Gedaan met laden. U bevindt zich op: Informatie voor de technicus elektrische schakelinrichtingen

Informatie voor de technicus elektrische schakelinrichtingen

U hebt een Vlaamse erkenning als technicus voor elektrische schakelinrichtingen nodig als u werkzaamheden uitvoert aan elektrische schakelinrichtingen met en er een risico bestaat op emissies van deze schadelijke gassen. Het gaat om de installatie, het onderhoud, de reparatie en de buitendienststelling van elektrische schakelinrichtingen en het terugwinnen van gefluoreerde broeikasgassen uit elektrische schakelinrichtingen.

Download hier de overzichtslijst met erkende technici voor elektrische schakelinrichtingen.(PDF bestand opent in nieuw venster)

In artikel 1.1.2 van titel II van het VLAREM kan u lezen wat bedoeld wordt met ‘elektrische schakelinrichting’, ‘installatie’, ‘onderhoud’, ‘reparatie’, ‘buitendienststelling’ en ‘terugwinning’.(opent in nieuw venster)

Erkenning voor techici elektrische schakelinrichtingen

Verplichtingen

De erkenning is geldig voor onbepaalde duur. Een erkend technicus moet zich houden aan een aantal verplichtingen (= gebruikseisen), terug te vinden in artikel 34 (algemene gebruikseisen)(opent in nieuw venster) en 40/3 (bijzondere gebruikseisen)(opent in nieuw venster) van het VLAREL waaronder:

  • al het mogelijke doen om lekkage van gefluoreerde broeikasgassen te voorkomen of tot een minimum te beperken
  • op verzoek het materiaal tonen dat gebruikt wordt voor het uitvoeren van de taken
  • een verzekering hebben die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt, inclusief de beroepsaansprakelijkheid, ten gevolge van het gebruik van de erkenning
  • de jaarlijkse retributie betalen voor het toezicht op de erkenning. Meer uitleg hierover vindt u verder.

Het niet voldoen aan de verplichtingen kan leiden tot een schorsing of opheffing van de erkenning of een geldboete.

Jaarlijkse retributie

  • U moet jaarlijks een retributie betalen voor het toezicht op uw erkenning. Dat moet de eerste keer in het jaar volgend op het jaar waarin u de erkenning hebt verkregen.
  • U krijgt daarvoor in januari een factuur op naam op uw officiële adres. Er worden geen facturen per e-mail verstuurd. Er worden voor erkenningen op naam van een natuurlijke persoon geen facturen gemaakt op naam of adres van de werkgever.
  • De jaarlijkse retributie voor het jaar 2024 bedraagt 34 euro.
  • Gebruik het rekeningnummer op het overschrijvingsformulier. Daar vindt u ook het bedrag en de gestructureerde mededeling voor betaling.
  • Het niet-betalen van de jaarlijkse retributie leidt na een ingebrekestelling tot automatische schorsing van de erkenning. Als de retributie 30 dagen na aanvang van de schorsing nog altijd niet werd betaald, vervalt de erkenning automatisch.
  • Betaalt uw werkgever de jaarlijkse retributie? Bezorg de factuur dan meteen aan uw werkgever en maak indien nodig verdere afspraken met uw werkgever.