Gedaan met laden. U bevindt zich op: Aanvraag en behandeling Investeringssubsidies Vlaams Brusselfonds

Aanvraag en behandeling

Wil je een investeringssubsidie aanvragen bij het Vlaams Brusselfonds? Maak dan gebruik van het gestandaardiseerd formulier.

Samenstelling van de aanvraag

Voor de aanvraag van een investeringssubsidie gebruik je het gestandaardiseerde aanvraagformulier.

Dat aanvraagformulier bevat de volgende elementen:

 1. identificatie project en bewijs dat aan de algemene criteria is voldaan;
 2. inhoudelijke omschrijving van het project (huidige status, traject, beoogd eindresultaat), inclusief de beleidsvisie en het concept waarop het berust, en een beargumenteerde toelichting over de wijze waarop het project inspeelt op de beleidsdoelstellingen van het Vlaams Brusselfonds;
 3. technische omschrijving van het project en de vormgeving met – indien van toepassing – kopie van de bouwvergunning, het stedenbouwkundig attest, het milieueffectenrapport, het rapport inzake brandveiligheid of andere vereiste vergunningen voor de uitvoering van het project;
 4. financiële gegevens;
 5. tijdsplanning van het investeringsproject.

Bijkomende verantwoordelijkheden van de aanvrager

We willen je wijzen op enkele bijkomende verantwoordelijkheden voor de aanvrager:

 • indien er in de periode tussen het indienen van de subsidieaanvraag en de beslissing van de minister belangrijke inhoudelijke of budgettaire wijzigingen zijn, bijvoorbeeld ingevolge toezeggingen of afwijzingen van andere overheden, brengt de aanvrager ons daarvan op de hoogte.
 • de aanvrager brengt de overheid op de hoogte van belangrijke communicatieve en publieksgerichte initiatieven die met het investeringsproject verband houden. In alle projectcommunicatie wordt de officiële logovermelding van de Vlaamse overheid opgenomen. Bekijk de richtlijnen rond het logogebruik.
 • voor het bekomen van offertes wordt de markt geraadpleegd.
 • de investeringen zijn onderworpen aan de wetgeving op de overheidsopdrachten als de overheid meer dan 50% van de werkzaamheden van de organisatie financiert, of als het beheer van de organisatie onderworpen is aan overheidstoezicht of als meer dan de helft van de leden van het bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende orgaan aangewezen zijn door de overheid. Meer informatie over het thema overheidsopdrachten vind je in het draaiboek overheidsopdrachten.
 • als het investeringsproject een bouw, verbouwing of ingrijpende renovatie betreft, legt de subsidieaanvrager, voor tot aanbesteding over te gaan, het lastenboek voor aan het Team Gesubsidieerde Infrastructuur van de Vlaamse overheid. Voor de start van de werken wordt ook het resultaat van de aanbesteding aan hetzelfde Team voorgelegd. Dit hoeft niet als het investeringsproject slechts aanvullende financiering ontvangt (minder dan 50%) vanuit het Vlaams Brusselfonds en andere overheidsfinanciering ontvangt van bijvoorbeeld het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA).
 • toegankelijkheid van infrastructuur is een belangrijke pijler van het toegankelijkheidsbeleid van de Vlaamse overheid. Inter (het Agentschap toegankelijk Vlaanderen) is hierbij onze partner. Inter kan ondersteuning bieden om je infrastructuur toegankelijk te maken voor een grote groep van gebruikers. Voor infrastructuurwerken kan Inter dus een begeleidingstraject op maat van jouw project voorzien.
 • aanvragers die moeten voldoen aan de wetgeving op de overheidsopdrachten (zie hierboven) streven er naar om die in de mate van het mogelijke de overheidsopdracht te verduurzamen.
 • voor investeringsprojecten boven de drempel van 500.000 euro bouwkost, leef je het decreet van 1 maart 2019 ‘Kunst in opdracht’ na door de integratie van een kunstwerk.
 • bij vervreemding of bestemmingswijziging van de infrastructuur zonder het akkoord van de subsidiërende overheid, wordt de subsidie terugbetaald volgens de afschrijvingstermijnen.

Hoe indienen?

Voor de aanvraag van een investeringssubsidie gebruik je het gestandaardiseerde aanvraagformulier.

Dien je subsidieaanvraag bij voorkeur elektronisch in. Bezorg ons alle documenten samen in één pdf-file via e-mail.

Kies je voor de papieren aanvraagprocedure, dan stuur je de subsidieaanvraag naar:

Vlaamse overheid
Vlaams Brusselfonds
Koning Albert II laan 15 bus 215
1210 Brussel

Wanneer indienen?

Er kan het hele jaar door ingediend worden.

Verdere verloop van de procedure

Eerst kijkt het Vlaams Brusselfonds na of het gestandardiseerd aanvraagformulier correct en volledig is ingevuld en alle nodige bijlagen bevat. Er kunnen extra stukken of informatie opgevraagd worden als dat nodig is voor de behandeling van je aanvraag. Indien nodig wordt er geprioriteerd binnen het beschikbare budget. Daarna leggen we een advies voor aan de Vlaamse minister bevoegd voor Brussel gestoeld op volgende beoordelingscriteria:

 • de aanvraag voldoet aan de algemene voorwaarden;
 • de mate waarin het project algemeen kadert binnen het Vlaams beleid voor Brussel en meer specifiek binnen de beleidsdoelstellingen van het Vlaams Brusselfonds.

Zodra de minister een beslissing heeft genomen, brengen we je op de hoogte. Als de beslissing positief is, ontvang je enige tijd later een toekenningsbesluit. Dat bepaalt:

 • de aanwendingsvoorwaarden van de subsidie.
 • de voorwaarden en wijze van uitbetaling, met de vermelding van het aantal schijven en het bedrag van die schijven. Dit varieert naargelang het type investering en de hoogte van het subsidiebedrag.
 • de rapporteringsverplichtingen.

Als de beslissing negatief is, ontvang je een brief met de motivatie voor de niet-toekenning van de subsidie.

Begeleiding nodig bij je aanvraag?

Het Vlaams Brusselfonds hanteert een open beoordelingscultuur. Het is de bedoeling een goed zicht te krijgen op de maatschappelijke context waarin investeringsprojecten worden ontplooid en een partnerschap op te bouwen met Nederlandstalige actoren in Brussel. Vanuit die openheid bieden we begeleiding aan. Er wordt aanbevolen om zo vroeg mogelijk in het investeringstraject voor het indienen van een subsidieaanvraag contact op te nemen om de opbouw van de aanvraag te bespreken. Voor bepaalde elementen van de aanvraag, zoals bijvoorbeeld toegankelijkheid of de wetgeving op de overheidsopdrachten, is het belangrijk om in een vroeg stadium af te stemmen.