Gedaan met laden. U bevindt zich op: Rekening Vlaamse overheid Opvolging

Rekening Vlaamse overheid

Alle entiteiten binnen de overheidssector S.1312 van de Vlaamse overheid stellen jaarlijks hun rekening op. Het toepassingsgebied in de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën bepaalt de rapporteringsverplichtingen. De rekeningen vormen de basis voor de geconsolideerde rekening van de Vlaamse overheid.

Algemene rekening Ministerie Vlaamse Gemeenschap

De algemene rekening biedt bedrijfseconomische informatie over de balans en resultatenrekening en de uitvoeringscijfers van de begroting. De algemene rekening heeft betrekking op de rechtspersoon Vlaamse Gemeenschap, inclusief de diensten met afzonderlijk beheer (DAB’s). Ze wordt opgesteld overeenkomstig de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën (VCO).

Elementen van de rekening

De rekening volgt het algemeen model van de jaarrekening Vlaamse overheid en verloopt via de webapplicatie EMOE. Ze omvat volgende elementen:

1° een balans op 31 december;
2° een resultatenrekening, opgesteld op basis van de kosten en de opbrengsten van het afgelopen boekjaar;
3° een rapportering en toelichting over de definitieve begroting en over beleids- en begrotingsuitvoering;
4° een toelichting bij de balans en de resultatenrekening;
5° een rapportering die toelaat te voldoen aan de rapporteringsverplichtingen die de Europese Unie heeft opgelegd;
6° een rapportering die de aansluiting bevat tussen de balans en resultatenrekening, vermeld in punt 1° en 2°, de rapportering over de uitvoering van de begroting, vermeld in punt 3°, en de rapportering, vermeld in punt 5°.

Opmaak

Het Dienstencentrum Boekhouding binnen het Departement Financiën en Begroting maakt de rekening op. De opmaak van de beleids- en begrotingstoelichting (BBT) verloopt via de BBT-werkgroep.

Na goedkeuring door de Vlaamse Regering vind je de algemene rekening op een aantal websites:

Rekening rechtspersonen binnen de Vlaamse overheid

Instructies neerlegging rekening

Het Departement Financiën en Begroting bezorgt de betrokken entiteiten instructies voor de neerlegging van de rekening.

Publicatie

De rekeningen van de betrokken entiteiten worden gepubliceerd op de website van het repertorium rechtspersonen(opent in nieuw venster) van de Vlaamse overheid.

De begrotingsuitvoeringsrekeningen vind je ook digitaal terug in het klikmodel(opent in nieuw venster).

Geconsolideerde rekening

De geconsolideerde rekening van de Vlaamse overheid geeft het geconsolideerde overzicht weer voor alle entiteiten van de Vlaamse deelstaatoverheid S.1312. Het bevat onderstaande weergaven:

Geconsolideerde COFOG-rekening en COFOG/ESR-kruistabel

COFOG-indeling: de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft een internationaal vergelijkbare functionele classificatie voor overheden ontwikkeld: Classification of the Functions of Government (COFOG).