Skip to main content

Kennisportalen

Vrijetijdsmonitor

De Vlaamse subsidies voor het lokaal cultuur-, jeugd- en sportbeleid werden in 2016 overgeheveld naar het Gemeentefonds, maar de Vlaamse overheid en de lokale besturen blijven monitoren wat er lokaal leeft en speelt op vrijetijdsgebied. Dit alles om de gemeenten te ondersteunen in het uitbouwen van een goed cultuur-, jeugd- en sportbeleid op hun maat.

Verschillende gemeenten waren van meet af aan bij het project lokale vrijetijdsmonitor betrokken en hebben in overleg met de sectororganisaties en het Departement Cultuur, Jeugd en Media, het Agentschap Sport Vlaanderen en VVSG een set van indicatoren samengesteld en een concrete aanpak uitgewerkt om de nodige data te verzamelen, te verrijken en te ontsluiten. De Studiedienst van de Vlaamse Regering, Stedenbeleid en het Agentschap Binnenlands Bestuur zijn partners in dit project.

Alle informatie over de lokale vrijetijdsmonitor vind je op www.vlaanderen.be/vrijetijdsmonitor.

 

Data cultuur-, gemeenschapscentra en bibliotheken (2006-2019)

Hoeveel deelnemers bereikten de cultuur- en gemeenschapscentra in Vlaanderen in de periode van 2006 tot 2019? Welke taken namen vrijwilligers toen op zich? Hoeveel materialen bezat een openbare bibliotheek in een bepaald jaar? En wie leende materialen uit? Op deze en nog veel meer vragen vind je het antwoord in de beschikbare historische datasets over bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra voor de periode 2006-2019.

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media verzamelde deze data via de toenmalige sectorale monitors BIOS (Bibliotheek Informatie- en OpvolgSysteem) en CCinC (Cultuur- en gemeenschapsCentra in Cijfers). Medewerkers van bibliotheken en cultuur- en gemeenschapscentra registreerden jaarlijks relevante gegevens in deze registratiesystemen voor de werkjaren 2006 t.e.m. 2019 (gemeenschapscentra enkel voor het werkjaar 2019).

Door een softwaremigratie zijn de dashboards van BIOS en CCinC niet langer beschikbaar. De open data worden momenteel gemigreerd en zullen binnenkort terug beschikbaar zijn via het dataportaal van CJM.  

De vroegere themarapporten van het departement over beide sectoren kun je raadplegen via de publicatiedatabank van de Vlaamse overheid.

Voor meer informatie over bibliotheken en cultuur- en gemeenschapscentra kun je terecht op bovenlokaal.cjm@vlaanderen.be.  

Monitoring van cultuur-, gemeenschapscentra en bibliotheken sinds 2020

Met de inkanteling van de Vlaamse subsidies in het gemeentefonds en het wegvallen van de decretale verplichting tot registratie in 2016 daalde de participatiegraad stelselmatig voor beide monitors. Dit leidde tot een daling van de betrouwbaarheid en representativiteit van de data. Om die reden besliste het departement in 2019 om BIOS en CCinC stop te zetten en een beperkte set kernindicatoren uit beide monitors in te kantelen in de lokale vrijetijdsmonitor. Tijdens dit inkantelingstraject werden de betrokken stakeholders geconsulteerd en is er maximaal ingezet op het behoud van historische reeksen.

De lokale vrijetijdsmonitor is een monitor voor en door lokale besturen over het lokale vrijetijdsbeleid. Elke drie jaar vindt er een registratie- en ontsluitingsronde plaats. Omwille van corona werd beslist om de dataverzameling voor het werkjaar 2020 één jaar uit te stellen. Dit wil zeggen dat er in 2022 een beperkte set data over bibliotheken en gemeenschaps- en cultuurcentra over werkjaar 2021 zal verzameld en ontsloten worden via de lokale vrijetijdsmonitor en het bijhorend rapporteringsplatform.