Skip to main content

Relanceprojecten voor de cultuursector

Cultuurinfrastructuur

deSingel Antwerpen

De verbindende wandelgangen van deSingel bieden een mooi uitzicht op het geheel van de kunstsite en de diverse fases waarin ze gerealiseerd werd. Wie de blik naar binnen richt, wordt echter geconfronteerd met een interieur dat na veertig jaar een grondige vernieuwing nodig heeft. De Blauwe Foyer die aansluit op de wandelgang zal ook volledig gerenoveerd worden. De realisatie van de werken start in 2022.

Inventaris cultuur- en  jeugdinfrastructuur

De inventaris brengt de cultuur- en jeugdinfrastructuur in kaart via een omvattende databank met een uitbreidbare set aan relevante gegevens. Deze informatie wordt door het Departement Cultuur, Jeugd en Media aangewend om een overzicht te krijgen van de bestaande infrastructuur. De dataset zal worden publiek gemaakt door het departement volgens de principes van open data.

Kunst in Opdracht in publieke ruimte

Kunst in Opdracht schuift een stimuleringsinstrument naar voren dat als hefboom dient voor realisaties van kunstopdrachten, zowel in de stedelijke publieke ruimte als de open ruimte in Vlaanderen.

Sectorale investeringssubsidies

In de periode 2021-2022 wordt geïnvesteerd in het verlenen van sectorale investeringssubsidies voor bovenlokale culturele infrastructuur. Organisaties kunnen een aanvraag indienen voor het automatiseren van theatertrekken, het nemen van energiezuinige maatregelen of voor het toegankelijker maken van de infrastructuur. Voor de subsidieronde 2021, was de uiterste indiendatum 1 april 2021. De minister zal uiterlijk 1 oktober 2021 communiceren over de goedgekeurde subsidies.

Grote cultuurinfrastructuur

In de periode 2021-2022 is er extra budget beschikbaar voor het verlenen van investeringssubsidies voor grote cultuurinfrastructuur met een werking die zich richt tot de hele Vlaamse Gemeenschap of ruimer. Het vrijgemaakte budget zal zo een aantal geplande relanceprojecten kunnen doen versnellen. 

Digitalisering van de Vlaamse cultuursector

Doelgericht digitaal transformeren

Met het project ‘doelgericht digitaal transformeren’ wil de Vlaamse Regering een datagedreven dienstverlening voor de cultuursector stimuleren. Gegevens over cultuurbeleving van verschillende culturele organisaties worden verbonden. Zo kunnen culturele en private organisaties er nieuwe diensten en toepassingen op bouwen. Denk aan benchmarking, automatische rapportering, maken van beleidsanalyses, creëren van nieuwe applicaties, ...

Digitalisering van collecties

Om een invulling te geven aan deze digitale doelstelling in de cultuursector werkt het Departement Cultuur, Jeugd en Media sinds 2020 samen met Digitaal Vlaanderen een aanpak uit om de digitale transformatie van de cultuursector te stimuleren.  

 

Het project valt uiteen in volgende deelprojecten:

  • Een gecoördineerde digitaliseringsactie door meemoo uitgevoerd. 
  • Een versterking van het subsidiereglement waardoor een inhaalbeweging op het vlak van digitale collectieregistratie kan plaatsvinden. Ook hier voorziet meemoo begeleiding tijdens de voorbereidingsfase én tijdens de uitvoering van de projecten.  
  • Er zal een businesscase worden opgesteld in functie van creatie, duurzame preservatie en ter beschikkingstelling van digitale collecties. Het resultaat is een roadmap voor een optimale organisatorische en technische inrichting van de cultureel-erfgoedsector. 

Digitaal Verenigingsloket

De Vlaamse Regering wenst een digitaal verenigingsloket op te zetten naar analogie met ‘Mijn Burgerprofiel’ en het ‘e-Loket voor Ondernemers’. Dit unieke loket moet verenigingen in alle sectoren (dus ruimer dan enkel cultuur, jeugd en media) beter ondersteunen bij hun interacties met overheden en andere dienstverleners op alle niveaus.

