Voorwaarden

Een erkende instelling voor schuldbemiddeling moet zowel een maatschappelijk werker of sociaal verpleegkundige als een jurist in dienst hebben. De maatschappelijk werker of sociaal verpleegkundige en jurist moeten ofwel over minstens drie jaar nuttige ervaring in de financiële hulpverlening beschikken, ofwel een gespecialiseerde opleiding van ten minste zestig uur gevolgd hebben. Deze gespecialiseerde opleiding inzake schuldbemiddeling wordt aangeboden door het steunpunt Mens en Samenleving (SAMvzw).

Als het OCMW, de OCMW-vereniging of het CAW zelf geen jurist in dienst heeft die aan schuldbemiddeling mag doen, dan kan deze organisatie een samenwerkingsover-eenkomst afsluiten met een externe advocaat of een andere organisatie zoals bijvoorbeeld de Balie van advocaten om over een juridische functie te beschikken voor schuldbemid-deling.

Procedure

De afdeling Welzijn en Samenleving erkent OCMW's, OCMW-verenigingen en CAW's, die voldoen aan de voorwaarden, als instellingen voor schuldbemiddeling.

Meer informatie over de voorwaarden en procedure ((opent in nieuw venster)) vindt u op de website van de afdeling Welzijn en Samenleving van het Departement WVG.

Wetgeving

Decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning en subsidiëring van de instellingen voor schuldbemiddeling tot subsidiëring van een Vlaams Centrum Schuldenlast (gewijzigd bij decreet van 28 april 2006, 10 juli 2008 en 21 juni 2013)

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning en subsidiëring van de instellingen voor schuldbemiddeling tot subsidiëring van een Vlaams Centrum Schuldenlast (gewijzigd bij besluit van 11 januari 2008, 07 oktober 2011 en 31 januari 2014)