Gedaan met laden. U bevindt zich op: Telecomcontracten Vlaamse overheid 2023 Het Facilitair Bedrijf

Telecomcontracten Vlaamse overheid 2023

De Vlaamse overheid heeft in de zomer van 2023 nieuwe raamovereenkomsten afgesloten. Heb je nog een vraag over de raamcontracten 2018? Neem gerust contact op met ons via telecom2023@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie) (opent in uw e-mail applicatie) 

 

 

Krachtlijnen

De voornaamste krachtlijnen van de nieuwe contracten:

 • gemeenschappelijk aanbod van telecomdiensten dat tegemoet komt aan de meest courante noden.
 • uitstekende en consistente kwaliteit tegen een scherpe prijs
 • doorgedreven procesmatige werking en strikte opvolging van de S.L.A.’s
 • mogelijkheid tot afname van individuele diensten
 • flexibel dienstenaanbod
 • transitie van de huidige naar de nieuwe telecomcontracten met een minimale impact voor de klanten, én met de garantie op continuïteit van de dienstverlening aan burgers en bedrijven in Vlaanderen
 • geen exclusief recht voor de gekozen dienstverleners voor het leveren van de telecomdiensten opgenomen in de contracten (vrije afname door de afnemers)

De grootste verschillen tussen de nieuwe en de oude telecomcontracten :

 • scherpere, transparante en eenvoudiger te controleren prijzen (benchmarking)
 • voordelig aanbod voor zowel werkgever als werknemer
 • betere S..L.A. ’s en service credits bepaald door de aanbestedende overheid, niet door de dienstverlener
 • operationele procedures hoofdzakelijk uitgetekend door de aanbestedende overheid (ITIL)
 • vereenvoudiging van het aantal belprofielen, van 43 naar 3 basis belprofielen, met de mogelijkheid tot maatwerk
 • meer AVG-conformiteit met minder (gedetailleerde) rapporten en een kleinere kans op een datalek van vertrouwelijke informatie die bij de dienstverlener blijft (web-portaal en API)
 • aanbod met hogere bandbreedtes en toevoeging van SDWAN
 • extra aanbod om de grotere cybersecurity uitdagingen aan te pakken
 • dienstenaanbod dat flexibeler inspeelt op de noden van de markt en van de klant
 • nieuwe en innovatieve referentie in de huidige telecommarkt (PAYU-model)

Percelen

De percelen werden in het nieuwe contract helemaal opnieuw ingedeeld.

De initiële duurtijd van 2 of van 5 jaar kan meermaals verlengd worden tot maximaal 7 jaar.

Afnameprocedure

De raamovereenkomsten van de Vlaamse overheid zijn opgezet als een aankoopcentrale voor entiteiten van de Vlaamse overheid en lokale besturen.

De enige voorwaarde om te kunnen afnemen is behoren tot het klantenbereik van de raamovereenkomsten(PDF bestand opent in nieuw venster).

Alvorens te kunnen bestellen, moet een entiteit een Toetredingsovereenkomst ondertekenen. Meer hierover in de rubriek toetreding.

Voor eind-to-eind klanten die nu al afnemen via het dienstencentrum van Het Facilitair Bedrijf, verlopen de migraties via het dienstencentrum.

Het Facilitair Bedrijf neemt hiertoe contact met de facilitair verantwoordelijken om de entiteiten te begeleiden.

De andere entiteiten kunnen onderstaand stappenplan volgen:

 1. Vraag via de landingspagina toegang tot de afgeschermde omgeving voor het perceel of percelen waarvan u wil afnemen
 2. Laat het vertrouwelijkheidsdocument ondertekenen door diegene die hier intern voor bevoegd is en bezorg het terug aan de dienstverlener.
 3. Na controle krijgt u toegang tot de contractuele documenten.
 4. Stuur een toetredingsovereenkomst naar de dienstverlener van het perceel.
 5. Na toetreding
  1. zal de dienstverlener u contacteren om uw bestaande diensten om te zetten naar de nieuwe raamovereenkomsten.
  2. kan u bestellingen plaatsen via de portaalsite van de gekozen dienstverlener(s).

Voor bijkomende vragen over het klantenbereik of over de procedure, contacteer facilipunt: facilipunt@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)

Voor specifieke (technische) vragen over uw oplossing en over de transitie ervan kan u terecht bij de dienstenleverancier. Meer hierover in de rubriek toegang contractuele documenten.

Toegang tot de contractuele documenten

Om het bestek en de offertes van een leverancier te kunnen raadplegen moet u zich eerst registreren op de website van de door u gekozen leverancier(s).

Op de registratiewebsites van de verschillende telecomoperatoren zult u een OVO-code moeten invullen.

