Gedaan met laden. U bevindt zich op: Projecten Geotechniek Geotechniek

Projecten Geotechniek

De bijdrage van de afdeling Geotechniek aan belangrijke infrastructuurprojecten.

 • Op 13 november 2017 zijn de werken gestart voor de bouw van de Nieuwe Sluis in Terneuzen. Dit is een uniek project waarbij een van de grootste sluizen ter wereld wordt gebouwd binnen het bestaande sluizencomplex, vlakbij de stad Terneuzen en als onderdeel van de primaire waterkering. De aanwezigheid van Boomse klei en glauconiethoudend zand in de bodem maken ontwerp en bouw van deze grote sluis tot een veeleisende onderneming. Het project wordt uitgevoerd in opdracht van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie, een samenwerkingsverband van Vlaamse en Nederlandse overheden. In het projectteam van de opdrachtgever werken Vlamingen en Nederlanders nauw samen en worden ervaringen benut die zijn opgedaan bij eerdere sluisprojecten zoals bij de Kieldrechtsluis in Antwerpen en bij de sluizen uit het Sluizenprogramma van Rijkswaterstaat. In 2023 zal het eerste schip door de Nieuwe Sluis kunnen varen.

  Meer informatie over het project(opent in nieuw venster)

  Artikel Van een Oude Geul naar een Nieuwe Sluis(PDF bestand opent in nieuw venster)

 • De dijken van de Hedwige-Prosperpolder werden de afgelopen jaren gebruikt als laboratorium om grootschalige proeven uit te voeren en om crisissituaties te testen. Dit was mogelijk, omdat de Hedwige-Prosperpolder ontpolderd werd in het kader van het Sigmaplan. De oude dijken werden vervangen door nieuwe -meer landinwaarts gebouwde- ringdijken.

  In het kader van het Polder 2Cs onderzoeksproject werden golfoploop- en golfoverslagproeven uitgevoerd om de sterkte van de grasbekleding en de ontwikkeling van oppervlakte-erosie na te gaan.

  Dierlijke graverijen door o.a. mollen, muizen, dassen en vossen werden met verschillende technieken in kaart gebracht. Vervolgens werd de invloed van deze graverijen op de erosie-ontwikkeling van de dijk onderzocht.

  De beschadigde dijken werden hersteld met behulp van verschillende -innovatieve- oplossingen. Het gemak waarmee zo’n herstelling in nood kan gebeuren en de weerstand tegen erosie werden geëvalueerd.

  Afdeling Geotechniek heeft grondonderzoek uitgevoerd op de dijken (o.a. sonderingen, boringen en laboproeven) en stond ook in voor de monitoring (grondwaterpeilmetingen en temperatuursmetingen tijdens de pipingproef). Het grondonderzoek gebeurde samen met andere partners binnen het project, waaronder Fugro, Cerema en Deltares. De eerste resultaten van de geofysische en geotechnische proeven zijn gebundeld in het artikel ‘First results of geophysical and geotechnical investigations along the Hedwige- and Prosperpolder dykes’. Meer informatie over de monitoring bij de piping proef is te vinden in het artikel ‘Monitoring a full-scale backward erosion piping field test at Hedwigepolder’.

  De proeven maken deel uit van het Polder2C-project, gesubsidieerd door het Europees Interreg 2 Zeeën-programma en getrokken door DMOW – Waterbouwkundig Laboratorium en STOWA uit Nederland.

  Meer informatie: Project Hedwige Prosperpolder (Sigmaplan)(opent in nieuw venster)

  .

 • Afbeelding van de Bouw van Kieldrechtsluis_Haven van Antwerpen

  We hebben intensief meegewerkt aan de bouw van de Kieldrechtsluis in de haven van Antwerpen. In de ontwerpfase voerden we eerst een uitgebreid proevenprogramma uit in situ en in het laboratorium. Daarna maakten we vervolgens een groot aantal geotechnische ontwerpberekeningen. Die gingen van de stabiliteitsberekeningen van de kolkmuren tot de ontwerpberekeningen van de waterkerende dijken.

  Tijdens de bouwfase deden we de geotechnische opvolging van de werkzaamheden op het terrein. Zo monitorden we de zwel van de Boomse klei, wat een grote uitdaging was. Daarnaast voerden we nazichtsberekeningen uit van uitvoeringsfases zoals de locatie en maximale hoogte van de grondstocks.

 • In 2018 was de bouw van een tunnel in de Siesegemlaan in Aalst klaar. Onder de kruispunten van de Gentsesteenweg en de Raffelgemstraat werd een tunnel gebouwd voor het doorgaand verkeer. De afdeling Geotechniek voerde diverse grondonderzoeken uit, en dacht mee over de bouwmethode van de tunnel. Tijdens de werken werden een aantal bouwaspecten gemonitord, o.a. de vervorming en rekken van de diepwanden en de grondwatertafel buiten de tunnel.

