Gedaan met laden. U bevindt zich op: Voorwaarden Investeringssubsidies Vlaams Brusselfonds

Voorwaarden

Wil jouw vereniging een aanvraag indienen voor een projectsubsidie voor een intersectoraal samenwerkingsverband als Broedplek? Kom te weten aan welke voorwaarden je moet voldoen.

Algemene voorwaarden

Je kan een aanvraag indienen als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • de aanvrager is een privaatrechtelijke rechtspersoon zonder winstoogmerk
  • de statuten van de organisatie moeten in het Nederlands in het Belgisch Staatsblad zijn verschenen
  • de infrastructuur waarop de subsidie betrekking heeft, ligt (of zal komen te liggen) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • de aanvrager is eigenaar van de infrastructuur of huurder, erfpachter of gebruiker voor lange duur (ten minste 10 jaar voor onroerende goederen en ten minste 5 jaar voor roerende goederen)
  • het aanvraagformulier wordt ondertekend door de aanvrager en minstens één andere organisatie die deel zal uitmaken van het intersectorale samenwerkingsverband.

Verder zijn alle voorwaarden van het richtlijnenkader Vlaams Brusselfonds van toepassing, uitgezonderd punt 4, tweede paragraaf, en punt 5.2.