Gedaan met laden. U bevindt zich op: Sanctionering van de onderneming als leerwerkplek

Sanctionering van de onderneming als leerwerkplek

In een duale of alternerende opleiding verwerft de lerende een groot deel van de competenties op de werkplek. Om de opleiding tot een goed einde te kunnen brengen is het dan ook van groot belang dat het om een kwaliteitsvolle leerwerkplek gaat waar de lerende voldoende leerkansen krijgt.

Wanneer u als erkende leerwerkplek die kwaliteit niet langer kan garanderen (de onderneming of mentor voldoet niet langer aan de erkenningsvoorwaarden of u komt uw plichten als leerwerkplek niet na), kan er beslist worden om begeleidingsacties op te leggen. Wanneer deze begeleidingsacties niet het gewenste resultaat opleveren kan in uitzonderlijke gevallen overgegaan worden tot een sanctie.

Mogelijke sancties

Als de onderneming niet meer blijkt te voldoen aan de voorwaarden kan beslist worden om over te gaan tot opheffing van de erkenning. In dat geval kan u geen nieuwe overeenkomsten meer sluiten voor de betreffende opleiding op de vestiging. De lopende overeenkomsten moeten vroegtijdig worden beëindigd.

In ernstige situaties kan als bijkomende sanctie overgegaan worden tot een tijdelijke of definitieve uitsluiting van de vestiging of onderneming. In dat geval worden alle erkenningen van de vestiging of onderneming opgeheven, is het niet langer mogelijk om nieuwe erkenningen aan te vragen of nieuwe overeenkomsten te sluiten en moeten de lopende overeenkomsten vroegtijdig worden beëindigd.

Beroep aantekenen

Als u niet akkoord gaat met een opgelegde sanctie, dan kan u daartegen beroep aantekenen.