Cultuur na corona

In het kader van de relance van de culturele sector werd eind 2020 de Taskforce Cultuur opgericht. Deze Taskforce heeft de opdracht gegeven om voorstellen uit te werken die de cultuursector toekomstperspectief kunnen bieden in een coronavrije samenleving. Het project ‘cultuur na corona’ betrekt dan ook de kunstensector, de erfgoedsector en het sociaal-cultureel werk in haar uitbouw. 

De Vlaamse Regering besliste op 18 juni 2021 om op korte termijn 9,98 miljoen euro te investeren in de brede cultuursector. Het gaat om 18 projecten binnen de Taskforce Cultuur. Enkele van die initiatieven werden al eerder dit jaar opgestart. Andere nieuwe projecten worden in de loop van 2021 uitgerold.

Een van deze projecten wil via het 'Innovatiemechanisme' de innovatie in de cultuursector stimuleren en het culturele businessmodel transformerenOrganisaties en individuele spelers kunnen een subsidie ontvangen voor een reflectie van hun culturele businessmodel en het uitschrijven van een innovatietraject vanaf 15 september 2021 tot en met 1 december 2021. Lees meer over het Innovatiemechanisme en hoe je een aanvraag kunt indienen.

Verder kregen Cultuurloket en de sectorale steunpunten van de Taskforce Cultuur de opdracht om te onderzoeken hoe corona de praktijken binnen de cultuursectoren heeft beïnvloed. Op 20 december 2021 (UITGESTELD - nieuwe datum nog te bepalen) organiseert het Departement Cultuur, Jeugd en Media ‘Cultuur na corona: aanpassen en innoveren’ en worden de resultaten van dit onderzoek voorgesteld. Cultuur na corona bestaat uit een samenwerking tussen Cultuurloket en Kunstenpunt i.s.m. VI.BE en Circuscentrum ter vertegenwoordiging van de kunsten, FARO voor het cultureel erfgoed en Socius voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk. De Federatie leverde op eigen initiatief een aanvullend rapport met input vanuit de amateurkunsten. 

Elke sectorwerkgroep maakte een beredeneerde inventaris van vernieuwende praktijken waarvan de ontwikkeling door de coronacrisis versneld werd. Als rode draad door de sectorrapporten loopt de digitalisering van onze maatschappij en de invloed die deze nieuwe realiteit heeft op onze culturele sectoren. 

Cultuurloket coördineerde als cultuursectorbrede dienstverlener het traject en identificeerde overkoepelende observaties uit de sectorale rapporten. Het eindresultaat bestaat uit de vier sectorale rapporten en één overkoepelende oplegger:

• 10 overkoepelende observaties op innovaties en zakelijke ontwikkelingen tijdens de crisis (Cultuurloket) 

• Kunsten na corona (Kunstenpunt i.s.m. VI.BE en Circuscentrum) 

• Cultureel erfgoed en corona: een balans (FARO) 

• Sociaal-cultureel volwassenenwerk na corona (Socius) 

• Amateurkunsten na corona (De Federatie) 

Investeringen in de audiovisuele sector en het Garantiefonds

Garantiefonds voor de Vlaamse onafhankelijke audiovisuele producties

Sinds de uitbraak van de coronapandemie is het voor onafhankelijke audiovisuele producenten onmogelijk geworden om schade en annuleringskosten als gevolg van pandemieën te verzekeren. Het risico bestaat dat een productie moet worden stopgezet door besmetting van onvervangbare cast- of crewleden of door overheidsmaatregelen tijdens een besmettingsgolf. Om deze onvoorziene kosten als gevolg van de coronamaatregelen te dekken, wordt het Garantiefonds gelanceerd voor Vlaamse onafhankelijke audiovisuele producties. Het Garantiefonds loopt tot eind 2022 en wordt beheerd door het Vlaams Audiovisueel Fonds.

Impuls aan VAF Filmfonds

Via een financiële impuls aan het VAF Filmfonds stimuleert de Vlaamse Regering de productie van kwaliteitsvolle Vlaamse films en de vertoning ervan. Tijdens de coronacrisis is immers gebleken dat er in de audiovisuele sector een grote nood is aan bijkomende financiering voor de ondersteuning van lokale filmproducties. Ook de bioscoopdistributie- en exploitatiesector ondergaan rechtstreeks de korte en lange termijngevolgen van de coronamaatregelen.