Skip to main content

Duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. Het betekent dat de maatschappij zich ontwikkelt, rekening houdend met de impact ervan op de planeet (Planet) en het welbevinden van de mensen (People). Beide zaken worden als een noodzakelijk draagvlak voor welvaart (Prosperity) beschouwd. Twee belangrijke randvoorwaarden voor een duurzame ontwikkeling zijn vrede (Peace) tussen verschillende regio’s en diepgaande partnerschappen (Partnership). 

Volgens het Vlaams Decreet Duurzame Ontwikkeling is duurzame ontwikkeling een inclusief, participatief en gecoördineerd proces. Dit wil zeggen dat de bevoegde ministers van Cultuur, Jeugd en Media de nodige stappen moeten zetten om duurzaamheid binnen zijn/haar beleidsdomein te cultiveren. 

In de Beleidsnota Algemeen Regeringsbeleid 2019-2024 stelt de Vlaamse Regering rekening te houden met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG’s). Het stelt ook de ambitie voorop om Vizier 2030, de vertaling van de SDG’s naar Vlaams niveau verder als doelstellingenkader te implementeren en te monitoren. 

Een duurzaamheidsvisie voor het Departement Cultuur, Jeugd en Media

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media bouwt aan een creatief en inspirerend Vlaanderen, waar iedereen kan beleven, maken en delen. Ze is een sterke en transparante publieke dienst die er is voor elke Vlaamse burger en volop kansen biedt op participatie. Het departement draagt bij aan de realisatie van een rechtvaardige en dynamische samenleving met voldoende culturele en sociale ruimten en een divers en toegankelijk medialandschap. 

Het departement kiest hierbij resoluut voor een holistische en duurzame benadering. Dit betekent dat uitdagingen vanuit een vervlochten geheel en brede context worden aangegaan en dat het departement bewust reflecteert over de impact van elke beslissing. Het departement springt zorgvuldig om met mensen, middelen en maatschappij en handelt met respect voor alle belanghebbenden. Ze houdt de vinger aan de pols van de samenleving en put uit haar kennis en expertise om samen met haar stakeholders tot gedragen langetermijnoplossingen te komen. Zo ontwikkelt ze een kritische reflex en dient ze het algemeen belang.  

Het departement stelt het goede voorbeeld. Ze neemt de eigen werking onder de loep en creëert intern draagvlak voor een duurzame manier van handelen. Dit betekent het verkleinen van de ecologische voetafdruk, het ontwikkelen van een open en integere organisatiecultuur, en het inzetten op transparante communicatie- en datasystemen. 

Het departement waarborgt een consistente meerwaarde van haar werking. Ze neemt haar verantwoordelijkheid in het sensibiliseren en stimuleren van haar sectoren om op lange termijn na te denken over hun maatschappelijke relevantie. Het departement waakt over het voortbestaan en de gezonde ontwikkeling van de kunsten, cultureel erfgoed, jeugdwerk, sociaal-cultureel werk, cultuureducatie en het medialandschap en zet hun meerwaarde in de verf. Dit allemaal zonder het groter geheel, de geleerde lessen en de toekomstige uitdagingen uit het oog te verliezen. 

Het departement gaat partnerschappen aan om in openheid en vertrouwen te werken aan een gedeeld verhaal.

Via een strategie en samenwerking

Het departement gebruikt de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals; SDG's) van de VN als overkoepelend kader om duurzaamheid in de hele werking te laten door sijpelen. De SDG’s zijn wereldwijde doelstellingen (17 hoofddoelstellingen en 169 subdoelstellingen) voor duurzame ontwikkeling, met 2030 als uiterste termijn. Deze doelstellingen zijn één en ondeelbaar. Dat betekent dat het ene doel niet kan worden bereikt zonder de anderen na te streven.  

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media is een openbare dienst (SDG 16) en stelt partnerschappen voorop (SDG 17). Ook de doelstellingen Kwaliteitsvol Onderwijs, Gendergelijkheid (SDG 5), Geen Armoede (SG 1), Ongelijkheid verminderen (SDG 10), Duurzame Steden en Gemeenschappen (SDG 11), en Goede Gezondheid en Welzijn (SDG 3) staan centraal in onze opdracht. Ook voor Klimaatactie (SDG 13), Verantwoorde Consumptie en Productie (SDG 12), Waardig Werk en Economische Groei (SDG 8), Industrie, Innovatie en Infrastructuur (SDG 9), en Betaalbare en Duurzame Energie (SDG 7) zien we een rol voor het departement weggelegd. 

Als departement zijn we aanwezig op Vlaamse en Internationale fora omtrent duurzame ontwikkeling. Ook zijn we betrokken bij het SDG-leernetwerk en de werkgroep duurzame ontwikkeling van de Vlaamse overheid. Daarnaast zijn we in 2018 het VOKA-charter duurzaam ondernemen aangegaan om onze interne werking te verduurzamen op vlak van HR, catering, energieverbruik, infrastructuur etc.   

Het transitienetwerk Pulse voor Cultuur, Jeugd en Media verbindt, informeert en sensibiliseert de brede Vlaamse cultuursector om via experimenten, kennisuitwisseling en verbeelding – samen met andere maatschappelijke actoren – transversaal mee te bouwen aan een sociaal-rechtvaardige en duurzame samenleving. 

Vragen

Heb je een vraag over de duurzaamheidsvisie van het Departement Cultuur, Jeugd en Media?
Contacteer Uschi Cop.