Voorwaarden

Om erkend te worden als MER-deskundige moet u voldoen aan:

 • algemene erkenningsvoorwaarden ((opent in nieuw venster)) die gelden voor alle erkenningen leefmilieu
  • in de 3 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, heeft de aanvrager geen strafrechtelijke veroordeling opgelopen in een lidstaat van de Europees Economische Ruimte, voor overtredingen van de milieuwetgeving rond het gebruik van de erkenning
  • in de 2 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, werd bij de aanvrager geen erkenning met hetzelfde voorwerp opgeheven, wegens de schending van de bijbehorende verplichtingen van die erkenning.
 • bijzondere erkenningsvoorwaarden:
  • een natuurlijk persoon zijn.
  • minstens de graad van bachelor of een daarmee gelijkgestelde graad hebben en
   • per aangevraagd deeldomein minstens 5 jaar ervaring hebben met het meewerken aan het opstellen van milieueffectstudies (in een periode van 7 jaar voorafgaand aan de erkenningsaanvraag)
  • of u moet minstens de graad van master of een daarmee gelijkgestelde graad hebben en
   • per aangevraagd deeldomein minstens 3 jaar ervaring hebben met het meewerken aan het opstellen van milieueffectstudies (in een periode van 5 jaar voorafgaand aan de erkenningsaanvraag)
  • geslaagd zijn voor een opleiding van 60 uur waarbij de onderwerpen, zoals bepaald in bijlage 9 van het VLAREL ((opent in nieuw venster)), aan bod kwamen. De onderwerpen verschillen naargelang de discipline of het deeldomein

  • als u de erkenning van MER-deskundige aanvraagt voor het deeldomein Geluid of deeldomein Trillingen, moet u in het bezit zijn van een erkenning als milieudeskundige in de discipline ‘Geluid en trillingen’ voor het deeldomein Geluid of deeldomein Trillingen.

Meer info over de erkenningsvoorwaarden voor MER-deskundigen ((opent in nieuw venster)) vindt u op de website van het Departement Omgeving.

Geldigheidsduur en verplichtingen

De erkenning is geldig voor onbepaald duur. Als erkende MER-deskundige moet u onder andere aan de volgende verplichtingen voldoen om erkend te blijven:

 • een verzekering hebben die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt, inclusief de beroepsaansprakelijkheid, ten gevolge van het gebruik van de erkenning.
 • elke wijziging van identificatiegegevens (zoals adres, e-mailadres) onmiddellijk melden via erkenningen.omgeving@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)
 • de jaarlijkse retributie betalen voor het toezicht op uw erkenning. Dat moet de eerste keer in het jaar volgend op het jaar waarin u de erkenning hebt verkregen. Niet-betalen van de jaarlijkse retributie leidt na een ingebrekestelling tot automatische schorsing van de erkenning. Als de retributie 30 dagen na aanvang van de schorsing nog altijd niet werd betaald, vervalt de erkenning automatisch.

Meer info over de verplichtingen voor erkende MER-deskundigen ((opent in nieuw venster)) vindt u op de website van het Departement Omgeving.

Procedure

Vraag uw erkenning aan bij de Vlaamse overheid.

De bevoegde dienst behandelt uw aanvraag. Eventueel volgt er een hoorzitting. De leidinggevende ambtenaar van het Departement Omgeving neemt een beslissing binnen een termijn van 90 dagen, te rekenen vanaf de dag na het indienen van een volledig aanvraagdossier.

Bedrag

U moet een eenmalige retributie ((opent in nieuw venster)) betalen voor het behandelen van de aanvraag tot erkenning als MER-deskundige.

 • Voor 2021 bedraagt deze retributie:
  • 586 euro voor een eerste discipline indien niet erkend als MER-coördinator,
  • 147 euro voor een eerste discipline indien erkend als MER-coördinator,
  • 147 euro per bijkomende discipline.
 • Voor een aanvraag in 2022 bedraagt deze retributie:
  • 606 euro voor een eerste discipline indien niet erkend als MER-coördinator,
  • 152 euro voor een eerste discipline indien erkend als MER-coördinator,
  • 152 euro per bijkomende discipline.
 • U moet geen eenmalige retributie betalen voor:
  • een aanvraag tot uitbreiding van een erkenning als MER-deskundige in een discipline waarvoor de MER-deskundige al erkend is (bijkomende deeldomeinen),
  • een aanvraag van een erkenning als MER-deskundige in de discipline ‘Geluid en trillingen’.

Als erkend MER-deskundige moet u ook een jaarlijkse retributie ((opent in nieuw venster)) betalen voor het toezicht op uw erkenning. U krijgt daarvoor in het begin van het kalenderjaar met de post een factuur op naam op uw officiële adres.

 • Voor 2022 bedraagt deze retributie:
  • 121 euro voor een eerste discipline,
  • 30 euro per bijkomende discipline.

De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

Wetgeving

Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).

Veelgestelde vragen