Gedaan met laden. U bevindt zich op: Erkenning en subsidiëring als maatwerkafdeling

Erkenning en subsidiëring als maatwerkafdeling

Een maatwerkafdeling kan door elke organisatie of onderneming worden opgericht, los van haar kerntaak. De maatwerkafdeling is bereid om de weg naar een socialere economie in te slaan en voor een beperkte groep mensen een kwaliteitsvolle inschakeling te realiseren.

Met de komst van individueel maatwerk op 1 juli 2023 wijzigt het subsidiekader van maatwerkafdelingen. Raadpleeg de overgangsmaatregelen.

Voorwaarden

Een maatwerkafdeling wil werk en ondersteuning op maat stimuleren voor:

 • personen met een arbeidshandicap: mensen die moeilijkheden hebben om deel te nemen aan het arbeidsleven door functiestoornissen, door beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten en door persoonlijke en externe factoren
 • personen met een psychosociale arbeidsbeperking: mensen die moeilijkheden hebben om deel te nemen aan het arbeidsleven door het samenspel tussen psychosociale factoren, door beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten en door persoonlijke en externe factoren
 • uiterst kwetsbare personen: werkzoekenden die minstens 24 maanden geen betaalde beroepsarbeid hebben verricht om persoonlijke redenen die een deelname aan het arbeidsleven verhinderen.

Een maatwerkafdeling moet:

 • op jaarbasis minstens vijf voltijds equivalente doelgroepwerknemers in dienst hebben
 • de betrokken doelgroepwerknemers een continue en duurzame tewerkstelling geven
 • een transparante en kwalitatieve bedrijfsvoering hebben.

Procedure

De aanvraag tot ondersteuning als maatwerkafdeling is opgesplitst in twee stappen.

 • De aanmelding voor een label: die aanmelding heeft tot doel ondernemingen te identificeren die in aanmerking komen voor steun in het kader van maatwerk, ongeacht de beschikbare middelen. Op de website vindt u het aanvraagformulier, de aanmeldingsvoorwaarden en de behandelingstermijnen. De minister beslist over de toekenning van het label.
 • De aanvraag tot een contingent van subsidieerbare plaatsen: ondernemingen die een label als maatwerkafdeling hebben ontvangen, kunnen intekenen op de oproep tot contingent. Dat contingent geeft aan hoeveel tewerkstellingsplaatsen een maatwerkafdeling kan bieden aan doelgroepwerknemers. Zo’n oproep zal slechts opengesteld worden naargelang de beschikbare kredieten, telkens voor een beperkte oproepperiode.

Financieel voordeel

Bij de aanwerving van een doelgroepwerknemer opent de maatwerkafdeling het recht op een werkondersteuningspakket, bestaande uit:

 • een loonpremie: een tussenkomst in de loonkosten van 40 procent tot 75 procent om het verminderde arbeidspotentieel van de doelgroepwerknemer op te vangen.
 • Een begeleidingspremie: een premie ter ondersteuning van de competentie-opbouw en de coaching van de doelgroepwerknemer, met het oog op een mogelijke doorstroom naar de reguliere economie.

De hoogte van de ondersteuning is afhankelijk van de individuele behoefte aan begeleiding en het rendementsverlies van de doelgroepwerknemer. Die worden vastgelegd door de VDAB.

Regelgeving

 • Decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling
 • BVR 17/02/2017 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling