Voorwaarden

Om erkend te worden als milieucoördinator niveau A of B, moet u voldoen aan:

 • algemene erkenningsvoorwaarden ((opent in nieuw venster)) die gelden voor alle erkenningen leefmilieu
  • in de 3 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, heeft de aanvrager geen strafrechtelijke veroordeling opgelopen in een lidstaat van de Europees Economische Ruimte, voor overtredingen van de milieuwetgeving rond het gebruik van de erkenning
  • in de 2 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, werd bij de aanvrager geen erkenning met hetzelfde voorwerp opgeheven, wegens de schending van de bijbehorende verplichtingen van die erkenning.
 • bijzondere erkenningsvoorwaarden:
  • een natuurlijke persoon zijn
  • voor erkenning op niveau A:
   • de graad van master of een daarmee gelijkgeschakelde graad hebben en
   • in het bezit zijn van een getuigschrift milieucoördinator niveau A of van het overgangsniveau B naar A
  • voor erkenning op niveau B:
   • de graad van bachelor of een daarmee gelijkgeschakelde graad hebben en
   • in het bezit zijn van een getuigschrift milieucoördinator niveau B
  • het getuigschrift van milieucoördinator niveau A, niveau B of van het overgangsniveau B naar A moet behaald zijn in een van de erkende opleidingscentra voor milieucoördinatoren ((opent in nieuw venster)) (selecteer in de zoekmodule ‘opleidingscentra milieucoördinatoren’)
  • minstens 1 jaar praktische ervaring hebben in het beheersen en voorkomen van milieuhinder en risico’s in een bedrijf, verworven binnen 5 jaar voorafgaand aan de erkenningsaanvraag.

Meer info over de erkenningsvoorwaarden ((opent in nieuw venster)) vindt u op de website van het Departement Omgeving.

Geldigheidsduur en verplichtingen

De erkenning is geldig voor onbepaalde duur. Als erkende milieucoördinator moet u onder andere aan de volgende verplichtingen voldoen om erkend te blijven:

 • een verzekering hebben die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt, inclusief de beroepsaansprakelijkheid, ten gevolge van het gebruik van de erkenning.
 • elke wijziging van identificatiegegevens (zoals adres, e-mailadres) onmiddellijk melden via erkenningen.omgeving@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)
 • de jaarlijkse retributie betalen voor het toezicht op uw erkenning. Dat moet de eerste keer in het jaar volgend op het jaar waarin u de erkenning hebt verkregen. Niet-betalen van de jaarlijkse retributie leidt na een ingebrekestelling tot automatische schorsing van de erkenning. Als de retributie 30 dagen na aanvang van de schorsing nog altijd niet werd betaald, vervalt de erkenning automatisch.

Meer info over de verplichtingen voor milieucoördinatoren ((opent in nieuw venster)) vindt u op de website van het Departement Omgeving.

Procedure

Vraag uw erkenning aan bij de Vlaamse overheid.

 • Download het aanvraagformulier ((opent in nieuw venster)) op de website van het Departement Omgeving en vul het in.
 • Schrijf de eenmalige retributie over naar rekeningnummer BE40 3751 1110 2263 met mededeling ‘OMG-A-MC + uw voor- en achternaam’.
 • Bezorg de nodige documenten en het betalingsbewijs aan de Vlaamse overheid.
  • U beschikt over een Belgische eID: dien uw aanvraag en betalingsbewijs in via het online erkenningenloket van het Departement Omgeving ((opent in nieuw venster)) (klik op ‘Ga naar het erkenningenloket’; aanmelden met eID).
  • U beschikt niet over een Belgische eID: stuur uw aanvraag en betalingsbewijs met een aangetekende brief naar het Departement Omgeving, Koning Albert II-laan 20/bus 8, 1000 Brussel, ter attentie van Team Erkenningen, afdeling GOP.

De bevoegde dienst behandelt uw aanvraag. Eventueel volgt er een hoorzitting. De leidinggevende ambtenaar van het Departement Omgeving neemt een beslissing binnen een termijn van 90 dagen, te rekenen vanaf de dag na het indienen van een volledig aanvraagdossier.

Bedrag

U moet een eenmalige retributie ((opent in nieuw venster)) betalen voor het behandelen van de aanvraag tot erkenning als milieucoördinator.

 • Voor 2022 bedraagt deze retributie: 303 euro.
 • Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Als erkend milieucoördinator moet u ook een jaarlijkse retributie betalen voor het toezicht op uw erkenning. U krijgt daarvoor in het begin van het kalenderjaar met de post een factuur op naam op uw officiële adres.

 • Voor 2022 bedraagt deze retributie: 61 euro.
 • Dat bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.
 • Een milieucoördinator die erkend is voor niveau B en niveau A moet deze retributie niet twee keer betalen.

Wetgeving

Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).

Veelgestelde vragen