Gedaan met laden. U bevindt zich op: Subsidieoproepen CEF2 Transport

Subsidieoproepen CEF2 Transport

Jaarlijks lanceert de Europese Commissie projectoproepen voor het CEF Transport financieringsprogramma. Hier vindt u een overzicht van de bepalingen die in het werkprogramma zijn vastgelegd, de specifieke voorwaarden en deadlines van de openstaande oproepen en welke stappen u moet ondernemen bij de opmaak en indiening van een projectvoorstel. 

De algemene 2023 subsidieoproep werd op 26 september 2023 gelanceerd. Deadline voor het indienen van projectvoorstellen bij Europa is 30 januari 2024

Werkprogramma 2021-2023

Het werkprogramma 2021-2023(PDF bestand opent in nieuw venster) vormt de basis voor 3 gelijke jaarlijkse subsidieoproepen, zowel qua prioriteiten, budget en timing. Alle gedefinieerde prioriteiten zullen aan bod komen in deze subsidieoproepen, zodat u bij de planning van een project reeds beter kan inschatten wat de mogelijkheden zijn naar financiering toe en tijdig kan starten met de voorbereiding en opmaak van een subsidieaanvraag.

Het budget bedraagt 6 miljard euro per jaar voor de voltooiing en modernisering van het Europese transportnetwerk TEN-T, met aandacht voor vergroening en digitalisering van transport. Daarnaast wordt ook gefocust op de weerbaarheid van infrastructuur ten aanzien van klimaatinvloeden en rampen, cybersecurity en militaire mobiliteit.

Subsidieoproepen 2023

Welke projecten komen in aanmerking komen voor cofinanciering, welke procedure volgt u om een projectvoorstel in te dienen en wat gebeurt er daarna naar selectie, opstart en rapportering toe.

Een projectvoorstel indienen

 • Stap 1

  Denkt u na het lezen van de prioriteiten en andere informatie hierboven in aanmerking te komen voor Europese cofinanciering? Bekijk zeker op het Funding & Tender portaal(opent in nieuw venster) ook de volledige teksten van het werkprogramma, de subsidieoproepen en de sjablonen die u daar terug vindt. Op die manier krijgt u al een eerste zicht op wat u moet aanleveren om een projectvraag in te dienen, maar ook welke verplichtingen u hebt als uw project wordt geselecteerd.

 • Stap 2

  Om het Vlaamse CEF team op de hoogte te brengen van uw project, bezorgt u eerst een korte voorstelling van het projectconcept. Op die manier kunnen we u tijdig ondersteunen bij vragen over de opmaak van het uitgebreide projectvoorstel en de te volgen procedures. Vul hiervoor dit sjabloon(Word bestand) in en bezorg het per mail aan cef@mow.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie). Voor de algemene 2023 subsidieoproep ontvangen we dit graag tegen uiterlijk 5 december 2023.

  Dit eerste overzicht wordt ook aan het kabinet van de bevoegde minister voor mobiliteit en openbare werken voorgelegd met het oog op de latere validatie van uw projectvoorstel, de laatste stap voor de officiële indiening in het Europese Funding & Tender portaal.

  Voor projecten die gewestoverschrijdend of in het Waals of Brussels Hoofdstedelijk gewest worden uitgevoerd, vindt u de contactgegevens in de sectie Ondersteuning.

 • Stap 3

  Net zoals in de vorige programmaperiode moet voor projecten met fysieke interventies worden aangetoond dat de Europese milieuwetgeving werd nageleefd in het environmental compliance file. Hiervoor zijn verklaringen vereist van enerzijds de bevoegde Natura2000 autoriteit, anderzijds van de bevoegde autoriteit omtrent de impact op de waterkwaliteit. Deze vraag je per mail aan bij de bevoegde instanties. Voor de algemene 2023 subsidieoproep dient dit te gebeuren tegen uiterlijk 28 november 2023. Let daarbij op volgende aspecten:

  • Stuur voor ieder project een aparte mail.
  • Vermeld duidelijk de ligging van het project t.o.v. bv. Speciale Beschermingszones (SBZ), inclusief perceel- en adresgegevens.
  • Geef een duidelijk motivering mee waarom er geen impact wordt verwacht op waterkwaliteit/Natura2000 sites.

  Natura 2000

  Er dient enkel een bevestiging van de voor Natura2000 bevoegde autoriteit het Agentschap Natuur en Bos afgeleverd te worden indien er geen significante impact is op Natura2000 sites. Deze wordt in paragraaf 4 van het environmental compliance file opgenomen.

  De aanvraag voor deze bevestiging stuurt u per mail aan aves.cd.anb@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie), met CC aan leni.demarest@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

  Indien er wel significante impact is op Natura2000 sites, dient u een aantal documenten toe te voegen aan uw subsidiedossier ter staving van de uitgevoerde beoordeling en geplande compensatiemaatregelen:

  • document goedkeuring passende beoordeling door bevoegde autoriteit,
  • passende beoordeling zelf,
  • kaarten,
  • eventueel aanmelding bij Europa volgens Habitatrichtlijn

  In dat geval heeft u geen bijkomende verklaring van de Natura2000 autoriteit nodig.

