Gedaan met laden. U bevindt zich op: Samenwerkingen Gebouwen- en Adressenregister Gebouwen- en Adressenregister

Samenwerkingen Gebouwen- en Adressenregister

Het Gebouwenregister wordt ontwikkeld in samenspraak met de belangrijkste stakeholders. De ontwikkeling van het register bespreken we in een werkgroep. Daarbij houden we maximaal rekening met de relevante doelgroepen.

 • Europa, INSPIRE

  Sinds 15 mei 2007 is de Europese kaderrichtlijn INSPIRE van kracht. Deze richtlijn zorgt ervoor dat geo-informatie van goede kwaliteit beschikbaar, vindbaar en bruikbaar is en dat de inhoud ervan op elkaar is afgestemd. Ook over de landsgrenzen heen. Hiervoor wordt een netwerk ingericht dat bestaat uit een Europees en nationale internetportalen en netwerkdiensten. ‘Gebouwen’ is één van de 34 thema’s waarover INSPIRE gaat. Europese uitwisseling van gebouwgegevens vindt plaats volgens Europese dataspecificaties.

 • Federale overheid

  GT-Buni, Groupe de Travail Batiment

  GT-Buni is een interfederale werkgroep van het INSPIRE-coördinatiecomité. De werkgroep bereidt een samenwerkingsakkoord voor over de ontwikkeling en inwerkingstelling van een systeem voor een gestroomlijnde uitwisseling van gebouwinformatie in België.

 • Samenwerking Digitaal Vlaanderen – AAPD

  Er is een samenwerkingsakkoord afgesloten tussen Digitaal Vlaanderen en de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, Federale Overheidsdienst Financiën (AAPD) inzake de uitwisseling en het gemeenschappelijk beheer van gegevens in het raam van het percelenplan, CADMAP/CADGIS, het GRB, het CRAB en de GDI-Vlaanderen. De gebouwen zijn in het beheer van Digitaal Vlaanderen (GRB). Voorwaarde bij de validatie van de percelen is het uitvoeren van een kadastralisatieopdracht door Digitaal Vlaanderen. GRB-gebouwen worden daarbij beter afgestemd op de percelen.

 • Gemeenten als initiators (unieke inzameling)

  De gemeenten zijn de initiators voor onder meer te vergunnen gebouwen en gebouwen in aanbouw en verblijfsobjecten. Dit houdt in dat de gemeenten de eindverantwoordelijkheid dragen over het ontstaan, wijzigen en verwijderen van deze objecten. In een latere fase worden gegevens vanuit de Digitale Bouwaanvraag (omgevingsloket) ingeladen in het gebouwenregister.

 • Vlaamse overheid

  Voor de Vlaamse overheid betekent een authentieke gegevensbron voor gebouwen een efficiëntere gegevensinwinning en gegevensbeheer en betere kwaliteit en bruikbaarheid van gegevens in de overheidsbestanden. De bruikbaarheid wordt vergroot door meer uniformiteit en een betere beschikbaarheid en toegankelijkheid. De overheid heeft een betere informatiepositie en kan daardoor haar verantwoordelijkheid voor het beschermen van de burgers bij rampen en onvoorziene gebeurtenissen beter waar maken. Door het kunnen relateren van betrouwbare gegevens aan elkaar, kan bovendien een nieuwe impuls gegeven worden aan het bestrijden van fraude. Tenslotte ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor het gebruiken van de ingewonnen gegevens voor beleidsvorming en beleidsverantwoording.

 • Lokale overheden

  Met het gebouwenregister komen betrouwbare referentiegegevens over gebouwen ter beschikking zodat de lokale beheerkost van thematische uitbreidingen (leegstandsregister, inventaris onroerend erfgoed, inventaris leegstaande bedrijfsruimtes, inventaris gemeentelijk patrimonium) sterk kan verminderen of wegvallen.

  Een hogere kwaliteit van dienstverlening kan o.a. bereikt worden door het vlotter en juister verstrekken van stedenbouwkundige inlichtingen, attesten en vastgoedinformatie aan burgers, notarissen of immokantoren.

 • Bedrijven

  Voor de bedrijven betekent een eenmalige inwinning en hergebruik van gebouwgegevens een aanzienlijke vermindering van lasten voor informatieverstrekking. Met het gebouwenregister komen betrouwbare referentiegegevens ter beschikking van bijvoorbeeld apps waarmee men de register- en andere gegevens kan visualiseren en raadplegen. Bijvoorbeeld aan de vastgoedsector biedt het vele voordelen door een eenduidige communicatie over gebouwen.

  Ook kan de zakelijke dienstverlening die aan zo goed als alle verblijfsobjecten gekoppeld is (gas, water, elektriciteit) verbeteren door een optimalisatie van facturatie.

 • Burgers

  Het stroomlijnen van de gebouwgegevens leidt voor de burgers vooral tot een verbeterde, vraaggerichte en pro-actieve dienstverlening door de overheid.