Skip to main content

Verkennend onderzoek Kunst in Opdracht in de publieke ruimte

De publieke ruimte is op dit ogenblik onderhevig aan tal van veranderingen waardoor heel wat vragen voor zowel beleidsmakers, planners en ontwerpers, als gebruikers van het publiek domein brandend actueel zijn. Tegelijk blijkt uit heel wat projecten dat er veel kansen zijn om op kleine en grote schaal impact te hebben op de publieke ruimte en dit op zeer diverse manieren: sociaal, ruimtelijk, functioneel en cultureel. De sprong maken naar een toekomstgerichte publieke ruimte, inzetten op veranderingen in onze gewoonten, is een sprong die velen nu willen maken.

Onderzoek door Universiteit Hasselt

Deze maatschappelijke transities hebben een impact op de publieke ruimte en bieden kansen om de rol van kunst hierin te bevragen.  In opdracht van het platform Kunst in Opdracht is de Universiteit Hasselt een onderzoek gestart waarbij het bepalen van een interessante focus met concrete werkvelden voor toekomstig praktijkgericht onderzoek centraal staan. Als eerste stap in dit onderzoek organiseren we vier kennisdelingsmomenten (twee in het najaar van 2020 en twee in het voorjaar van 2021). Tijdens die momenten gaan actoren vanuit concrete trajecten Kunst in Opdracht - opdrachtgevers, ontwerpers, kunstenaars en artistiek deskundigen - met elkaar in gesprek over  de mogelijkheden en uitdagingen van het betrekken van kunstenaars bij maatschappelijke transities met impact op de publieke ruimte.

Elk kennisdelingsmoment vertrekt vanuit een begrippenpaar dat verwijst naar maatschappelijke thema’s die in relatie staan tot transities in de publieke ruimte en het kunstenveld. Zo focussen we in het najaar van 2020 op (1) productie & economie en (2) virtualiteit & duurzaamheid; het voorjaar van 2021 is gericht op (3) gebruik & beheer en (4) burgerschap & emancipatie.

In april 2021 ronden we deze verkenning af met een studiedag voor een breder publiek.