Skip to main content

Kennisontwikkeling

Om een kunstopdrachtenbeleid te ontwikkelen voor kunstopdrachten voor de (semi-)publieke ruimte in Vlaanderen moeten de bestaande instrumenten voortdurend gemonitord en geëvalueerd te worden. Naast het klassieke beleidsvoorbereidend- en evaluerend werk, zet het Platform Kunst in Opdracht allerlei initiatieven met derden op en volgt het de praktijk- en beleidsontwikkeling omtrent de materie Kunst in Opdracht in binnen- en buitenland.

Ook het stimuleren van een kritisch debat over de maatschappelijke uitdagingen van kunst in de publieke ruimte door middel van het delen van informatie, kennis en expertise via best practices, getuigenissen, lezingen, conferenties, werkbezoeken, workshops … samen met derden, maakt deel uit van de ontwikkeling van een stimulerend beleidskader. Hierdoor kan de kennis en expertise verder uitgebouwd worden, ingezet worden voor nieuwe pistes op vlak van beleidsontwikkeling en kunnen opdrachtgevers gesensibiliseerd worden tot de realisatie van kwaliteitsvolle kunstopdrachten.