Gedaan met laden. U bevindt zich op: Beroepsprocedure leerwerkplekken

Beroepsprocedure leerwerkplekken

In een duale of alternerende opleiding verwerft de lerende een groot deel van de competenties op de werkplek. Om de opleiding tot een goed einde te kunnen brengen is het dan ook van groot belang dat het om een kwaliteitsvolle leerwerkplek gaat waar de lerende voldoende leerkansen krijgt. Wanneer uw onderneming die kwaliteit niet kan garanderen, kan beslist worden om uw erkenningsaanvraag af te keuren of – indien u reeds erkend was – om een sanctie op te leggen.

Beroep aantekenen

Als u niet akkoord gaat met de niet-erkenning of sanctie dan kan u binnen tien dagen na ontvangst van de schriftelijke mededeling van de beslissing beroep aantekenen bij de beroepscommissie van het Vlaams Partnerschap Duaal Leren.

Beroep aantekenen kan op twee manieren:

Door een aangetekende brief met een gemotiveerd verzoek tot herziening te versturen naar:

Departement Werk & Sociale Economie
Diensten van de Secretaris-Generaal
T.a.v. de beroepscoördinator Sarah Tuyls
Koning Albert II-laan 35 bus 20
1030 Brussel

Door een e-mail met een gemotiveerd verzoek tot herziening te versturen naar werkplekduaal@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie) t.a.v. de beroepscoördinator Sarah Tuyls.

Opgelet: enkel de onderneming zelf kan beroep aantekenen.

Ontvankelijkheid van het beroep

Na ontvangst van het beroep zal de beroepscoördinator de ontvangst ervan schriftelijk binnen de tien kalenderdagen aan de indiener bevestigen. Deze melding van ontvangst omvat ook het resultaat van het ontvankelijkheidsonderzoek.

Indien een beroep als niet-ontvankelijk wordt beschouwd en dus niet behandeld zal worden, wordt dit ook bevestigd door de beroepscommissie van het Vlaams Partnerschap Duaal leren. Samen met de ontvangstmelding wordt dit aan de indiener meegedeeld. Daarbij wordt ook een motivatie gegeven. Redenen van niet-ontvankelijkheid kunnen zijn:

  • Het beroep is niet door de betrokken onderneming ingediend.
  • De termijn voor indiening van het beroep is niet gerespecteerd.
  • Het beroep is niet gemotiveerd.
  • De beroepscommissie is niet bevoegd omdat het niet gaat om een beroep tegen de niet-erkenning, opheffing van erkenning of uitsluiting van de onderneming.

Onderzoek en beslissing

Het Departement Werk en Sociale Economie voert in alle onafhankelijkheid het onderzoek uit. Het onderzoek wordt gevoerd door een dossierbehandelaar en is erop gericht de grond van het beroep uit te klaren en een antwoord te formuleren op het beroep.

Na onderzoek en na het horen van de onderneming neemt de beroepscommissie uiterlijk binnen een termijn van zestig dagen na ontvangst van het verzoek een beslissing. Bij overschrijding van deze termijn, is de omstreden beslissing van rechtswege nietig.

Uitzondering
Bovenstaande procedure geldt als de beslissing tot de niet-erkenning, de opheffing van de erkenning of de uitsluiting van een onderneming genomen werd door een sectoraal partnerschap in het kader van een samenwerkingsakkoord met het Vlaams Partnerschap, of door een personeelslid van het agentschap bij delegatie van het Vlaams Partnerschap Duaal Leren. Indien de beslissing genomen werd door het Vlaams Partnerschap Duaal Leren, kan de onderneming binnen tien dagen na de schriftelijke mededeling van de beslissing met een aangetekende brief een gemotiveerd verzoek tot herziening indienen bij de Vlaamse minister, bevoegd voor werk.

Na onderzoek en na het horen van de onderneming neemt de Vlaamse minister, bevoegd voor werk, een beslissing uiterlijk binnen een termijn van zestig dagen na ontvangst van het verzoek. Bij overschrijding van deze termijn, is de omstreden beslissing van rechtswege nietig.