Gedaan met laden. U bevindt zich op: KMO-participatie Beleid overheidsopdrachten

KMO-participatie

We besteden er aandacht aan om de deelname van Kleine en Middelgrote Ondernemingen (KMO’s) aan overheidsopdrachten te bevorderen. De acties, maatregelen en aandachtspunten die we hieronder beschrijven, hebben tot doel KMO’s meer bewust te maken van de opportuniteiten die overheidsopdrachten bieden en een aantal bestaande struikelblokken te elimineren. 

Het bevorderen van de deelname door KMO’s is één van de klemtonen van het plan overheidsopdrachten. (punt 2.3 van het plan):

We houden rekening met de kenmerken van de markt. We onderzoeken in de voorbereidingsfase of er KMO’s opereren op de markt die de opdracht op een efficiënte manier kunnen uitvoeren. Daarnaast gaan we ook na of de oplossingen die KMO’s voor een bepaalde opdracht aanbieden hoog scoren op het vlak van innovatie en duurzaamheid. Door op een slimme wijze om te gaan met eisen en criteria creëren we een gelijk speelveld voor KMO’s. In veel gevallen kunnen KMO’s eventuele schaalnadelen immers compenseren door hun vooruitstrevendheid op het vlak van duurzaamheid en innovatie.

Opdrachten van een grote omvang die betrekking hebben op werken, leveringen en diensten die KMO’s aanbieden, verdelen we in percelen, voor zover het voorwerp en de aard van de opdracht dit toelaten en dit verenigbaar is met de financiële en economische efficiëntie en kwaliteitsgarantie. De omvang van de percelen moet haalbaar zijn voor een groot deel van de KMO’s die in de betrokken sector actief zijn. Een alternatief voor het opdelen in percelen is het sluiten van bepaalde opdrachten met meerdere opdrachtnemers, zodat de totaliteit van de opdracht wordt verdeeld over verschillende marktspelers.

We stellen proportionele eisen en criteria voorop die ook haalbaar zijn voor KMO’s. De kwalitatieve selectiecriteria vormen hierbij een bijzonder aandachtspunt. Ook wat de overige eisen en criteria betreft, gaan we bij elke opdracht na of deze een hinderpaal vormen voor KMO’s of dat ze grote bedrijven favoriseren.

KMO’s beschikken doorgaans over kleinere financiële buffers dan grote bedrijven en zij zijn om die reden bezorgd over lange betalingstermijnen. We betalen zo spoedig mogelijk en leven de betalingstermijnen nauwgezet na. De verdere uitrol van elektronische facturatie zal leiden tot een vermindering van de administratieve last voor KMO’s en tot een efficiënter verloop van het betalingsproces (door tijdswinst bij allocatie van facturen). Naarmate het vertrouwen in het betalingsgedrag van de overheid stijgt, zal ook de participatie van KMO’s bij overheidsopdrachten stijgen.

We doen een inspanning om de administratieve lasten voor bedrijven te beperken. Meedingen voor overheidsopdrachten veronderstelt een aanzienlijke investering in middelen en arbeidsuren. Het personeelsbestand van KMO’s is doorgaans vrij bescheiden en meestal beschikken de personeelsleden niet over specifieke expertise om offertes voor overheidsopdrachten op te maken. Om die redenen beperken we de administratieve lasten en geven we waar nodig heldere instructies voor de opmaak van de offerte.

We zetten in op het faciliteren van de toegang tot informatie rond overheidsopdrachten. Waar mogelijk reiken we via verschillende kanalen informatie en instrumenten aan die KMO’s stimuleren en ruggensteunen om mee te dingen voor overheidsopdrachten. De opdrachtdocumenten stellen we op in heldere, toegankelijke en transparante bewoordingen.

De kleinschaligheid en wendbaarheid van KMO’s laat hen toe om op korte termijn te innoveren en te verduurzamen. KMO’s spelen dan ook een voortrekkersrol bij het realiseren van de strategische doelstelling inzake innovatie en duurzaamheid. Door duurzame en innovatieve overheidsopdrachten te plaatsen (zie punt 2.5), stimuleren we tegelijkertijd de groei van jonge en innovatieve KMO’s.

Met Kopen bij start-ups wil de Vlaamse overheid overheidsopdrachten aantrekkelijker maken voor start-ups. Door hen vaker te laten deelnemen aan overheidsopdrachten willen we de innovatieve kracht van de Vlaamse overheid versterken. Tegelijk willen we jonge innovatieve bedrijven hiermee een stevige groei-boost geven.

Sandbox Vlaanderen biedt een omgeving om veilig in te experimenteren met nieuwe producten en technologieën. Het doel is om een duurzame innovatiecultuur te verankeren binnen de Vlaamse overheid door samen te werken met start-ups.