Erkenning voor koeltechnische bedrijven

Verplichtingen

De erkenning is geldig voor onbepaalde duur. Een erkend koeltechnisch bedrijf moet zich houden aan een aantal verplichtingen (= gebruikseisen).voldoen aan een aantal verplichtingen (gebruikseisen):

  • het installatiegebonden logboek volledig en correct invullen.
  • Na iedere bijvulling van een koelinstallatie moet het bedrijf nagaan of het maximaal relatief lekverlies niet overschreden werd.
  • Zorgen dat erkende koeltechnici ingeschakeld worden voor erkenningsplichtige werkzaamheden.
  • Een verzekering hebben die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt, inclusief de beroepsaansprakelijkheid, ten gevolge van het gebruik van de erkenning.
  • De jaarlijkse retributie betalen voor het toezicht op de erkenning. Meer uitleg hierover vindt u verder.

Een volledig overzicht van alle verplichtingen vindt u in artikel 34 (algemene gebruikseisen)(opent in nieuw venster) en 53/7 (bijzondere gebruikseisen)(opent in nieuw venster) van het VLAREL.

Het niet voldoen aan de verplichtingen kan leiden tot een schorsing of opheffing van de erkenning of een geldboete.

Aankoop gefluoreerde broeikasgassen

Een leverancier van gefluoreerde broeikasgassen kan u vragen om aan te tonen dat uw bedrijf over de Vlaamse erkenning als koeltechnisch bedrijf beschikt. Gefluoreerde broeikasgassen die gebruikt worden voor het installeren van stationaire koelinstallaties of voor het uitvoeren van onderhoud of een reparatie aan deze koelinstallaties mogen namelijk enkel nog verkocht worden aan en aangekocht worden door erkende koeltechnische bedrijven.

Jaarlijkse retributie

  • U moet jaarlijks een retributie betalen voor het toezicht op uw erkenning als koeltechnisch bedrijf. Dat moet de eerste keer in het jaar volgend op het jaar waarin u de erkenning hebt verkregen.
  • De jaarlijkse retributie voor het jaar 2022 bedraagt 121 euro.
  • Gebruik het rekeningnummer op het overschrijvingsformulier bij uw factuur. Daar vindt u ook het bedrag en de gestructureerde mededeling voor betaling.
  • Het niet-betalen van de jaarlijkse retributie leidt, na een ingebrekestelling, tot automatische schorsing van de erkenning. Als de retributie 30 dagen na aanvang van de schorsing nog altijd niet werd betaald, vervalt de erkenning automatisch.