  Waterkwaliteit

  De verklaring omtrent de impact van het project op de waterkwaliteit vindt u in paragraaf 5 van de environmental compliance file. Deze moet worden aangeleverd door de Vlaamse Milieumaatschappij namens de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid. De aanvraag voor deze verklaring stuurt u per mail aan ciw-sec@vmm.be(opent in uw e-mail applicatie), met CC aan l.eyerman@vmm.be(opent in uw e-mail applicatie).

  Projecten die een achteruitgang van de toestand van het waterlichaam veroorzaken of het bereiken van de vooropgestelde goede toestand verhinderen, mogen niet vergund worden, tenzij de voorwaarden voor een afwijking zijn vervuld. Een tijdelijke achteruitgang is evenmin toegelaten. Hou er rekening mee dat o.m. hydromorfologische wijzigingen, lozingen of wijzigingen aan het grondwater mogelijk negatieve gevolgen kunnen hebben voor de toestand van waterlichamen.

  In de aanvraag voor de verklaring waterkwaliteit is het daarom belangrijk om goed te onderbouwen waarom er geen (tijdelijke) achteruitgang zal optreden, of waarom een afwijking volgens de voorwaarden van art. 4.7 van de Kaderrichtlijn Water (of art. 1.7.2.5.4. van het gecoördineerd decreet integraal waterbeleid) gerechtvaardigd is. Stuur steeds voldoende achtergrondinformatie en bewijsstukken mee.

  Volgende twee documenten geven meer uitleg bij de begrippen en wat verstaan wordt onder een achteruitgang, en bevatten instructies hoe moet omgegaan worden met de bepalingen van de Kaderrichtlijn Water in de context van vergunningen. Gelieve deze op te volgen bij de opmaak van de MER en Omgevingsvergunningsaanvraag van uw project:

  Opgelet, deze documenten houden nog geen rekening met recente rechtspraak die een tijdelijke achteruitgang niet toelaat.

  Milieueffectenrapportage (MER)

  U moet in het dossier duiden of het project al dan niet onder bijlage 1 of 2 van de MER-richtlijn 2011/92/EU valt (veelal grotere infrastructuurprojecten)., maar hiervoor heeft u geen bevestiging of verklaring van Dienst MER meer nodig. Indien u onder de bijlages valt, moet u tegen de datum van indiening al enkele stappen ondernomen hebben op dit vlak, de voorbereiding van het MER-rapport en de consultaties. In elk geval dienen wel diverse documenten aangeleverd te worden ter onderbouwing en staving van de MER-status van het project.

  Climate proofing

  Indien uw project onder de MER-richtlijn valt, moet u ook aantonen dat uw project inzet op klimaatmitigatie en -adaptatie, op basis van de Technical guidance on the climate proofing of infrastructure 2021-2027 (in het Engels)(opent in nieuw venster).

  Alle documenten moeten digitaal samengevoegd worden en als 1 bestand worden opgeladen in het Funding en Tender Portaal. De maximale bestandsgrootte hiervoor is 50MB.

 • Stap 4

  Nadat u uw projectconcept hebt ingediend en het akkoord hebt gekregen van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, kunt u uw projectvoorstel verder uitwerken.

  Dit houdt een technische beschrijving van uw project in met indicatie van hoe uw project past binnen de prioriteiten van de subsidieoproep, hoe de verwezenlijking van het project bijdraagt aan de doelstellingen van TEN-T, de maturiteit van uw project,…

  Daarnaast moet ook een financieel overzicht van uw project en een verdeling van de middelen worden aangeleverd.

  Voor projecten die werken omvatten, moet u in vele gevallen een (Engelstalige) maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) aanleveren. Projecten met een investering van minder dan 10 miljoen euro kunnen ook een vereenvoudigde MKBA aanleveren.​ CINEA raadt aan om DG REGIO Guide to CBA of Investment projects (in het Engels)(PDF bestand opent in nieuw venster) te volgen.​ In Vlaanderen wordt specifiek ook gewerkt met de Standaardmethodiek voor MKBA van transportinfrastructuurprojecten(opent in nieuw venster).

 • Stap 5

  Vlaanderen staat in voor de validatie van deze projectvoorstellen, dit blijft een vereiste voor indiening. Bezorg het Vlaamse CEF Team het volledige dossier dat u in het Funding & Tender portaal(opent in nieuw venster) heeft voorbereid samen met het aangevuld lidstaatvalidatieformulier (in het Engels)(Word bestand). Voor de algemene 2023 subsidieoproep verwachten we de final draft uiterlijk op 16 januari 2024.

  Op die manier kunnen we uw documenten nog screenen op volledigheid en suggesties bezorgen voor de optimalisatie van het dossier. Na de validatie kunt u het dossier indienen.

Lees deze pagina in: