Skip to main content

Bibliotheekwerking gedetineerden

Wat

De Vlaamse overheid stimuleert een bibliotheekwerking voor gevangenissen. Gedetineerden hebben het recht om te leren en het recht op toegang tot informatie, net als alle andere mensen. Gevangenisbibliotheken bieden materialen en diensten die vergelijkbaar zijn met het aanbod van openbare bibliotheken, met bijzondere aandacht voor de vele culturen en talen die in gevangenissen aanwezig zijn.

De gevangenisbibliotheken streven het model van de openbare bibliotheken na en bieden middelen aan om onderwijs en rehabilitatieprogramma’s mogelijk te maken. Gevangenisbibliotheken kunnen dus een essentiële verbindingslijn vormen met de buitenwereld.

Voor wie

Om de reguliere bibliotheekwerking uit te breiden tot de gevangenissen, sluit de Vlaamse overheid convenanten af met gemeenten met een gevangenis op hun grondgebied.

De basis voor de convenanten zijn de reële inspanningen van de bibliotheek van een gemeente om samen te werken met een gevangenis.

Een convenant geldt tot en met het eerste jaar van de volgende bestuursperiode van de gemeente , tenzij de gemeente of de minister de uitvoering van het convenant eerder wil stopzetten. Tijdens de looptijd van het convenant kan de administratie de bibliotheekwerking in de gevangenis ter plaatse evalueren.

Na toekenning

Per kalenderjaar ontvangt de gemeente een voorschot van 80%. Het resterende saldo van 20%, wordt een jaar later aan de gemeente gestort. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media kijkt hiervoor eerst na of de subsidievoorwaarden nageleefd werden en of de subsidie aangewend werd voor de doeleinden waarvoor ze werd verleend. Dat moet blijken uit het financieel verslag en het werkingsverslag.

Als gemeente bezorg je jaarlijks voor 1 mei deze documenten aan het Departement Cultuur, Jeugd en Media - team Sociaal-cultureel en Bovenlokaal:

Digitaliseringssubsidie

Lokale besturen met een convenant gevangenisbibliotheken en afsprakennota kunnen een subsidie aanvragen om de gevangenisbibliotheek te digitaliseren.

Meer info of hulp nodig?

Gebruik het contactformulier