De OVO-code is een unieke identificatie van uw entiteit binnen de Vlaamse overheid.

Als u het OVO-nummer van uw organisatie wil achterhalen, kunt daarvoor terecht in het Organisatieregister van de Vlaamse overheid.(opent in nieuw venster)

Bij ‘Naam’ geeft u de naam van uw entiteit (departement, agentschap, gemeente, stad, ...) in. In de resultatenlijst vindt u de OVO-code naast uw organisatie.

Als u nog geen OVO-code hebt, kunt u die aanvragen aan de beheerders van Wegwijs mits voorlegging van de juiste documenten. Dit kan door een e-mail te sturen naar digitaal.vlaanderen@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

Links naar de websites per perceel:

Perceel 1: Vaste communicatie: Registratiewebsite van Telenet BV(opent in nieuw venster)

Perceel 2 - Mobiele communicatie: Registratiewebsite van Orange Belgium NV(opent in nieuw venster)

Perceel 3 - Cloud PBX: Registratiewebsite van Telenet BV(opent in nieuw venster)

Perceel 4 – Klassieke PSTN: Registratiewebsite van Proximus NV(opent in nieuw venster)

Toetreding

Om gebruik te kunnen maken van de raamovereenkomsten, moet een entiteit toetreden tot de percelen door middel van een toetredingsovereenkomst.

Het sjabloon voor de toetredingsovereenkomst is beschikbaar op de website(s) van de dienstenleveranciers waarvoor de toegang werd goedgekeurd, samen met alle nodige instructies.

Ook entiteiten die al van vorige raamovereenkomsten afnemen moeten een nieuwe toetredingsovereenkomst afsluiten.

Voor entiteiten met meerdere locaties, volstaat één centrale toetredingsovereenkomst voor alle locaties.

Eén toetredingsdocument aanleveren per dienstenleverancier volstaat, m.a.w. niet per perceel.

U kan best zo snel mogelijk deze toetredingsovereenkomst afsluiten en zo gebruik maken van de transitieprocedures en het risico op het eventueel (deels) afschakelen van diensten te vermijden.

De ondertekening van de toetredingsovereenkomst is enkel een intentieverklaring, een identificatie van een besteller die wenst af te nemen. Het houdt geen juridische verbintenis. Ook na toetreding staat het u vrij om al dan niet af te nemen van deze raamovereenkomsten.

De beslissing om toe te treden wordt genomen door de persoon die intern bevoegd is volgens de delegatieregels. Op de afgeschermde pagina’s per perceel, staat een model voor interne beslissing voor lokale besturen. U kan daar ook de andere documenten terugvinden die vereist zijn voor de voorbereiding van een intern dossier, zoals gunningsbeslissing en bestek.

Vragen

Voor technische vragen kan je terecht bij de dienstenleverancier van het betreffende perceel.

Voor andere vragen, contacteer Facilipunt via e-mail: facilipunt@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)

Vragen Perceel 1: Vaste telefonie - datacommunicatie en Marketingnummers

Vragen Perceel 2: Mobiele telefonie - datacommunicatie en M2M&IoT

Vragen Perceel 3: Virtuele telefooncentrale (Cloud PBX)

Geen vragen

Vragen Perceel 4: Klassieke PSTN-lijnen (uitdovend)

Beperkte transitieperiode

De raamovereenkomsten: 2017/HFB/OPMB/33326 (Raamcontracten Telecom 2018) zijn verlengd voor de beperkte duur van de transitieperiode. Dit biedt de garantie dat de dienstverlening en facturatie blijven doorlopen tijdens de transitie naar de nieuwe telecomcontracten 2023. Daarna vervallen de huidige voorwaarden van de telecomcontracten 2018.

Einddata transitieperiode:

 • Perceel 1: 1/09/2024
 • Perceel 2: 1/06/2024
 • Perceel 3 en 4: al stopgezet

De afname van deze nieuwe raamovereenkomsten is niet verplicht. Wenst u niet toe te treden tot de nieuwe telecomcontracten 2023, dan kan u zelf zorgen voor een alternatief aanbod, uiteraard conform de wetgeving op de overheidsopdrachten. Ongeacht het tijdstip waarop u op de raamcontracten 2018 bent ingestapt, blijft dan ook voor u de dienstverlening op basis van de raamcontracten telecom 2018 gegarandeerd gedurende de transitieperiode .

We raden u echter aan om - met het oog op de continuïteit van uw dienstverlening en een vlotte en tijdige transitie - geen nieuwe bestellingen meer te plaatsen onder de vorige raamovereenkomsten: 2017/HFB/OPMB/33326.

Gerechtigde entiteiten die nu nog niet afnemen, kunnen op elk ogenblik instappen.