Voorwaarden

Alle bedrijven voor brandbeveiligingsapparatuur die werkzaamheden aan brandbeveiligingsapparatuur uitvoeren die gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen bevatten en waarbij er een risico bestaat op uitstoot of lekken van deze stoffen, moeten een geldige erkenning bezitten.

Ook de technici die werkzaamheden uitvoeren voor het bedrijf, moeten een erkenning als technicus brandbeveiligingsapparatuur hebben.

Om erkend te worden als bedrijf brandbeveiligingsapparatuur, moet u voldoen aan:

 • de algemene erkenningsvoorwaarden ((opent in nieuw venster)) die gelden voor alle erkenningen leefmilieu
 • en onderstaande bijzondere erkenningsvoorwaarden.
  • Minstens 1 erkende technicus voor brandbeveiligingsapparatuur in dienst hebben.
  • Voldoende erkende technici voor brandbeveiligingsapparatuur in dienst hebben om het verwachte activiteitenvolume te halen.
  • Het bewijs leveren dat de nodige instrumenten en procedures beschikbaar zijn voor de erkende technicus brandbeveiligingsapparatuur.

De erkenning is geldig voor onbepaalde duur. Het erkend bedrijf brandbeveiligingsapparatuur moet wel voldoen aan o.a. volgende verplichtingen om de erkenning geldig te behouden.

 • Het installatiegebonden logboek volledig en correct invullen.
 • Zorgen dat erkende technici brandbeveiligingsapparatuur ingeschakeld worden voor erkenningsplichtige werkzaamheden.
 • De jaarlijkse retributie betalen voor het toezicht op de erkenning. Dat moet de eerste keer in het jaar volgend op het jaar waarin het bedrijf brandbeveiligingsapparatuur de erkenning heeft verkregen. Niet-betalen van de jaarlijkse retributie leidt na een ingebrekestelling tot automatische schorsing van de erkenning. Als de retributie 30 dagen na aanvang van de schorsing nog altijd niet werd betaald, vervalt de erkenning automatisch.
 • Een verzekering hebben die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt, inclusief de beroepsaansprakelijkheid, ten gevolge van het gebruik van de erkenning.

Meer info over de verplichtingen voor bedrijven brandbeveiligingsapparatuur ((opent in nieuw venster)) vindt u op de website van het Departement Omgeving.

Procedure

Het bedrijf beschikt al over een certificaat uit een ander gewest of Europees land?

Bedrijven die buiten het Vlaamse Gewest een ‘Europees certificaat’ behaald hebben, moeten zich eerst melden bij het Departement Omgeving vooraleer te mogen werken in Vlaanderen.

Een bedrijf aanmelden kan via het online loket van het Departement Omgeving ((opent in nieuw venster)) (klik op “Ga naar het erkenningenloket”; aanmelden met e-ID). Volgende gegevens moeten bij de melding toegevoegd worden:

 • een kopie van het Europees certificaat bedrijf brandbeveiligingsapparatuur
 • de officiële naam van het bedrijf
 • het ondernemingsnummer
 • het adres van de maatschappelijke zetel
 • een algemeen telefoonnummer en mailadres.
 • een overzicht van erkende technici brandbeveiligingsapparatuur die in dienst zijn, inclusief kopie van hun Vlaamse erkenning

De erkenning gaat in op de datum waarop al deze gegevens aan de overheid bezorgd worden. Het bedrijf ontvangt een Vlaams erkenningsbewijs en wordt opgenomen in de lijst met erkende bedrijven brandbeveiligingsapparatuur ((opent in nieuw venster)).

Het bedrijf beschikt nog niet over een Europees certificaat?

Als een bedrijf nog niet beschikt over een ‘Europees certificaat’, moet de erkenning aangevraagd worden bij het Departement Omgeving.

Aanvraag

 • Download het aanvraagformulier op de website van het Departement Omgeving en vul het in.
 • Betaling van de eenmalige retributie voor de behandeling van uw aanvraag:
  • Stort het eenmalige retributiebedrag (zie ‘Bedrag’ hieronder) voor de behandeling van uw erkenningsaanvraag met mededeling ‘OMG-A-BBB + naam bedrijf’ op het juiste rekeningnummer; zie ‘Retributies Erkenningen Rekeningnummer ((opent in nieuw venster))’.
  • U hebt een betalingsbewijs nodig om de erkenning te kunnen aanvragen, zie ook het aanvraagformulier.
 • Dien de aanvraag in bij het Departement Omgeving via:
 • De afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten behandelt uw aanvraag.
 • Beslissing: de leidinggevende ambtenaar van het Departement Omgeving neemt een beslissing binnen een termijn van 90 dagen, te rekenen vanaf de dag na het indienen van een volledig aanvraagdossier. Als het bedrijf aan de erkenningsvoorwaarden voldoet, zal het Departement Omgeving een Europees certificaat en een Vlaams erkenningsbewijs uitreiken.
 • Het bedrijf wordt ook opgenomen in de lijst met erkende bedrijven brandbeveiligingsapparatuur ((opent in nieuw venster)).

Bedrag

Het bedrijf moet een eenmalige retributie ((opent in nieuw venster)) betalen voor het behandelen van de aanvraag tot erkenning als bedrijf brandbeveiligingsapparatuur.

 • Voor 2021 bedraagt deze retributie: 586 euro.

Het erkend bedrijf brandbeveiligingsapparatuur moet ook een jaarlijkse retributie betalen voor het toezicht op de erkenning. Het erkend bedrijf brandbeveiliginsapparatuur krijgt daarvoor in het begin van het kalenderjaar met de post een factuur.

 • Voor 2021 bedraagt deze retributie: 117 euro.

De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

Wetgeving

Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).

Veelgestelde vragen