Gedaan met laden. U bevindt zich op: Erkenning om met een buitenlands diploma een niet-universitair gezondheidszorgberoep of kinesitherapie uit te oefenen

Erkenning om met een buitenlands diploma een niet-universitair gezondheidszorgberoep of kinesitherapie uit te oefenen

U kunt in bepaalde gevallen een erkenning aanvragen bij de Vlaamse overheid (Departement Zorg) om met uw buitenlands diploma in België een niet-universitair gezondheidszorgberoep of kinesitherapie uit te oefenen.

Wanneer u over zowel een basisdiploma als over een specialistendiploma beschikt (kinesitherapie, verpleegkunde), moet uw basisdiploma van verpleegkunde of kinesitherapie eerst erkend zijn in België vóór u de erkenning in een bijzondere beroepstitel of een bijzondere beroepsbekwaamheid kunt aanvragen. U kunt beide aanvragen samen indienen. Documenten die 2 keer gevraagd worden moet u dan slechts 1 keer aan uw dossier toevoegen.

Na ontvangst van een volledig dossier start Departement Zorg eerst de procedure tot erkenning van het basisdiploma op. Vervolgens levert de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid automatisch het visum (toelating tot het uitoefenen van het desbetreffende gezondheidszorgberoep) af. Daarna start Departement Zorg de procedure tot erkenning van de specialisatie

Voorwaarden

U kunt de erkenning voor uw gezondheidszorgberoep aanvragen bij Departement Zorg als u uw beroep in België wilt uitoefenen en:

 • ofwel uw niet-universitair diploma of uw diploma kinesitherapie behaald hebt in een van de landen van de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland (ongeacht uw nationaliteit)
 • ofwel uw niet-universitair diploma of uw diploma kinesitherapie gelijkgesteld is in een land van de EER of Zwitserland én u in een land van de EER of Zwitserland dit beroep reeds 3 jaar hebt uitgeoefend én u de nationaliteit hebt van een land van de EER of Zwitserland (dit is niet hetzelfde als een gelijkwaardigheid afgeleverd door NARIC)
 • ofwel als u reeds over een visum beschikt, dat u de toelating geeft uw gezondheidszorgberoep in België uit te oefenen, en enkel een aanvraag indient voor een specialisatie.

U kunt uw dossier ook indienen wanneer u in het buitenland verblijft.

Procedure

Aanvraagformulier

Uw dossier moet het correcte, volledig ingevulde formulier bevatten en alle documenten die op het formulier opgesomd staan:

De documenten moeten naar het Nederlands vertaald zijn door een beëdigd vertaler. Voeg niet enkel de vertalingen toe, maar ook kopieën van de originele documenten.

Een legalisatie van vertalingen is niet nodig.

Het attest van goed gedrag en zeden en het attest van goed professioneel gedrag mogen op het moment van de aanvraag niet ouder zijn dan 3 maanden.

Stuur uw volledig dossier bij voorkeur via e-mail naar:

Gelieve uw dossier in 1 pdf-document te versturen en in het ‘onderwerp’ uw beroep en/of specialiteit te vermelden.

Indien uw dossier te groot is om in 1 pdf doorgestuurd te worden (e-mail geeft foutmelding dat de bijlage te groot is), probeer dan volgende oplossingen:

 • Probeer de pdf te comprimeren.
 • Maak 2 afzonderlijke pdf’s, maar steek ze wel in dezelfde mail.

U kunt uw dossier ook met de post insturen

Departement Zorg
Koning Albert II-laan 35 bus 38
1030 Brussel

Behandeling van uw aanvraag

Na ontvangst van uw dossier krijgt u binnen 2 weken een ontvangstbevestiging per mail. Die ontvangstbevestiging zegt niets over de volledigheid van de aanvraag.

