Gedaan met laden. U bevindt zich op: EPB-aangifte bij nieuwbouw en renovatie

EPB-aangifte bij nieuwbouw en renovatie

De EPB-aangifte is een conformiteitsdossier dat bij de overheid wordt ingediend wordt voor een bouwproject waarvoor EPB-eisen gelden. In de aangifte beschrijft de verslaggever van het bouwproject alle maatregelen die genomen zijn om de EPB-eisen na te leven, en hij beschrijft of de woning al dan niet conform die eisen gebouwd of verbouwd werd.

EPB-aangifte

Als bouwheer van een renovatie- of nieuwbouwproject bent u verplicht om een verslaggever aan te stellen die erop toeziet dat de energieprestatienormen voor nieuwbouw en renovatie gehaald worden. De EPB-aangifte wordt daarom ingediend als bewijs dat u alle voorschriften gevolgd hebt.

Procedure

 • De verslaggever maakt de EPB-aangifte op na afloop van het bouwproces of nadat het gebouw in gebruik is genomen (de eerste van deze twee data is bepalend). Hij maakt de EPB-aangifte op basis van de gedane vaststellingen, de lastenboeken, de facturen... Voor de berekeningen gebruikt hij het softwarepakket van de Vlaamse overheid.
 • In samenspraak met de bouwheer dient de verslaggever de EPB-aangifte elektronisch in bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) via de Energieprestatiedatabank, als bewijs dat de woning voldoet aan de energieprestatieregelgeving. De EPB-aangifte wordt ondertekend door de bouwheer en EPB-verslaggever.
 • De uiterste indiendatum voor een EPB-aangifte in geval van nieuwbouw is
  • 12 maanden na de eerste van de volgende twee datums:
   • datum van de ingebruikname van de woning (bij nieuwbouw is dat de datum van domiciliëring)
   • datum van het beëindigen van de vergunnings- of meldingsplichtige werken.
  • en in elk geval uiterlijk 5 jaar na de goedkeuringsdatum van de stedenbouwkundige vergunning of na de meldingsdatum.
 • De uiterste indiendatum voor een EPB-aangifte in geval van een renovatie of ingrijpende energetische renovatie is uiterlijk 5 jaar na de goedkeuringsdatum van de stedenbouwkundige vergunning of na de meldingsdatum.
 • Bij de indiening krijgt de verslaggever, automatisch, een afdruk van de EPB-aangiftebundel. De verslaggever geeft daarvan ook een exemplaar (ondertekend door de verslaggever) aan de aangifteplichtige. De aangifteplichtige moet die EPB-aangifte 10 jaar bijhouden.

Laattijdige indiening

 • Als de EPB-aangifte niet tijdig ingediend wordt, stuurt het VEKA eerst een aanmaningsbrief (aangetekend). In die aanmaningsbrief staat een termijn vermeld (6 weken) waarbinnen de aangifteplichtige alsnog de verplichtingen kan nakomen zonder een boete te krijgen.
 • Als er niet ingediend wordt binnen die termijn, volgt er een boete. De boete bestaat uit een vast bedrag (1000 euro), vermeerderd met een bedrag dat afhankelijk is van de grootte van het gebouw (1 euro per kubieke meter).
 • Het betalen van de boete geeft u geen vrijstelling van EPB-aangifte. U bent nog altijd verplicht de EPB-aangifte in te dienen. Als u dat niet doet, zal de administratie verdere stappen nemen. Er zal uiteindelijk een dwangsom opgelegd worden. Die bedraagt 10 euro per dag dat de EPB-aangifte niet is ingediend. Voor meer info, zie: Controles en boetes (op EPB-pedia).

Ingediende aangifte is definitief

De ingediende EPB-aangifte is definitief. Indien u na de indiening van de EPB-aangifte nog bijkomende maatregelen neemt (bv. plaatsing zonnepanelen), kunnen deze niet meer in uw EPB-aangifte ingerekend worden.

Veelgestelde vragen