Gedaan met laden. U bevindt zich op: Zero-emissiezones voor stadslogistiek (ZES) Duurzame mobiliteit

Zero-emissiezones voor stadslogistiek (ZES)

Vanaf 2025 zet de Vlaamse overheid grote stappen naar emissievrije stadslogistiek via zero-emissiezones voor stadslogistiek (ZES) in de centrumsteden. Om die stappen voor te bereiden, wordt er gewerkt aan een uniforme regelgeving.

Uitlaatgassen weren uit centrumsteden

Stedelijke logistiek (rondbrengen van pakjes, leveringen voor winkels, afvalophaling ...) draagt buitenproportioneel bij aan vervuiling. Het staat in voor een kwart van de CO2-uitstoot en voor 30-50% van de uitstoot van andere emissies zoals stikstofoxide en fijnstof.

Daarom wil de Vlaamse overheid werk maken van meer duurzame stedelijke logistiek en het voorgoed weren van vervuilende vracht- en bestelwagens uit de stad. Dit zal worden gedaan met zero-emissiezones voor stadslogistiek (ZES).

Doelstelling Vlaams regeerakkoord

In 2019 nam de Vlaamse Regering emissievrije stedelijke distributie op als doel in het Vlaamse regeerakkoord. Het is tegelijkertijd ook een doelstelling van het Vlaams Energie- en klimaatplan 2021-2023 en het Vlaamse Luchtbeleidsplan 2030.

Opstart project emissievrije stedelijke distributie

In juli 2021 werd het project emissievrije stedelijke distributie opgestart. Het doel van dit project is om tot een gedragen kaderovereenkomst te komen tussen de Vlaamse overheid, de lokale besturen en de logistieke sector. Die kaderovereenkomst heeft als doel een heldere regelgeving te creëren die voor iedereen haalbaar is. Dit traject verloopt in verschillende fases:

 • Stap 1

  Voorbereidend onderzoek

  Voor het voorbereidend onderzoek werden centrumsteden Antwerpen, Leuven en Kortrijk als studiegebied gebruikt. Er werd gekeken naar hoe de logistiek in deze centrumsteden emissievrij kan worden.

  Meer specifiek werd er onderzocht hoe de logistiek er vandaag uitziet: welke voertuigen er rijden, naar welke bestemmingen en hoeveel ritten ze maken. Daarna werd er gekeken naar hoe die distributie emissievrij kon gemaakt worden, om zo een beeld te vormen van de impact op het logistieke wagenpark, de nood aan laadinfrastructuur en de kostenraming.

 • Stap 2

  Start stakeholdertraject

  Op 8 november 2023 was de start van het stakeholdertraject met andere overheden, lokale besturen en bedrijven uit de logistieke sector. Ze ondertekenden de officiële intentieverklaring waarmee ze aantonen zich te willen engageren voor het opstellen van een kaderovereenkomst. Dit was de start van een intensief stakeholdertraject met veel overlegmomenten. Het doel is een uniforme en gedragen regelgeving en een flankerend beleid.

  De intentieverklaring werd ondertekend door Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters, VVSG, het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, de Vlaamse Milieumaatschappij, het Agentschap Binnenlands Bestuur, Belgian Cycle Logistics Federation, Vlaio (Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen), Bond Beter Leefmilieu, Comeos Vlaanderen, Unizo, Embuild, Bouwunie, Empowering Logistics, Febiac, Fluvius, Transport & Logistiek Vlaanderen, Febetra, het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap en de Mobiliteitsraad van Vlaanderen (MORA).

  Gemeentes die interesse hebben om een zero-emissiezone in te voeren, mogen steeds mailen naar stedelijkelogistiek@mow.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

 • Stap 3

  Pilootprojecten

  In het voorjaar van 2024 gaan er pilootprojecten van start in verschillende Vlaamse steden. De steden krijgen twaalf maanden lang de kans om hun ideeën om te zetten naar de praktijk. Op het einde volgt een evaluatie.

 • Stap 4

  Kaderovereenkomst

  Dit traject moet resulteren een kaderovereenkomst waarmee Vlaanderen een uniforme regelgeving opzet die gedragen wordt door de logistieke sector en van toepassing is op al onze Vlaamse steden. Deze kaderovereenkomst zal bestaan uit duidelijk geformuleerde doestellingen, een coherentie visie op hoe de Vlaamse overheid deze doelstellingen wil bereiken, en het flankerend beleid dat nodig is.

Studie

De studie komt begin 2024 online.