Vlaamse Gemeenschapscommissie

De Vlaamse Gemeenschapscommissie is een gedecentraliseerd bestuur met een rechtstreeks verkozen raad (de Nederlandstalige taalgroep van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement) en een uitvoerend college (verkozen door de meerderheid van de Nederlandstalige taalgroep). Ze draagt mee zorg voor de uitvoering van de Vlaamse decreten in Brussel en ondersteunt Vlaamse voorzieningen op het vlak van de cultuur, het onderwijs en de welzijns- en gezondheidszorg.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie is volgens het decreet van 5 juli 1989 onderworpen aan het toezicht van de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering kan de beslissingen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en van het College schorsen of vernietigen wanneer deze rechtsregels schenden of het algemeen belang schaden (algemeen administratief toezicht). Daarnaast moet de Vlaamse Regering een aantal beslissingen daadwerkelijk goedkeuren: de jaarlijkse begroting en jaarlijkse rekening, de gunning van bepaalde opdrachten, de aanvaarding van schenkingen en legaten en de vaststelling van de personeelsformatie en het administratief en geldelijk statuut van de VGC-personeelsleden (bijzonder administratief toezicht).

Volgens artikel 76 van de Bijzondere Wet van 12 januari 1989 m.b.t. de Brusselse instellingen, woont een Brussels lid van de Vlaamse Regering, aangewezen door de Vlaamse Regering, met raadgevende stem de vergaderingen bij van het College van de VGC en van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt gefinancierd via dotaties van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de Vlaamse overheid. In 2020 bedraagt de dotatie vanuit de Vlaamse overheid 26.886.000 euro.

Naast de jaarlijkse dotatie, kent de Vlaamse overheid ook jaarlijks 1.116.000 euro toe aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor investeringen in gemeenschapsinfrastructuur. Sinds 2012 krijgt de VGC ook jaarlijks een subsidie voor de uitbouw van het netwerk van de Brede Scholen in Brussel. In 2020 wordt 705.000 euro toegekend.