Voorwaarden

Alle koeltechnische bedrijven die werkzaamheden aan stationaire koelinstallaties uitvoeren die gefluoreerde broeikasgassen of ozonafbrekende stoffen bevatten en waarbij er een risico bestaat op uitstoot of lekken van deze koelmiddelen, moeten een geldige erkenning bezitten. Ook de koeltechnici die werkzaamheden uitvoeren voor het bedrijf, moeten een erkenning als koeltechnicus hebben voor het installeren van die koelinstallaties of het onderhouden ervan.

Om erkend te worden als koeltechnisch bedrijf, moet u voldoen aan:

 • de algemene erkenningsvoorwaarden ((opent in nieuw venster)) die gelden voor alle erkenningen leefmilieu
 • en onderstaande bijzondere erkenningsvoorwaarden.
  • Minstens 1 erkende koeltechnicus in dienst hebben.
  • Voldoende erkende koeltechnici in dienst hebben om het verwachte activiteitenvolume te halen.
  • Het bewijs leveren dat de nodige instrumenten en procedures beschikbaar zijn voor de erkende koeltechnicus.
  • Met goed gevolg gekeurd zijn door een erkende keuringsinstelling waarbij de drie vorige erkenningsvoorwaarden gecontroleerd worden. De keuring gebeurt met behulp van een checklist en als het bedrijf voldoet aan de erkenningsvoorwaarden, zal de keuringsinstelling een ‘Europees certificaat’ uitreiken.
   • Bedrijven die buiten het Vlaams Gewest al een ‘Europees certificaat’ hebben behaald, komen ook in aanmerking voor de Vlaamse erkenning als koeltechnisch bedrijf.

De erkenning is geldig voor onbepaalde duur. Het erkend koeltechnisch bedrijf moet wel voldoen aan o.a. volgende verplichtingen om de erkenning geldig te behouden.

 • het installatiegebonden logboek volledig en correct invullen.
 • Na iedere bijvulling van een koelinstallatie moet het bedrijf nagaan of het maximaal relatief lekverlies niet overschreden werd.
 • Zorgen dat erkende koeltechnici ingeschakeld worden voor erkenningsplichtige werkzaamheden.
 • De jaarlijkse retributie betalen voor het toezicht op de erkenning. Dat moet de eerste keer in het jaar volgend op het jaar waarin het koeltechnisch bedrijf de erkenning heeft verkregen. Niet-betalen van de jaarlijkse retributie leidt na een ingebrekestelling tot automatische schorsing van de erkenning. Als de retributie 30 dagen na aanvang van de schorsing nog altijd niet werd betaald, vervalt de erkenning automatisch.
 • Een verzekering hebben die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt, inclusief de beroepsaansprakelijkheid, ten gevolge van het gebruik van de erkenning.

Meer info over de verplichtingen voor koeltechnische bedrijven ((opent in nieuw venster)) vindt u op de website van het Departement Omgeving.

Procedure

Het bedrijf beschikt al over een koeltechnisch certificaat uit een ander gewest of Europees land?

 • Bedrijven die buiten het Vlaamse Gewest een ‘Europees certificaat’ (bijv. een registratie als koeltechnisch bedrijf in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) behaald hebben, moeten zich eerst melden bij het Departement Omgeving vooraleer te mogen werken in Vlaanderen.

Een bedrijf aanmelden kan via het online loket van het Departement Omgeving ((opent in nieuw venster)) (klik op "Ga naar het erkenningenloket"; aanmelden met e-ID). Volgende gegevens moeten bij de melding toegevoegd worden:

 • een kopie van het Europees certificaat koeltechnisch bedrijf
 • de officiële naam van het bedrijf
 • het ondernemingsnummer
 • het adres van de maatschappelijke zetel
 • een algemeen telefoonnummer en mailadres.
 • een overzicht van erkende koeltechnici die in dienst zijn, inclusief kopie van hun Vlaamse erkenning

De erkenning gaat in op de datum waarop al deze gegevens aan de overheid bezorgd worden. Het bedrijf ontvangt een Vlaams erkenningsbewijs en wordt opgenomen in de lijst met erkende koeltechnische bedrijven ((opent in nieuw venster)).

Het bedrijf beschikt nog niet over een koeltechnisch certificaat?

 • Als een bedrijf nog niet beschikt over een koeltechnisch certificaat, moet het contact opnemen met een erkende keuringsinstelling voor koeltechnische bedrijven. De keuringsinstelling zal nagaan of het bedrijf voldoet aan de Vlaamse erkenningsvoorwaarden. Op de website van het departement Omgeving staat de overzichtslijst van de erkende keuringsinstellingen ((opent in nieuw venster)) (selecteer 'Keuringsinstellingen bedrijven koeltechniek' in de zoekmodule).
 • Als het bedrijf aan de erkenningsvoorwaarden voldoet, zal de keuringsinstelling een Europees certificaat en een Vlaams erkenningsbewijs uitreiken.

De keuringsinstelling bezorgt deze gegevens ook aan de overheid, zodat het bedrijf wordt opgenomen in de lijst met erkende koeltechnische bedrijven ((opent in nieuw venster)).

Bedrag

Het erkende koeltechnisch bedrijf moet een jaarlijkse retributie betalen voor het toezicht op de erkenning. Het erkende koeltechnisch bedrijf krijgt daarvoor in het begin van het kalenderjaar met de post een factuur.

 • Voor 2021 bedraagt deze retributie: 117 euro.
 • Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Wetgeving

Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).

Veelgestelde vragen