Wanneer spreken we van 'gemeenschappelijk wonen'?

© Jeroen Van Looy
 • Een gebouw of gebouwencomplex dat wonen als hoofdfunctie heeft
 • bestaat uit meerdere woongelegenheden
 • waarbij minimaal 2 huishoudens
 • op vrijwillige basis minimaal 1 leefruimte delen
 • en daarnaast over minimaal 1 eigen private leefruimte beschikken
 • en de bewoners gezamenlijk instaan voor het beheer.

Het delen van een leefruimte (bv. keuken, eetkamer, woonkamer, badkamer) is een belangrijke factor. Bij een klassiek appartement of meergezinswoning delen de gezinnen geen leefruimte, enkel de gemeenschappelijke gedeelten om zich te verplaatsen (gang, trap, lift, parkeergarage). In dat geval spreken we niet van gemeenschappelijk wonen.

Vormen van gemeenschappelijk wonen

co-wonen en cohousing

Verschillende gezinnen in zelfstandige wooneenheden delen meer dan enkel inkomhal, trap of parkeerplaats:

 • co-wonen: berging, wasplaats en/of tuin worden gedeeld
 • cohousing: op zijn minst de ruimte waar de gezinnen samen kunnen eten, wordt gedeeld. De keukens, eetzalen of andere ruimtes voor gemeenschappelijk gebruik kunnen in sommige gevallen ook voor niet-bewoners worden opengesteld.

woongroep en leefgemeenschap

Verschillende gezinnen delen alle leefruimtes:

 • woongroep: met uitzondering van de slaapkamer en eventueel een private woonkamer (ook bijvoorbeeld een oudere bewoner die een kamer ter beschikking stelt van een student)
 • leefgemeenschap: een woongroep waarbij het huishouden volledig gemeenschappelijk is en mensen doorgaans uit overtuiging participeren (bv. kazernes, internaten, kloosters, communes)

kangoeroewonen en zorgwonen

2 gezinnen wonen onder één dak over een lange periode, met een minimum aan privacy, en dragen zorg voor elkaar (bv. gezin woont in bij grootouders of omgekeerd):

 • specifiek voor zorgwonen: een kleinere woongelegenheid binnen of bij een bestaande woning, waar een gezin samenwoont met maximaal 2 oudere (65+) of hulpbehoevende personen.

Voor sommige vormen van gemeenschappelijk wonen zijn de administratieve formaliteiten beperkt (bv. co-wonen), voor andere vormen (bv. woongroep, zorgwonen) is er een grotere impact, zoals ruimtelijke ordening, juridisch statuut voor het beheer of fiscaal statuut van de bewoners.

Corona en gemeenschappelijk wonen

Gezinnen die gemeenschappelijk wonen moeten uiteraard ook de beperkende coronamaatregelen volgen:

cohousing en co-wonen: De leden van verschillende gezinnen moeten contact met leden van andere gezinnen zo veel mogelijk vermijden en waar dit onvermijdelijk is (bv. gemeenschappelijke ruimten) de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen hanteren.

woongroep of leefgemeenschap: De bewoners kunnen beschouwd worden als één gezin. Onderling contact kan dus verder gezet worden, maar het is uiteraard wel belangrijk dat de bewoners niet meer bezoekers van buitenaf ontvangen dan strikt toegelaten.

Experimentele woonvormen

Sommige nieuwe vormen van gemeenschappelijk wonen lopen voor op de regelgeving. Experimentele projecten ondervinden daarom vaak moeilijkheden om te starten binnen het bestaande wettelijke kader. Daarom heeft Wonen-Vlaanderen op 11 mei 2017 een oproep gelanceerd voor experimentele woonvormen in een regelluwe proefomgeving ((opent in nieuw venster)).

Voor een beperkte periode wordt de bestaande regelgeving deels aan de kant geschoven om innovatie vrij baan te geven. Zo lang de regelgeving (nog) niet is aangepast aan de nieuwe evoluties en trends mogen de experimentele woonvormen onder bepaalde voorwaarden afwijken van een aantal bepalingen van de Vlaamse Wooncode.

Het project moet gericht zijn op de uitbouw van een nog onbestaand model voor gemeenschappelijk wonen of voor erfpacht- en opstalconstructies waarbij de eigendom van de grond en de eigendom van de woning worden gescheiden. De bedoeling is om expertise op te bouwen en te kijken of het opportuun is om de projecten uit te breiden over heel Vlaanderen.

Informatie en advies

Hebt u interesse in gemeenschappelijk wonen, cohousing, woningdelen,...? Op de website van de provincie Vlaams-Brabant vindt u heel wat informatie over de verschillende vormen van woningdelen ((opent in nieuw venster)).

U kunt ook contact opnemen met Samenhuizen vzw, een vrijwilligersvereniging die allerlei vormen van gemeenschappelijk wonen promoot en ondersteunt.

 • Ze stelt informatie ter beschikking.
 • Ze behartigt de belangen van samenhuisprojecten
 • Ze maakt ervaringsuitwisseling mogelijk
 • Ze organiseert ontmoetingsmomenten voor geïnteresseerden.

Meer informatie over cohousing vindt u op de website Samenhuizen.be ((opent in nieuw venster)).