Geografische kaart

Het agentschap beschikt over tal van producten op maat van de gebruiker, zoals:

Die plannen en interactieve kaarten zijn verzameld op de website Geopunt. Op de website van Digitaal Vlaanderen vindt u meer informatie over alle geografische producten en diensten.

Geopunt en Geo-Vlaanderen

De website Geopunt ((opent in nieuw venster)) maakt de kaart van Vlaanderen en de geografische gegevens nog meer toegankelijk voor burgers, ondernemingen, verenigingen en overheidsdiensten. Op die website kunt u de geografische informatie uit de vroegere Geo-Loketten van de Vlaamse overheid raadplegen over bevoegdheden van de Vlaamse overheid, zoals milieu, erfgoed, landbouw of economie.

Als u een onroerend goed wenst te kopen, kunt u op Geopunt de nodige informatie zichtbaar maken:

  • bouwen en ruimtelijke ordening (gebouwen en percelen, recht van voorkoop)
  • natuur en milieu (bossen, Vlaams Ecologisch Netwerk, overstromingsgebieden, riolering)
  • mobiliteit (openbaar vervoer, parkings, waterwegen)
  • cultuur, sport en vrije tijd (cultureel erfgoed, toerisme)
  • onderwijs (scholen)
  • welzijn, gezondheid en gezin (kinderopvang, zorginstellingen)
  • economie (landbouw, bedrijventerreinen).

U vindt er ook historische kaarten.

Gewestplannen en ruimtelijke verordeningen kunt u raadplegen op het nieuwe Geoportaal ruimtelijke plannen en verordeningen ((opent in nieuw venster)) van Departement Omgeving. U kunt de ruimtelijke plannen ook nog raadplegen als kaartlaag op Geopunt.

Eigendom en perceelsplannen

Digitaal Vlaanderen bundelt alle geografische informatie in Vlaanderen en maakt het bruikbaar voor een doordacht grondbeleid met het oog op een efficiënte inrichting en beheer van natuur en ruimte en de invulling van het overheidsbeleid in specifieke deelgebieden. Dit houdt in dat verwerving van gronden (in der minne, door onteigening of door toepassing van recht van voorkoop) en de regeling van de eigendom en het gebruik ervan op basis van de verschillende wetgevingen op een gecoördineerde en snelle wijze kan gebeuren.

CADMAP bundelt de kadastrale perceelsplannen ((opent in nieuw venster)) en geeft de eigendommen op kaart weer zoals ze gekend zijn bij het kadaster. Burgers kunnen percelen opzoeken via CADGIS ((opent in nieuw venster)) of op Geopunt.

Basiskaart - Grootschalig Referentiebestand (GRB)

Het Grootschalig Referentie Bestand (GRB) ((opent in nieuw venster)) is een digitale geografische databank die een duurzaam antwoord biedt op de voortdurende vraag naar grootschalige geografische informatie. De technische bepalingen van het GRB moeten erover waken dat landmeters in Vlaanderen steeds onderling compatibele metingen uitvoeren.

In de eerste plaats is het GRB een grootschalige opname van het grondgebied. Concreet worden gegevens van gebouwen, inrichting van wegen, spoorwegen, watergebieden en percelen opgenomen.

Het GRB geldt ook als een referentie. De GRB-data zijn authentieke referentiegegevens. Er is een algemene gebruiksplicht van de GRB-data sinds 1 januari 2015.

Ten slotte worden de gegevens beheerd als een bestand en niet als een snel verouderende kaart. Het GRB wordt ook voortdurend geactualiseerd.

De GRB-producten worden op verschillende manieren aangeboden:

  • als een artikel (het GRB wordt als een pakketje gegevens of dataset verpakt)
  • onder de vorm van geografische services.

De GRB-producten zijn voor iedereen beschikbaar. Afhankelijk van wie de GRB-producten wenst te gebruiken, en het gepland gebruik, zijn er verschillen in toegang, voorwaarden en prijzen.

Centraal Referentie Adressen Bestand (CRAB)

Het Centraal Referentie Adressen Bestand (CRAB) ((opent in nieuw venster)) is een databank die een lijst bevat met alle straatnamen van België en de huisnummers in Vlaanderen en hun ligging.

Wat het CRAB bijzonder maakt is dat het ook de positie van deze adressen bevat. Meer bepaald wordt van elk van de 2,5 miljoen huisnummers in Vlaanderen een xy-coördinaat opgeslagen die de ligging bepalen op de kaart.

Het CRAB wordt opgenomen in het stelsel van Vlaamse Basisregisters. In dat kader zal het CRAB evolueren naar het Adressenregister. De bestaande services en diensten van het CRAB worden vervangen door nieuwe globale services voor het gebouwen- en adressenregister.

Gebouwenregister, Wegenregister en Adressenregister

Het Gebouwenregister ((opent in nieuw venster)) verzamelt informatie over alle gebouwen op het Vlaamse grondgebied in één register. Het biedt een unieke identificatie en levensloop aan voor gebouwen en gebouweenheden (zoals appartementen en winkels). Dit vereenvoudigt de uitwisseling van (gebouwgerelateerde) informatie tussen verschillende instanties. Het Gebouwenregister wordt de authentieke gegevensbron voor gebouwen en gebouweenheden in het Vlaamse Gewest.

Het Wegenregister ((opent in nieuw venster)) bevat alle (openbaar toegankelijke) wegen van Vlaanderen bevatten, ook de zogenaamde trage wegen. Het register moet minstens officiële straatnamen, wegnummers en wegindeling bevatten, maar ook informatie over de wegbeheerder. Het register wordt verrijkt met verkeersattributen voor mobiliteitsstudies en routebeschrijvingen. Het Wegenregister moet steeds de actuele terreinsituatie zo goed mogelijk benaderen.

Het Adressenregister voorziet de objecten in het Gebouwenregister van adressen en de wegen in het Wegenregister van straatnamen. Het Adressenregister zal op termijn het CRAB als authentieke bron voor adressen vervangen.

Kabel en Leiding Informatie Portaal (KLIP)

Het Kabel en Leiding Informatie Portaal (KLIP) laat u toe automatisch de nodige plannen aan te vragen bij de beheerders van ondergrondse kabels en leidingen, voor de uitvoering van werken in de buurt van die leidingen.

Iedereen die grondwerken uitvoert moet een planaanvraag via het KLIP uitvoeren om schade aan leidingen en kabels ten gevolge van graafwerken te vermijden. Het gebruik van KLIP is gratis en is toegankelijk voor professionele planaanvragers en particulieren.

Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD)

Het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD) ((opent in nieuw venster)) brengt alle informatie over werken of manifestaties op het openbaar domein zoveel mogelijk samen. Het zorgt ervoor dat er meer afstemming komt tussen nuts- en wegenwerken. Zo vermijdt de Vlaamse overheid werken op omleidingstrajecten conflicten tussen werken en manifestaties.

360°-beeldendatabank

Op 30 juni 2019 is de dienstverlening van de 360°-beeldendatabank Vlaanderen stopgezet. Dat betekent dat de beeldendatabank sinds 1 juli niet meer kan worden geraadpleegd.

De 360°-beeldendatabank bevatte panoramische beelden van het openbaar domein in Vlaanderen. Aan de hand van de beelden konden bevoegde diensten vlot de situatie in het openbaar domein opvolgen.

De 360°-beeldendatabank was niet toegankelijk voor het brede publiek.