Digitaal Vlaanderen stelt een nieuwe versie van de datasetgroep Vlaamse Hydrografische Atlas ter beschikking. Deze informatie is afkomstig van de Vlaamse Milieu Maatschappij.

Deze datasetgroep bevat 2 datasets. Enerzijds de ‘Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterlopen’ die een overzicht geeft van de assen van bevaarbare waterlopen (waterwegen), onbevaarbare-geklasseerde en een aantal niet-geklasseerde waterlopen.

Anderzijds de laatste update van ‘Vlaamse Hydrografische Atlas – Zones’ die de indeling van Vlaanderen in hydrografische zones geeft. De kleinste onderverdeling (vha-zones) zijn captatiezones van een VHA-waterloop of deel van een VHA-waterloop. Deze zones zijn geaggregeerd tot op het niveau van deelbekkens en bekkens, zoals bedoeld in het decreet integraal waterbeleid. Na deze versie zal de verspreiding van deze dataset worden afgebouwd.

Meer informatie over de Waterlopen(opent in nieuw venster) en de Zones(opent in nieuw venster) zijn te vinden in de catalogus van Datavindplaats.

AFBOUW VHA-ZONES

De dataset Vlaamse Hydrografische Atlas – Zones werd een laatste keer geüpdatet. Dankzij verbeterde digitale hoogtemodellen zijn er nu afstroomgebieden die hydrografisch correcter zijn dan de VHA-zones. Hierna zal de dataset VHA enkel bestaan uit ‘VHA-waterlopen’.

Als alternatief voor de ‘VHA zones’ en haar afgeleiden ‘deelbekkens’, ‘bekkens’ en ‘stroomgebieden’ kan u volgende data raadplegen:

  • Voor wat betreft de ‘VHA-zones’ kan u binnen de dataset ‘Oppervlaktewaterlichamen en hun afstroomgebieden’ de laag ‘Afstroomzones van Vlaamse oppervlaktewaterlichamen (A0 afstroomzone)’ inladen. Deze laag bevat hydrografische afstroomoppervlakten op niveau van de Vlaamse oppervlaktewaterlichamen. Wanneer u deze laag inlaadt, zal u merken dat, hoewel de contouren op heel wat plaatsen anders liggen dan die van de VHA-zones, de afstroomzones A0-zones vergelijkbaar zijn qua grootte met de VHA-zones. De afstroomzones zijn dan ook inhoudelijk gezien het te gebruiken alternatief. Wanneer u kleinere afstroomoppervlakten met een grotere detailgraad zoekt, kan u ook de ‘Intermediaire afstroomgebieden (A1 afstroomgebied)’ of zelfs de ‘Afstroomgebieden van het oppervlaktewaterlichaam (A2 afstroomgebied)’ inladen.
  • Voor wat betreft de ‘bekkens’ en ‘stroomgebiedsdistricten’ kan u binnen de dataset ‘Oppervlaktewaterlichamen en hun afstroomgebieden’ de lagen ‘bekkens’ en ‘stroomgebiedsdistricten’ inladen.

Binnen de dataset ‘Oppervlaktewaterlichamen en hun afstroomgebieden’ bestaat er een hiërarchische relatie. De relatie tussen al deze afstroomgebieden is van klein naar groot: AfstrGebA2 > AfstrGebA1 > AfstrZonA0 > Owlbekken > StrGebDistr. Meer informatie over Lijnvormige en Vlakvormige oppervlaktewaterlichamen, hun afstroomgebieden en de opbouw ervan naar afstroomzones, bekkens en stroomgebiedsdistricten is te vinden op de datavindplaats Oppervlaktewaterlichamen en hun afstroomgebieden, Toestand 01/01/2022(opent in nieuw venster).

Voor wat betreft de ‘deelbekkens’ kan u terecht bij de dataset ‘Geografische indeling Watersystemen - Deelbekkens’. Deze dataset bevat de door de Vlaamse Regering goedgekeurde versies van de watersysteemgrenzen. Meer informatie over de verschillende niveaus van watersysteemgrenzen (stroomgebiedsdistricten, stroomgebieden, bekkens en deelbekkens) is te vinden op de datavindplaats Geografische indeling van watersystemen, 19/07/2013(opent in nieuw venster).

Aangezien de VHA-zones worden afgebouwd, zal er ook een wijziging plaatsvinden aan de VHA-waterloopsegmenten (wlas). Hier zal het attribuut ‘VHAZONENR’ verwijderd worden uit het datamodel.

BEKIJKEN

Je kunt de gegevens bekijken via de Geopunt-kaart(opent in nieuw venster), Thema’s > Natuur en milieu > Water.

WEBSERVICES

De gegevens van de dataset zijn beschikbaar via de publiek toegankelijke raadpleegdienst, WMS Vlaamse Milieumaatschappij(opent in nieuw venster).

De gegevens zijn ook te bevragen via de overdrachtdiensten WFS VHA-Zones(opent in nieuw venster); de OGC API Features Vlaamse Hydrografisch Atlas – Zones(opent in nieuw venster); de WFS VHA-Waterlopen(opent in nieuw venster) en de OGC API Features Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterlopen(opent in nieuw venster).

Meer informatie is te vinden op de productpagina van de webdiensten. Specifieke informatie over het gebruik van de geografische webdiensten vind je op het gebruikersforum(opent in nieuw venster).

DOWNLOADEN?

Dit product wordt via de downloadtoepassing(opent in nieuw venster) (onder de categorie ‘Binnenwateren’) en via de Geopunt-catalogus(opent in nieuw venster) gratis en zonder registratie ter beschikking gesteld.

Het is ook mogelijk om historische versies en verschilbestanden van de data te bestellen via de downloadtoepassing. Inloggen is hiervoor wel vereist.

Het product bestaat uit vectoriële gegevens en is beschikbaar in twee formaten: GML en Shapefile.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

De gegevens van de dataset kunnen, in overeenstemming met de regeling voor hergebruik van overheidsinformatie, hergebruikt worden tegen de voorwaarden van de Modellicentie voor gratis hergebruik(opent in nieuw venster). De opgenomen informatie is openbaar en eenieder heeft inzagerecht conform de regeling voor toegang tot bestuursdocumenten. Het gebruik voor taken van algemeen belang door instanties (openbare instellingen), is geregeld door het decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen.

Het gebruik van de webdiensten is geregeld volgens het gebruiksrecht en privacyverklaring van de geografische webdiensten.