Gedaan met laden. U bevindt zich op: Erkenning om met een buitenlands diploma een universitair gezondheidszorgberoep uit te oefenen

Erkenning om met een buitenlands diploma een universitair gezondheidszorgberoep uit te oefenen

U kunt in bepaalde gevallen een erkenning aanvragen bij de Vlaamse overheid (Departement Zorg) om met uw buitenlands diploma in België een universitair gezondheidszorgberoep uit te oefenen.

Wanneer u over zowel een basisdiploma als over een specialistendiploma beschikt, kunt u beide aanvragen samen indienen. Documenten die 2 keer gevraagd worden moet u dan slechts 1 keer aan uw dossier toevoegen.

Na ontvangst van een volledig dossier start Departement Zorg eerst de procedure tot erkenning van het basisdiploma op. Vervolgens levert de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid automatisch het visum (toelating tot het uitoefenen van het desbetreffende gezondheidszorgberoep) af. Daarna start Departement Zorg de procedure tot erkenning van de specialisatie.

Voorwaarden

U kunt de erkenning voor uw universitair gezondheidszorgberoep aanvragen bij Departement Zorg als u uw beroep in België wilt uitoefenen en:

 • ofwel uw universitair diploma behaald hebt in een van de landen van de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland (ongeacht uw nationaliteit)
 • ofwel uw universitair diploma gelijkgesteld is in een land van de EER of Zwitserland én u in een land van de EER of Zwitserland dit beroep reeds 3 jaar hebt uitgeoefend én u de nationaliteit hebt van een land van de EER of Zwitserland (dit is niet hetzelfde als een gelijkwaardigheid afgeleverd door NARIC)
 • ofwel uw basisdiploma geneeskunde behaald hebt in Zuid-Afrika én u eveneens beschikt over de Zuid-Afrikaanse nationaliteit
 • ofwel als u reeds over een visum beschikt, dat u de toelating geeft uw gezondheidszorgberoep in België uit te oefenen, en enkel een aanvraag indient voor een specialisatie.

U kunt uw dossier ook indienen wanneer u in het buitenland verblijft.

Opgelet: voor universitaire diploma’s kinesitherapie volgt u de procedure voor niet-universitaire gezondheidszorgberoepen.

Procedure

Aanvraagformulier

Uw dossier moet het correcte, volledig ingevulde formulier bevatten en alle documenten die op het formulier opgesomd staan:

De documenten moeten naar het Nederlands vertaald zijn door een beëdigd vertaler. Voeg niet enkel de vertalingen toe, maar ook kopieën van de originele documenten.

Een legalisatie van vertalingen is niet nodig.

Het attest van goed gedrag en zeden en het attest van goed professioneel gedrag mogen op het moment van de aanvraag niet ouder zijn dan 3 maanden.

Stuur uw volledig dossier bij voorkeur via e-mail naar internationaal.universitair@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

Gelieve uw dossier in 1 pdf-document te versturen en in het ‘onderwerp’ uw beroep en/of specialiteit te vermelden.

Indien uw dossier te groot is om in 1 pdf doorgestuurd te worden (e-mail geeft foutmelding dat de bijlage te groot is), probeer dan volgende oplossingen:

 • Probeer de pdf te comprimeren.
 • Maak 2 afzonderlijke pdf’s, maar steek ze wel in dezelfde mail.

U kunt uw dossier ook met de post insturen

Departement Zorg
Koning Albert II-laan 15 bus 496
1210 Brussel

Behandeling van uw aanvraag

Na ontvangst van uw dossier krijgt u binnen 2 weken een ontvangstbevestiging per mail. Die ontvangstbevestiging zegt niets over de volledigheid van de aanvraag.

 • Als uw dossier niet volledig is, ontvangt u van Departement Zorg een e-mail of brief waarin de ontbrekende informatie wordt opgevraagd.
  • Opgelet: Als u de documenten niet binnen 6 maanden na de opvraging bezorgt, kan de aanvraag administratief worden afgesloten.
 • Als uw dossier volledig en conform de wetgeving is, start Departement Zorg de erkenningsprocedure op.

Erkenning van het basisdiploma

Voor universitaire beroepstitels die zijn opgenomen in de bijlagen van de Europese richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties, zoals de basisdiploma’s arts, tandarts en apotheker, gebeurt de erkenning automatisch.

 • U ontvangt uw erkenningsbesluit via e-mail en/of in uw eBox via Mijn Burgerprofiel binnen 6 weken na het indienen van een volledig en conform dossier.
 • Activeer, als u dat nog niet gedaan hebt, uw eBox. Als Departement Zorg u dan documenten stuurt, wordt u onmiddellijk via e-mail op de hoogte gebracht

Voor een aantal beroepen (bv. algemeen tandarts, geestelijke gezondheidszorgberoepen) moet het dossier voor advies voorgelegd worden aan de erkenningscommissie van het beroep. De erkenningscommissie levert een positief of negatief advies af, maar kan ook eerst extra informatie vragen of u uitnodigen voor een gesprek.

 • U ontvangt het advies van de erkenningscommissie binnen 4 maanden na het indienen van een volledig en conform dossier.
 • Als de erkenningscommissie uw aanvraag negatief adviseert en Departement Zorg dit advies volgt, ontvangt u de negatieve beslissing per aangetekende zending.

 • Tegen een weigering van erkenning kunt u desgewenst binnen 60 dagen beroep aantekenen bij de Raad van State.

Afleveren van het visum

Na het afleveren van de erkenning van uw basisdiploma, wordt er automatisch een aanvraag voor een visum opgestart bij de Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid. Dat visum hebt u nodig alvorens u het beroep, waarvoor u de erkenning hebt verkregen, mag uitoefenen. De FOD Volksgezondheid zal uw aanvraag onderzoeken en als zou blijken dat bijkomende documenten nodig zijn, zal de FOD Volksgezondheid met u contact opnemen. U moet dus zelf geen visum aanvragen.

U kunt het visum zelf raadplegen via het downloadportaal van de FOD Volksgezondheid(opent in nieuw venster).

Erkenning van het specialistendiploma

De erkenning van arts-specialisten en de specialisaties tandarts met een buitenlands diploma volgt een bijkomende procedure. Departement Zorg start deze procedure automatisch op nadat u het visum hebt ontvangen.

 • Als de desbetreffende beroepstitel zowel voor België als voor het land waar het diploma is uitgereikt in de Europese Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties staat, wordt het specialistendiploma automatisch erkend. U ontvangt uw erkenningsbesluit via e-mail binnen 6 weken na het indienen van een volledig en conform dossier.
 • Als de desbetreffende beroepstitel niet in de Europese Richtlijn 2005/36/EG staat, wordt het dossier ter advies voorgelegd aan de bevoegde erkenningscommissie:
  • De erkenningscommissie levert een positief of negatief advies af, maar kan ook extra informatie vragen of u uitnodigen voor een gesprek.
  • U ontvangt na advies van de erkenningscommissie over uw aanvraag, de beslissing van het agentschap binnen 4 maanden nadat uw aanvraag volledig werd bevonden.
  • Als de erkenningscommissie uw aanvraag negatief adviseert en Departement Zorg dit advies volgt, ontvangt u de negatieve beslissing per aangetekende zending. Tegen een weigering van erkenning kunt u desgewenst binnen 60 dagen beroep aantekenen bij de Raad van State.
 • Niet-Europese specialistendiploma’s worden altijd ter advies voorgelegd aan de erkenningscommissie.

  Na aflevering van het erkenningsbesluit tot specialist arts of tandarts, kunt u een RIZIV-nummer aanvragen.

  Veelgestelde vragen