 • Als uw dossier niet volledig is, ontvangt u van Departement Zorg een e-mail of brief waarin de ontbrekende informatie wordt opgevraagd.
  • Opgelet: Als u de documenten niet binnen 6 maanden na de opvraging bezorgt, kan de aanvraag administratief worden afgesloten.
 • Als uw dossier volledig en conform de wetgeving is, start Departement Zorg de erkenningsprocedure op.

Erkenning van het basisdiploma

Voor niet-universitaire beroepstitels die zijn opgenomen in de bijlagen van de Europese richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties, zoals de diploma’s verpleegkundige en vroedvrouw, gebeurt de erkenning automatisch.

 • U ontvangt uw erkenningsbesluit in uw eBox via Mijn Burgerprofiel binnen 6 weken. Activeer, als u dat nog niet gedaan hebt, uw eBox. Als Departement Zorg u dan documenten stuurt, wordt u onmiddellijk via e-mail op de hoogte gebracht

Voor de volgende beroepen moet het dossier voor advies voorgelegd worden aan de erkenningscommissie van het beroep:

 • paramedische beroepen: ambulancier niet-dringend patiëntenvervoer, audicien, audioloog, diëtist, ergotherapeut, farmaceutisch-technisch assistent, logopedist, medisch laboratoriumtechnoloog, mondhygiënist, optometrist, orthoptist, orthopedisch technoloog, podoloog en technoloog medische beeldvorming
 • zorgkundige
 • kinesitherapeut
 • verpleegkundige (indien geen automatische erkenning op basis van diploma mogelijk)
 • vroedvrouw (indien geen automatische erkenning op basis van diploma mogelijk).

De erkenningscommissie levert een positief of negatief advies af, maar kan ook eerst extra informatie vragen of u uitnodigen voor een gesprek.

 • Zodra een advies door de erkenningscommissie over uw aanvraag is verleend, zult u de beslissing van het departement ontvangen. De behandeltermijn van uw dossier bedraagt maximaal 4 maanden en begint te lopen op het moment dat uw aanvraag volledig is.
 • Als de erkenningscommissie uw aanvraag negatief adviseert en Departement Zorg dit advies volgt, ontvangt u de negatieve beslissing in uw eBox via Mijn Burgerprofiel. Activeer, als u dat nog niet gedaan hebt, uw eBox. Als Departement Zorg u dan documenten stuurt, wordt u onmiddellijk via e-mail op de hoogte gebracht

 • Tegen een weigering van erkenning kunt u desgewenst binnen 60 dagen beroep aantekenen bij de Raad van State.

Afleveren van het visum

Na de erkenning van uw basisdiploma ontvangt u automatisch een visum van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Het visum geeft u de toelating om het gezondheidszorgberoep in België uit te oefenen.

U kunt het visum zelf raadplegen via het downloadportaal van de FOD Volksgezondheid(opent in nieuw venster).

Erkenning van het specialistendiploma

Verpleegkundigen die een bijzondere beroepstitel/bijzondere beroepsbekwaamheid in de verpleegkunde willen aanvragen en kinesitherapeuten die een bijzondere beroepsbekwaamheid in de kinesitherapie willen aanvragen, kunnen een erkenning van het specialistendiploma vragen.

 • Zodra een advies door de erkenningscommissie over uw aanvraag is verleend, zult u de beslissing van het departement ontvangen. De behandeltermijn van uw dossier bedraagt maximaal 4 maanden en begint te lopen op het moment dat uw aanvraag volledig is.
 • Als de erkenningscommissie uw aanvraag negatief adviseert en Departement Zorg dit advies volgt, ontvangt u de negatieve beslissing in uw eBox via Mijn Burgerprofiel. Activeer, als u dat nog niet gedaan hebt, uw eBox. Als Departement Zorg u dan documenten stuurt, wordt u onmiddellijk via e-mail op de hoogte gebracht
 • Tegen een weigering van erkenning kunt u desgewenst binnen 60 dagen beroep aantekenen bij de Raad van State.

Niet-Europese specialistendiploma’s worden altijd ter advies voorgelegd aan de erkenningscommissie.

Veelgestelde vragen