Gedaan met laden. U bevindt zich op: Informatie voor de milieucoördinator

Informatie voor de milieucoördinator

De exploitant van een ingedeelde inrichting of activiteit die in de indelingslijst (bijlage I VLAREM II) is ingedeeld in de eerste of tweede klasse, moet veelal een milieucoördinator aanstellen. 

De milieucoördinator staat in voor de bedrijfsinterne milieuzorg. De milieucoördinator kan worden aangesteld op twee niveaus, niveau A of niveau B: de milieu-impact van het bedrijf bepaalt welk niveau van milieucoördinator moet worden aangesteld.

Wat doet een milieucoördinator?

Een aantal taken van de milieucoördinator worden opgesomd in artikel 4.1.9.1.3 van VLAREM II(opent in nieuw venster):

 • Bijdragen tot de ontwikkeling, de invoering, de toepassing en de evaluatie van milieuvriendelijke productiemethoden en producten
 • Waken over de naleving van de milieuwetgeving door regelmatig controles uit te voeren op de werkplaatsen
 • Waken over of instaan voor de uitvoering van de voorgeschreven emissie- en immissiemetingen en de registratie van de resultaten
 • Waken over het bijhouden van een afvalstoffenregister en naleven van de meldingsplicht over afvalstoffen
 • Intern en extern communiceren in verband met (het beperken van) de gevolgen van de activiteit van een bedrijf voor mens en milieu
 • Adviseren in verband met milieugerelateerde investeringen
 • Opmaken van een jaarlijks verslag over zijn activiteiten en uitgebrachte adviezen in het voorbije jaar:
  Sjabloon jaarverslag MC(Word bestand opent in nieuw venster)

Aanstelling van een milieucoördinator

Wanneer een exploitant van een ingedeelde inrichting of activiteit u wenst aan te stellen als milieucoördinator, moet u voldoen aan de voorwaarden van artikel 4.1.9.1.2 VLAREM II(opent in nieuw venster).

 • U moet beschikken over de vereiste kwalificaties en eigenschappen om de taken als milieucoördinator naar behoren te kunnen vervullen.
 • Verder zijn er nadere eisen rond opleiding en beroepservaring en andere voorwaarden waaraan u moet voldoen.

U kunt de vereisten in detail raadplegen in artikel 4.1.9.1.2 VLAREM II(opent in nieuw venster).

Op de exploitatiezetel moet de exploitant een aanstellingsdossier ter beschikking houden van de overheid. Dit aanstellingsdossier bevat:

Als milieucoördinator bewaart u een overzicht van alle bedrijven waarvoor u bent aangesteld.

Vanaf het moment dat u bent aangesteld als milieucoördinator, bent u verplicht om jaarlijks 30 uren bijscholing te volgen rond milieuthema’s. Zie ook onderaan deze webpagina.

Erkenning als milieucoördinator (extern)

U hebt een Vlaamse erkenning als milieucoördinator nodig als u die functie uitvoert voor 2 of meer verschillende bedrijven en u geen werknemer bent van de exploitant.

U kunt worden erkend op niveau A of op niveau B: de milieu-impact van het bedrijf bepaalt welk niveau van milieucoördinator moet worden aangesteld.

Bijkomende info voor de erkende milieucoördinator

Voor de erkende milieucoördinator zijn er nog een aantal bijkomende verplichtingen waarmee deze rekening moet houden.

Bijscholing voor de milieucoördinator

De milieucoördinator (milieucoördinator-werknemer of erkende milieucoördinator), moet elk kalenderjaar minstens 30 uur relevante bijscholing over milieuwetenschappen, milieutechnologie, milieurecht, enzovoort, door cursussen, seminaries, studiedagen en dergelijke volgen.