Gedaan met laden. U bevindt zich op: Integratie en inburgering in Vlaanderen

Integratie en inburgering in Vlaanderen

Vlaanderen evolueert naar een superdiverse samenleving. Het aantal personen van buitenlandse herkomst stijgt en de verscheidenheid bij die groepen (verblijfsstatus, woonsituatie, taal, geloof, contacten met het moederland, sociale positie, ...) neemt ook toe. Omgaan met deze toenemende diversiteit is niet vanzelfsprekend. Hoewel diversiteit een feit is, nemen personen van buitenlandse herkomst nog steeds niet volwaardig deel aan onze samenleving. De herkomstkloof blijft groot.

De Vlaamse overheid werkt aan een Vlaanderen waarin alle mensen kunnen samenleven in diversiteit. Het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid wil de herkomstkloof in diverse domeinen in onze samenleving keren. De grote lijnen van dat beleid staan geformuleerd in het decreet van 9 juli 2021 tot wijziging van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid(opent in nieuw venster).

Doelgroepen

Het integratiebeleid heeft bijzondere aandacht voor personen van buitenlandse herkomst. Zij worden geconfronteerd met achterstellingsmechanismen die hun integratie nog te vaak belemmeren.

De Vlaamse overheid wil hen volwaardig bij het beleid betrekken. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor netwerkorganisaties die de maatschappelijke positie van personen van buitenlandse herkomst versterken.

Inburgering

De Vlaamse overheid wil dat mensen die vanuit het buitenland in Vlaanderen en Brussel komen wonen, actief kunnen deelnemen aan onze samenleving. Daarom biedt de Vlaamse overheid een inburgeringstraject aan, dat inburgeraars moet helpen om de nodige kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Inburgering biedt hen een eerste opstap om hun maatschappelijke rol als burger, ouder, werknemer, ondernemer,… volop te kunnen opnemen.

Voor minderjarige anderstalige nieuwkomers verloopt de inburgering niet via een inburgeringstraject, maar via het onderwijs. Net zoals voor hun leeftijdsgenoten, geldt voor minderjarige anderstalige nieuwkomers het recht op onderwijs en de leerplicht. Daarom biedt de Vlaamse overheid trajecten aan die hen toeleiden naar een geschikte school of naar het onthaalonderwijs. Als dat nodig is, worden ze ook begeleid naar welzijns- en gezondheidsvoorzieningen. De gemeente informeert hen over het aanbod aan verenigingen, sportieve en culturele activiteiten, jeugdvoorzieningen in de buurt.

Integratie en inburgering op het terrein

Met het Vlaamse Agentschap Integratie en Inburgering en de twee stedelijke agentschappen in Antwerpen (Atlas) en Gent (Amal) beschikt Vlaanderen over een stevig instrumentarium om het integratieproces op het terrein te stimuleren, zowel bij individuele burgers van buitenlandse herkomst als bij organisaties, voorzieningen en besturen. De agentschappen:

 • bieden inburgeringstrajecten aan
 • ondersteunen besturen, organisaties en diensten bij het omgaan met de toenemende diversiteit
 • leiden anderstaligen naar een geschikt aanbod Nederlands als tweede taal.

In Brussel zorgt het Huis van het Nederlands Brussel hiervoor.

  Opvolging van het integratie- en inburgeringsbeleid

  Integratie is een proces van lange adem. Inburgering biedt hierbij de eerste omkadering, maar verliest zijn effect als andere domeinen en voorzieningen de herkomstkloof bestendigen. Het wegwerken van de herkomstkloof is dan ook een gedeelde verantwoordelijkheid van de hele Vlaamse Regering en vergt een inclusieve, horizontale aanpak.

  De Vlaamse Regering werkte daarom het Horizontaal Integratie- en Gelijke Kansenbeleidsplan 2020 - 2024 uit. Dit werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 23 oktober 2020.

  Het horizontale beleid wordt gecoördineerd vanuit het Agentschap Binnenlands Bestuur en stimuleert, inspireert en ondersteunt elk Vlaams beleidsdomein om structurele aandacht te vestigen op het creëren van de best mogelijke omstandigheden om elke burger gelijke kansen te bieden.”