Skip to main content

Dienstverlening

Om de realisatie van een kunstopdracht tot een goed einde te brengen, hebben beleidsmakers en -uitvoerders, opdrachtgevers, gebruikers, kunstenaars, ontwerpers, bemiddelaars en experten professionele ondersteuning nodig. De term Kunst in Opdracht verwijst naar het proces waarbij alle betrokken actoren beroep kunnen doen op een professioneel ondersteuningskader met gerichte expertise en inzet van kennis van derden. Het Platform Kunst in Opdracht richt zich met haar dienstverlening en aangepaste instrumenten op het ondersteunen van alle betrokken actoren.  

Het Platform Kunst in Opdracht is geen eenrichtingsverkeer maar richt zich op de ontplooiing van een netwerk waarbij alle betrokken actoren met mekaar verbonden zijn en elke specifieke kennis gedeeld en uitgewisseld kan worden en inzetbaar gesteld wordt voor de anderen. Alle betrokken actoren, en dit zowel voor decreet- als niet decreetgebonden projecten, kunnen via het Platform Kunst in Opdracht het kennisnetwerk inschakelen en aanspreken voor informatie en advies.   

Voor wie

De opdrachtgever is meestal een instantie of persoon die minder of niet vertrouwd is met (de mogelijkheden van) kunst. Kunst in opdracht in de publieke ruimte is een complex verhaal dat om specifieke vormen van ondernemerschap vraagt, die rekening houden met de artistieke context. Kunst komt in een niet-kunstenomgeving terecht en dat vraagt om professionele bemiddeling. Anders is het onmogelijk om tot een sprekend resultaat te komen waar zowel de opdrachtgever, de kunstenaar en het publiek zich in herkennen. Er is dan ook een grote en groeiende vraag naar duidelijke informatie en begeleiding vanuit allerhande opdrachtgevers die niet vertrouwd zijn met de kunstensector.

Opdrachtgevers en beleidsmakers kunnen bij het platform Kunst in Opdracht terecht voor advies over het regelgevend kader en specifieke informatie. Dat gaat over procedures, contacten, best practices, eerstelijnsadvies, voorbeeldcontracten, juridische informatie, statuut van de  kunstenaar, goed opdrachtgeverschap, behoud en beheer, enzovoort. Daarnaast worden er ook kennisdelingsinitiatieven, vorming en inspiratiemomenten georganiseerd ter bevordering van de kwaliteit van kunstopdrachten. Ook specifieke urgenties, aandachtspunten en aanbevelingen worden meegegeven.

Specifiek voor beleidsmakers speelt het platform ook in op behoeften omtrent kennis over de positie en netwerkstructuur. Zowel de materie, onderzoek, historiek, rapportage, archivering, visieontwikkeling en het belang van kunst in de publieke ruimte komen aan bod, naast internationale voorbeelden en instrumentarium.

Kunstenaars kunnen er terecht voor richtlijnen over Kunst in Opdracht in de publieke ruimte. Ze kunnen bij het platform terecht voor eerstelijnsadvies over productionele vragen, financiële aspecten, statuut en veel meer. Daarnaast kunnen kunstenaars in het kader van kunstopdrachten in de publieke ruimte, voor projecten los van het decreet Kunst in Opdracht, eventueel ook subsidies binnen het Kunstendecreet aanvragen.

Het platform biedt een forum voor en toelichting bij verschillende vormen van expertise, zoals visieontwikkeling, artistieke bemiddeling en -selectie als allerlei vormen van procesbegeleiding, productieondersteuning, …. Experten in een traject voor Kunst in Opdracht zijn vooreerst bemiddelaars, die duiding geven bij mogelijke invalshoeken, procedures, methodieken en samenwerkingsverbanden en de artistieke mogelijkheden verkennen voor opdrachtgevers die geen ervaring hebben met kunst in opdracht in de publieke ruimte. Maar daarnaast kan er ook nood zijn aan competenties zoals technische, juridische of financiële expertise, ruimtelijk inzicht, kennis van projectmanagement en (participatieve) processen, sociale vaardigheden, geletterdheid, historische en maatschappelijke bagage, kennis van of ervaring met bestuursmechanismen, … In de verschillende fasen van een traject komen deze competenties op het voorplan en kunnen ze opgenomen worden door opdrachtgever, bemiddelaar, curator, expert, kunstenaar, theoreticus, ontwerper, architect.

Onder ontwerpers begrijpen we iedereen die in de (semi)publieke ruimte (ver)bouwt of er planmatig mee bezig is: architecten, landschapsarchitecten, vastgoedsector, stedenbouwkundigen, ruimtelijke planners, enzovoort. Voor hen biedt het platform onder andere best practices, toelichting bij aanstellen van een kunstenaar, advocacy, vormingsinitiatieven en aanbevelingen.

Tenslotte is het ook belangrijk om oog te hebben voor het publiek, zowel als gebruiker van de publieke ruimte, en als initiatiefnemer van kunstopdrachten voor de publieke ruimte. Het platform biedt daarom duiding bij de betekenis van kunst in opdracht, en illustreert kunst in de publieke ruimte met goede voorbeelden . Ook willen we het publiek het tot stand komen van kunstopdrachten tonen en hen een zicht bieden op de veelheid aan gerealiseerde kunstopdrachten in Vlaanderen.

Platform Kunst in Opdracht
Waarborgen en beheren
Team Infrastructuur en Instellingen