Voorwaarden

Om erkend te worden als koeltechnicus moet u voldoen aan:

 • algemene erkenningsvoorwaarden ((opent in nieuw venster)) die gelden voor alle erkenningen leefmilieu
  • in de 3 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, heeft de aanvrager geen strafrechtelijke veroordeling opgelopen in een lidstaat van de Europees Economische Ruimte, voor overtredingen van de milieuwetgeving rond het gebruik van de erkenning
  • in de 2 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, werd bij de aanvrager geen erkenning met hetzelfde voorwerp opgeheven, wegens de schending van de bijbehorende verplichtingen van die erkenning.
 • bijzondere erkenningsvoorwaarden
  • een natuurlijke persoon zijn
  • in het bezit zijn van een certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek van categorie I, II, III of IV (‘Europees certificaat’), dat uitgereikt is door een erkend opleidingscentrum en nadat u geslaagd bent voor het examen.

U hebt al een Europees certificaat als koeltechnicus

Hebt u al een Europees certificaat als koeltechnicus, dan kunt u ook het Vlaamse erkenningsbewijs krijgen. U moet zich wel aanmelden bij de Vlaamse overheid vóór u begint te werken in het Vlaamse Gewest. Die verplichting geldt voor technici die:

 • buiten het Vlaamse Gewest een Europees certificaat behaald hebben
 • in het Vlaamse Gewest een Europees certificaat behaald hebben, maar nog geen Vlaams erkenningsbewijs hebben.

Geldigheidsduur en verplichtingen

De erkenning is geldig voor onbepaalde duur. Als koeltechnicus moet u onder andere aan de volgende verplichtingen voldoen om erkend te blijven:

 • Het installatiegebonden logboek volledig en correct invullen.
 • Op verzoek het materiaal tonen dat gebruikt wordt voor het uitvoeren van de taken.
 • Een verzekering hebben die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt, inclusief de beroepsaansprakelijkheid, ten gevolge van het gebruik van de erkenning.
 • Elke wijziging van identificatiegegevens (zoals adres, e-mailadres) onmiddellijk melden via erkenningen.omgeving@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)
 • De jaarlijkse retributie betalen voor het toezicht op uw erkenning. Dat moet de eerste keer in het jaar volgend op het jaar waarin u de erkenning hebt verkregen. Niet-betalen van de jaarlijkse retributie leidt na een ingebrekestelling tot automatische schorsing van de erkenning. Als de retributie 30 dagen na aanvang van de schorsing nog altijd niet werd betaald, vervalt de erkenning automatisch.
 • om de 5 jaar het actualisatie-examen afleggen in een erkend opleidingscentrum (selecteer in de zoekmodule ‘opleidingscentra technici koeltechniek ((opent in nieuw venster))’). De uiterste datum voor het volgen van de bijscholing vindt u:

Meer info over de verplichtingen voor erkende koeltechnici ((opent in nieuw venster)) vindt u op de website van het Departement Omgeving.

Procedure

U hebt nog geen Europees certificaat als koeltechnicus

Wie als koeltechnicus aan de slag wil in het Vlaamse Gewest en nog niet over een Europees certificaat beschikt, moet u deelnemen aan een examen van een erkend opleidingscentrum.

U vindt de erkende opleidingscentra in de overzichtslijsten opleidingscentra ((opent in nieuw venster)) selecteer in de zoekmodule ‘opleidingscentra technici koeltechniek’).

Wie slaagt voor het examen, ontvangt een certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek van categorie I, II, III of IV.

U hebt al een Europees certificaat als koeltechnicus

Als u het Europese certificaat hebt behaald (bv. F-gassendiploma NL), maar nog niet de Vlaamse erkenning, moet u zich aanmelden via het online erkenningenloket van het Departement Omgeving ((opent in nieuw venster)) (klik op ‘Ga naar het erkenningenloket’; aanmelden met eID).

Beschikt u niet over een Belgische eID, dan moet u uw melding met een aangetekende brief naar het Departement Omgeving, Koning Albert II-laan 20/bus 8, 1000 Brussel, ter attentie van Team Erkenningen, afdeling GOP, versturen.

Voeg de volgende gegevens bij uw melding:

 • een kopie van het Europese certificaat in het Nederlands, Frans, Duits of Engels
 • de identificatiegegevens van de technicus:
  • de voor- en achternaam
  • het rijksregisternummer of als de technicus niet over een rijksregisternummer beschikt: de geboortedatum en -plaats, het privéadres en de datum sinds wanneer de technicus op dat adres woont
  • het telefoonnummer en e-mailadres van de technicus
  • de naam en het ondernemingsnummer van het bedrijf waarvoor de technicus werkt. Als het bedrijf geen ondernemingsnummer heeft, dan bezorgt u het adres van de maatschappelijke zetel en het btw-nummer van het bedrijf.

Bedrag

Als erkend koeltechnicus moet u een jaarlijkse retributie betalen voor het toezicht op uw erkenning. U krijgt daarvoor in het begin van het kalenderjaar met de post een factuur op naam op uw officiële adres.

 • Voor 2022 bedraagt de jaarlijkse retributie: 30 euro.
 • Dat bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Wetgeving

Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).

Veelgestelde vragen