Skip to main content
Toegankelijkheid van cultuur- en jeugdinfrastructuur Toegankelijkheid van cultuur- en jeugdinfrastructuur

Toegankelijkheid van cultuur- en jeugdinfrastructuur

Wat

Instellingen in de cultuur- en jeugdsector kunnen een investeringssubsidie aanvragen om hun infrastructuur integraal toegankelijk te maken voor iedereen, onafhankelijk van de handicap of beperkingen die mensen hebben.

Integrale toegankelijkheid is de kwaliteit van een ruimte, omgeving, object en dienstverlening die het mogelijk maakt dat iedereen die ruimte, die omgeving, dat object of die dienstverlening op een gelijkwaardige en onafhankelijke manier kan bereiken, betreden, gebruiken en begrijpen.

Het maximaal toe te kennen subsidiebedrag voor deze prioriteit is 250.000 euro.

Specifieke voorwaarden

De projectaanvrager moet een toegankelijkheidsdoorlichting kunnen voorleggen (verkregen door INTER Vlaanderen), waarop de prioritaire toegankelijkheidsmaatregelen worden bepaald.

Beoordelingscriteria

  • Het rapport van de toegankelijkheidsdoorlichting bevat een advies over de prioritaire ingrepen. Op basis van het rapport van die screening kan een projectaanvraag voor subsidies worden ingediend.
  • De totale financiering van het project en de mate van subsidiëring of de inbreng in natura door andere overheden. Onvoorwaardelijke subsidiebeloftes die afhankelijk gemaakt zijn van subsidiëring door de Vlaamse Gemeenschap, worden aanvaard.

Indiendata

Een aanvraag voor een thematische investeringssubsidie voor sectorale prioriteiten moet uiterlijk op 1 april van het lopende kalenderjaar ingediend worden. Vanaf 22 januari 2021 kan je een dossier indienen via KIOSK.

De minister neemt een beslissing, uiterlijk op 1 oktober van datzelfde jaar.

Hoe aanvragen

Dien je projectaanvraag in via de webapplicatie KIOSK.
De gegevens voor raming en financiering van het project vul je in het voorziene sjabloon in en laad je op in KIOSK. 

Eens de subsidie is toegekend is de begunstigde verplicht om het logo van de Vlaamse Gemeenschap te vermelden in alle communicatie aangaande het project.

Vragen

Heb je een vraag over het toegankelijk maken van culturele infrastructuur?
Lees de veelgestelde vragen, de handleiding voor begunstigden of contacteer een medewerker.

Team Infrastructuur en Instellingen
Waarborgen en beheren
02 553 42 83