 • Momenteel loopt de grondige herbouw van de Royerssluis in Antwerpen, welke wegens zijn levensduur aan vervanging toe is. De sluis wordt volledig vernieuwd, waarbij zowel de lengte als de breedte van de sluis groter worden. De afdeling Geotechniek helpt met het uitvoeren en plannen van de grondonderzoeken, en werkte mee aan de opmaak van de plannen en bestekteksten. Tijdens de werken verlenen we geotechnische bijstand en voeren we monitoring uit.

  Meer informatie

 • Binnen de kennisgroep dijken wordt door afdeling Geotechniek in samenwerking met het Waterbouwkundig Laboratorium gewerkt aan een professionalisering van het dijkenbeheer in Vlaanderen.
  Verschillende thema’s worden onder de loep genomen: dijkmonitoring, dijkbeeldvorming, dijkdatabeheer, dijkinspectie, …. Het faalgedrag van de dijken wordt verder onderzocht, innovatieve dijkmonitoringstechnieken worden uitgetest, samen met de dijkbeheerders worden afspraken gemaakt omtrent het structureren en beheren van alle relevante dijkdata, enzovoort.

  Om een overzicht te krijgen van alle dijkrelevante data werd de dijkenverkenner ontwikkeld. Bekijk een demo van de huidige functionaliteiten binnen de dijkenverkenner(opent in nieuw venster).

  Dijktrefdagen

  Verder worden dijktrefdagen georganiseerd waarop de laatste stand van zaken van de lopende onderzoeksthema’s worden toegelicht aan de verschillende dijkbeheerders. Een overzicht van deze trefdagen(opent in nieuw venster).

  Kennis Netwerk Dijken (KND)

  Verder werd in 2015 binnen de Vlaamse overheid het Kennis Netwerk Dijken (KND) opgericht. Dit netwerk is een samenwerkingsverband tussen de dijk- en oeverbeheerders en de technisch ondersteunende diensten van de Vlaamse overheid die betrokken zijn bij het dijk- en oeverbeheer. Vanuit de beheerders zijn dit De Vlaamse Waterweg (voorheen Waterwegen & Zeekanaal en N.V. De Scheepvaart), de Vlaamse Milieu Maatschappij en MDK afdeling Kust, en vanuit de ondersteunende diensten (kennisinstituten) zijn dit de afdeling Geotechniek, het Waterbouwkundig Laboratorium, het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek en het Agentschap Informatie Vlaanderen. Meer informatie over het kennisnetwerk(opent in nieuw venster).

 • De deuren en deurkamers van de Vandammesluis in Zeebrugge zijn na 30 jaar aan een volledig onderhoud toe. De droogzetting van de deurkamers wordt met verschillende monitoringstechnieken opgevolgd. Hierbij wordt zowel de beweging van de sluis als de invloed van de watertafelverlaging op de omgeving nauwgezet opgevolgd.”

  Meer informatie over de Vandammesluis

 • Voor de bouw van de Oosterweelverbinding in Antwerpen waren we betrokken in een uitgebreide en voorafgaande proefcampagne. Onze afdeling onderzocht samen met Lantis, de firma Denys en het WTCB de eigenschappen van de ondergrond tot op grote diepte. Een tril- en heiproef en de monitoring van o.a. de zwel in een proefput tot 25 meter diepte hebben bijgedragen tot een beter concept.

 • Om de veiligheid in het Zeescheldebekken te verzekeren, werd het Sigmaplan opgesteld. Dit plan voorziet in een verhoging en versteviging van de dijken en in de aanleg van gecontroleerde overstromingsgebieden.

  Bij Geotechniek staan we in voor het uitvoeren van geotechnische proeven (sonderingen, boringen en laboratoriumproeven) op de locaties waar nieuwe dijken moeten aangelegd of verstevigd worden. Met behulp van deze proefresultaten kunnen we de lagenopbouw en geotechnische karakteristieken vastleggen. Ook het uitvoeren van stabiliteitsberekeningen van deze dijken behoort tot ons takenpakket.

  Meer informatie: Sigmaplan - Projecten(opent in nieuw venster)

 • Scheldekaaien

  In het kader van het Masterplan Antwerpen dienen de historische kaaimuren te Antwerpen gestabiliseerd te worden. Teneinde het geotechnisch dossier op te stellen werden alle beschikbare geotechnische en geologische data verzameld. Hierbij werd o.a. gebruik gemaakt van de Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV)(opent in nieuw venster). Op basis van de gearchiveerde gegevens werd een uitgebreid programma opgesteld van in situ proeven gekoppeld aan laboratoriumtesten en monitoring op het terrein. Analyse van de bekomen data werd gebruikt om de grondlagenopbouw op te stellen en te karakteriseren. Het uitgebreide onderzoek resulteerde in een economisch ontwerp van de stabilisatiemethode.

  Meer informatie over het project op de website van het Sigmaplan(opent in nieuw venster)