Gedaan met laden. U bevindt zich op: Permanente vorming voor energiedeskundigen type A Expertise opbouwen

Permanente vorming voor energiedeskundigen type A

Een energiedeskundige type A moet jaarlijks in totaal zes uur permanente vorming volgen om enerzijds mee te blijven met de wijzigingen in methodieken en regelgeving (verplichte inhoud) en anderzijds om de eigen kennis en expertise te blijven aanscherpen (vrije inhoud). Dankzij de permanente vorming blijft de kwaliteit van de EPC’s beter gewaarborgd.
De verhouding van het aantal uren vorming met verplichte inhoud tegenover het aantal uren met vrije inhoud wijzigt jaarlijks.

Permanente vorming in 2024
 • In 2024 moet de energiedeskundige type A volgen:

  • 3 uur vorming met verplichte inhoud over de aanpassingen aan het inspectieprotocol (versie 1 januari 2024), de veelgemaakte fouten bij de opmaak van het EPC gemeenschappelijke delen en de vaak gestelde vragen over het toepassingsgebied en aanbevelingen.
  • 3 uur vorming naar keuze uit het goedgekeurde aanbod van vormingen met vrije inhoud.
 • De eerste vormingen met verplichte inhoud vindt u reeds terug in het vormingsaanbod 2024. Het aanbod zal in de loop van 2024 verder aangevuld worden.

 • Een teveel aan uren vorming met vrije inhoud in 2023 telt mee als vorming met vrije inhoud voor 2024. Er is enkel een overdracht naar het eerstvolgende jaar. De overdracht gebeurt automatisch in de energieprestatiedatabank.
 • Vind een goedgekeurde vorming in de vormingstabel 2024(Excel bestand opent in nieuw venster).

Wie moet permanente vorming volgen?

Alle erkende energiedeskundigen type A moeten jaarlijks permanente vorming volgen. De permanente vorming telt per persoon en niet per firma of registratie.

Een kandidaat-energiedeskundige type A moet in het kalenderjaar dat hij slaagt voor het examen geen permanente vorming volgen. Wie in 2023 de erkenning verkregen heeft, zal dus vanaf 2024 permanente vorming moeten volgen, ook als het examen pas in december afgelegd werd.

Verschil tussen vorming met verplichte en vrije inhoud

Vorming met verplichte inhoud (‘verplichte vorming’):

De inhoud van de vorming met verplichte inhoud ligt vast en wordt toegepast voor aanpassingen aan de regelgeving of de werkwijze voor de opmaak van het EPC of onderwerpen die relevant zijn voor alle energiedeskundigen type A. .
Als in de regelgeving of de werkwijze voor de opmaak van het EPC ingrijpende of moeilijke wijzigingen op til zijn, zal de minister de energiedeskundige type A verplichten om een aantal uren vorming met verplichte inhoud over deze aanpassingen te volgen.

Vorming met vrije inhoud (‘vrije vorming’):

De vrije vorming heeft tot doel om de energiedeskundige type A te stimuleren hun vakkennis over de werkwijze voor de opmaak van het EPC uit te breiden, nieuwe kennis en inzichten te verwerven, te leren uit praktijkvoorbeelden … De energiedeskundige kan de vorming(en) zelf kiezen uit het aanbod goedgekeurde vormingen 2024(Excel bestand opent in nieuw venster).

Opvolging in de Energieprestatiedatabank

Eenmaal de vormingsinstelling uw deelname heeft doorgegeven aan het VEKA, zult u de vormingen die u volgde, zien verschijnen in uw status op de Energieprestatiedatabank. Hier vindt u een overzicht van uw gevolgde uren vorming per kalenderjaar.

Als u naast de erkenningsvoorwaarde ‘permanente vorming’ op het brilletje klikt, krijgt u per kalenderjaar een detailoverzicht van uw gevolgde vormingen. Zowel voor de vorming met vrije inhoud als met verplichte inhoud ziet u:

 • op welke locatie en tijdstip u deelnam
 • de uren die hiervoor in aanmerking komen.

Een kleurenbalk toont uw status. Er is een aparte balk voor het vrije deel en voor het verplichte deel.

 • Groen: u volgde het nodige aantal uren
 • Oranje: u volgde slechts een deel van het nodige aantal te volgen uren. U moet nog bijkomende vorming volgen.
 • Rood: u volgde nog geen enkele vorming.
 • Het aantal uren dat erkend is, stemt niet altijd overeen met de totale duur van de vorming. Pauzes en niet-EPC gerelateerde inhoud tellen niet mee.
 • Het is mogelijk dat de vormingsinstelling uw deelname niet tijdig doorgegeven heeft. Daardoor krijgt u op de Energieprestatiedatabank niet meteen een correct overzicht van het aantal uren vorming dat u heeft gevolgd.
  Merkt u na enkele weken nog dat uw overzicht met de gevolgde uren niet volledig is, dan stuurt u best een e-mail naar de instelling waarbij u zich inschreef voor de vorming.

Overdracht van uren vorming met vrije inhoud

Volgde u meer uren vorming met vrije inhoud dan verplicht? Dan worden deze uren in de Energieprestatiedatabank automatisch overgedragen naar het volgende jaar. Er is enkel overdracht mogelijk van de vormingsuren met vrije inhoud (niet van verplichte inhoud) en enkel naar het eerstvolgende kalenderjaar (niet langer).

Niet in orde met uw permanente vorming?

Wie onvoldoende uren permanente vorming volgt, zal bij de jaarlijkse controle worden gecontacteerd door het VEKA.
Het niet voldoen aan de eisen omtrent permanente vorming is een inbreuk tegen de energieprestatieregelgeving, met een schorsing als mogelijke sanctie.