Gedaan met laden. U bevindt zich op: Subsidies voor het toegankelijk aanleggen of herinrichten van haltes en de uitrusting van haltes

Subsidies voor het toegankelijk aanleggen of herinrichten van haltes en de uitrusting van haltes

In het Masterplan Toegankelijkheid werden ambitieuze maar haalbare doelstellingen voor het toegankelijk maken van de Vlaamse halte-infrastructuur opgenomen: 50% van de haltes van het kernnet en aanvullend net zijn toegankelijk tegen 2030. Via de subsidie toegankelijke haltes worden steden en gemeenten ondersteund om de doelstellingen te halen.
Daarnaast kunnen de lokale besturen subsidies aanvragen voor de uitrusting van haltes. Meer bepaald komen verschillende types van schuilhuisjes, met inbegrip van een zitbank en een vuilnisbak, en overdekte fietsenstallingen in aanmerking voor subsidie.

Voor wie?

De subsidies kunnen aangevraagd worden door stads- en gemeentebesturen in Vlaanderen, voor haltes van het toekomstig kernnet of aanvullend net en/of het vervoer op maat.

Subsidievoorwaarden

De projecten kunnen worden gesubsidieerd als voldaan is aan al de volgende voorwaarden:

 • Het gaat over haltes gelegen langs wegen die de lokale besturen zelf in beheer hebben.
 • De stad of gemeente is beheerder van de infrastructuur.
 • Elke halte is herkenbaar door de toepassing van de Hoppinmerkarchitectuur over basisbereikbaarheid.
 • De haltes worden bediend door een of meer verbindingen behorend tot het kernnet, het aanvullend net of het vervoer op maat. Voor haltes die behoren tot het kernnet of aanvullend net is de voorafgaande goedkeuring van de interne exploitant noodzakelijk.
 • De forfaitaire subsidie voor de toegankelijkheidsmaatregelen heeft betrekking op de plaatsing van een aanrijdbare boordstenen en tactiele geleiding. Na de herinrichting dient de halte autonoom toegankelijk te zijn voor personen met een motorische en een visuele beperking. Dit wordt aangetoond met een attest van de interne exploitant.
 • Publicitaire schuilhuisjes komen niet in aanmerking voor subsidie.

Gesubsidieerde kosten

Kosten die in aanmerking komen voor subsidie zijn:

 • de kosten voor de werken volgens de inschrijvingsprijs van de aannemer, in voorkomend geval te vermeerderen met de prijsherzieningen, verrekeningen, meer- of bijwerken;
 • als de gemeente de werken in eigen beheer uitvoert: de kosten van de gebruikte materialen, te staven met de facturen van de aankoop ervan;
 • de kosten voor de levering en plaatsing van de uitrusting (enkel voor de halte-uitrusting van toepassing);
 • de kosten voor het ontwerp, de productie, levering en plaatsing van de uitrusting als het een eigen ontwerp van de gemeente betreft (enkel voor de halte-uitrusting van toepassing).

Subsidiebedragen

Het besluit betreffende haltes en halte-infrastructuur bepaalt volgend maximum (plafond)bedrag en eventueel subsidiepercentage:

Per halte en per rijrichting voor het aanleggen van een nieuwe halte of het herinrichten van een bestaande halte zodat die toegankelijk is voor reizigers met een motorische en visuele beperking

 • Maximum 5.000 euro

Per halte en per rijrichting voor het aanleggen van een nieuwe halte of het herinrichten van een bestaande halte ten behoeve van personen met een visuele beperking

 • Maximum 650 euro

Levering en plaatsing van een schuilhuisje, met inbegrip van een zitbank en vuilbak (het apart aanvragen van subsidie voor een zitbank en/of vuilnisbak is ook mogelijk)

 • Maximum 12.000 euro
 • 75% van de kostprijs

Levering en plaatsing fietsenstalling

 • Maximum 11.000 euro
 • 75% van de kostprijs

Dubbele subsidiering

Als er voor de (her)aanleg van een halte al een subsidie op basis van een andere grondslag is toegekend (i.h.k.v. subsidie Hoppinpunten, EFRO …), en afhankelijk van de totale kost, moet het bedrag dat reeds toegekend werd op basis van een andere subsidieregeling worden afgetrokken van de subsidiabele kostprijs dat in het kader van deze subsidieregeling in aanmerking zal worden genomen voor de subsidiebepaling.

  Procedure

  Sinds 3 oktober 2022 kunnen steden en gemeenten subsidieaanvragen indienen bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

  • De subsidies voor het toegankelijk (her)aanleggen van haltes kunnen worden aangevraagd voor alle werken die in de loop van 2022 werden uitgevoerd. De datum van de definitieve oplevering is daarbij bepalend.
  • De subsidies voor halte-uitrusting kunnen worden aangevraagd voor werken die na 2 oktober 2022 werden uitgevoerd. Dossiers t.e.m. 2 oktober 2022 worden bij De Lijn ingediend en behandeld. De datum van ondertekening van de bestelbon is daarbij bepalend.
   De Lijn blijft contactpunt voor de aankoop van de halteaccommodatie.
  • Stap 1

   Aanvraag indienen

   Een subsidie bestaat uit één enkele schijf en kan aangevraagd worden bij de definitieve oplevering van de werken via het e-loket Subsidies voor mobiliteitsbeleid.

   Aan het eind van het aanvraagproces wordt gevraagd een verklaring op eer toe te voegen rond dubbele subsidiëring (gebruik daarvoor dit document(PDF bestand opent in nieuw venster)) en het toegankelijkheidsattest van de halte van De Lijn.

   Naar het e-loket(opent in nieuw venster)

  • Stap 2

   Controle van uw aanvraag

   De dossierbehandelaar controleert of uw aanvraag volledig is en vraagt indien nodig aanvullende documenten op bij de contactpersoon die u hebt opgegeven.

  • Stap 3

   Controle van de voorwaarden

   De dossierbehandelaar gaat na of de gemeente of stad en het beschreven project aan de minimale subsidievoorwaarden voldoen.

  • Stap 4

   Beslissing

   Binnen een ordetermijn van 180 kalenderdagen nadat het Departement Mobiliteit en Openbare Werken alle gegevens heeft ontvangen, wordt u via mail op de hoogte gebracht van de beslissing van de minister of haar gedelegeerde.

   Bij een gunstige beslissing wordt het subsidiebedrag overgeschreven op het rekeningnummer dat u hebt opgegeven.