Skip to main content

Armoedebeleid

Meer dan één op tien mensen in Vlaanderen leeft met een armoederisico. Armoede is niet enkel een kwestie van inkomen. Armoede is een netwerk van sociale uitsluitingen op verschillende levensdomeinen die intens met elkaar verweven zijn, zoals onderwijs, werk, vrijetijdsbesteding, huisvesting en gezondheid, …

Het toelaten van armoede is een schending van de mensenrechten. Armoedebestrijding moet dan ook gericht zijn op een volwaardige participatie aan de samenleving, zodat iedereen ten volle kan genieten van alle sociale grondrechten.

Om die ambitie te kunnen realiseren, is een daadkrachtige aanpak nodig waarbij intensief wordt samengewerkt tussen de verschillende beleidsdomeinen- en niveaus. Hiervoor heeft de Vlaamse overheid een aantal instrumenten voorhanden, zoals het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding, het Verticaal Permanent Armoedeoverleg en het Horizontaal Permanent Armoedeoverleg.

Verticaal Permanent Armoedeoverleg

Het verticaal overleg is het overleg dat per beleidsdomein van de Vlaamse overheid wordt georganiseerd met als taak de specifieke beleidsinitiatieven van het betreffende beleidsdomein te toetsen aan de visie en de ervaring van de doelgroep en voorstellen tot bijsturing te formuleren.

Het decreet bepaalt dat het de verantwoordelijkheid is van iedere Vlaamse minister om dit overleg te organiseren en in overleg met het Vlaams Netwerk van Verenigingen waar armen het woord nemen de nadere regels van de werking van dit overleg binnen het eigen beleidsdomein vast te leggen. Het verticaal overleg vindt voor elk beleidsdomein minstens twee keer per jaar plaats. De aandachtsambtenaren nemen deel aan dit verticaal overleg binnen hun beleidsdomein. Een verslag van dit verticaal overleg wordt opgenomen in de actualisatie van het Vlaams Actieplan.

Horizontaal Permanent Armoedeoverleg

In het horizontaal overleg komen de aandachtsambtenaren uit de verschillende departementen en agentschappen van de Vlaamse administratie samen met medewerkers van het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen en enkele bijkomende experts. Zij vertegenwoordigen de verschillende beleidsdomeinen waarin armoedebestrijding belangrijk is. Ook het interfederale Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting en de vzw De Link, die de opleiding en de tewerkstelling van ervaringsdeskundigen in de armoede en sociale uitsluiting coördineert, nemen deel aan het overleg.

De opdrachten van het horizontale overleg zijn:

  1. acties voorbereiden in de verschillende beleidsdomeinen die voortvloeien uit het actieplan;
  2. de impact en de effecten van die acties analyseren;
  3. de acties coördineren en de acties van de verschillende beleidsdomeinen op elkaar afstemmen;
  4. de voorwaarden bepalen voor het organiseren van het overleg;
  5. kennisnemen van de voorstellen van het verticale overleg in elk van de beleidsdomeinen;
  6. het actieplan evalueren;
  7. de opdrachten van de Vlaamse Regering uitvoeren, op voorstel van de coördinerende minister, ingevolge beslissingen van de Interministeriële Conferentie in het kader van het samenwerkingsakkoord.

De werking van het permanent armoedeoverleg wordt jaarlijks opgevolgd aan de hand van een verslag in de actualisatie van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding.

Vragen

Heb je vragen over de manier waarop de Vlaamse overheid armoede wil bestrijden?

Contacteer Dorien De Vries: dorien.devries@vlaanderen.be - 02 553 43 03