Skip to main content

Horizontale integratie en gelijkekansenbeleid

Ondanks alle verdragen, wetten en decreten waarin de gelijkheid van alle burgers staat ingeschreven, ondanks het feit dat in Europa de gelijkheid in rechte overal verworven is, zijn ‘gelijke kansen’ nog lang geen realiteit voor iedereen. Ook in Vlaanderen niet.

Achterstellingsmechanismen en discriminaties zorgen er nog steeds voor dat mensen of groepen van mensen ongelijk behandeld worden en niet de kansen krijgen om volwaardig te kunnen participeren aan het maatschappelijk leven.

Het Vlaamse gelijkekansenbeleid wil deze achterstellingsmechanismen tegengaan. Het wil ze zichtbaar en bespreekbaar maken, ze bestrijden en de totstandkoming van nieuwe mechanismen voorkomen. Het gelijkekansenbeleid doet dit op basis van het gelijkekansendecreet met een focus op gender, seksuele diversiteit, handicap en toegankelijkheid.

 

Gelijkekansenbeleid via open coördinatiemethode

In het Vlaamse gelijkekansenbeleid wordt sinds 2005 gewerkt met de open coördinatiemethode (OCM) voor het realiseren van een transversale verankering, of het integreren van een gelijkekansenperspectief in elk Vlaams bevoegdheidsdomein. De toepassing van de OCM in het Vlaams gelijkekansenbeleid werd decretaal verankerd in 2008 via het Vlaams Gelijkekansendecreet.

Een belangrijke rol in het hele OCM-proces wordt vervuld door de ambtelijke Commissie Gelijke Kansen. Deze werd opgericht in 2006 en komt gemiddeld 5 maal per jaar samen.  De leden zijn vertegenwoordigers uit alle Vlaamse beleidsdomeinen. In de schoot van de commissie worden zowel actieplannen opgesteld, de voortgang opgevolgd als de evaluatie uitgevoerd. Ook wordt er veel aandacht besteed aan expertise-ontwikkeling. Gelijke Kansen zit de commissie voor.

Het realiseren van een Vlaams gelijkekansenbeleid is dus niet enkel een opdracht voor de 'titelvoerende' Vlaamse minister. Elke minister in de Vlaamse Regering draagt hiervoor verantwoordelijkheid, net als voor het optimaal organiseren van het OCM-proces in het eigen beleidsdomein en voor de realisatie van de actieplannen die vanuit haar of zijn bevoegdheidsdomein zijn ingediend.

Integratiebeleid

Het integratiebeleid is een zaak van alle beleidsdomeinen, dat is ingeschreven in het integratie- en inburgeringsdecreet van 2013. Daarom is er ook een beleidsplan van de Vlaamse overheid als geheel. Het horizontaal integratiebeleidsplan focust op het verkleinen van de herkomstkloof: de maatschappelijke positie van personen van buitenlandse herkomst is op vele domeinen slechter dan deze van personen van Belgische herkomst.

De ambtelijke Commissie Integratiebeleid binnen de Vlaamse overheid zorgde voor de voorbereiding van het horizontaal integratiebeleidsplan en volgt de acties verder op. In de Commissie Integratiebeleid zetelen experten uit de entiteiten van de Vlaamse overheid, ook MinderhedenforumVVSG en VGC zijn er in vertegenwoordigd.

Horizontaal Integratie- en Gelijke Kansenbeleidsplan 2020-2024

Vragen

Heb je vragen over het gelijkekansenbeleid?

Contacteer Ellis Van Miert  - 02 553 09 05

Heb je vragen over het integratiebeleid?

Contacteer Dorien De Vries - 02 553 43 03