Skip to main content

Participatieprojecten kansengroepen

Wat

De Vlaamse overheid subsidieerde jaarlijks participatieve projecten die kansengroepen op weg helpen naar het cultuur-, jeugdwerk- of sportaanbod, of initiatieven die uitgaan van kansengroepen. 

Nieuwe indienrondes worden niet meer georganiseerd. De komende jaren zal het resterende budget aangewend worden om de laatst besliste ronde (indienronde 1 augustus 2019) en de nog lopende meerjarige projecten van deze subsidielijn te ondersteunen.

Regelgeving

In het Participatiedecreet en het bijhorende Uitvoeringsbesluit, lees je alles over de regelgeving zoals die nu van toepassing is. Extra informatie over de interpretatie van de bepalingen in het decreet, lees je in de Memorie van toelichting.

Voor de subsidies voor participatieprojecten kansengroepen, zijn vooral art. 19-21 van het decreet en art. 3 van het besluit van belang.

Uitbetaling

De uitbetaling van de subsidie gebeurt per kalenderjaar:

  • Een voorschot van 80% wordt uitbetaald na de ondertekening van het besluit waarin de subsidie wordt toegekend;
  • Een saldo van 20% wordt uitbetaald nadat het departement heeft vastgesteld dat de voorwaarden werden nageleefd en de subsidie aangewend voor de doeleinden waarvoor ze werd verleend. Dat moet blijken uit het financieel en werkingsverslag.

Verantwoording

Projecten met een duurtijd van 1 jaar 

Je dient uiterlijk 2 maanden na afloop van het project je financieel en werkingsverslag in via KIOSK. Open je dossier en volg de procedure voor verantwoording. 

Projecten met een duurtijd langer dan 1 jaar

Tussentijdse verantwoording

Je dient jaarlijks via KIOSK een financieel en werkingsverslag in over het voorbije kalenderjaar en een begroting voor het lopende kalenderjaar. Eventuele bijsturingen in de loop van het project of afwijkingen ten opzichte van het oorspronkelijke aanvraagdossier moet je grondig motiveren.

Het departement moet de verantwoording uiterlijk op 15 februari ontvangen, behalve wanneer het project dan minder dan minder dan 6 maanden in uitvoering is. In dat geval neem je de verantwoording op in het volgende financieel en werkingsverslag. Ten laatste 15 maart weet je of de subsidie van het project wordt voortgezet.

Eindverantwoording

Je dient uiterlijk 2 maanden na afloop van het project je financieel en werkingsverslag in via KIOSK. Open je dossier en volg de procedure voor verantwoording.

Gesubsidieerde projecten

Meer info of hulp nodig?

Inhoudelijke vragen | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier