Gedaan met laden. U bevindt zich op: Engagementen van de leeronderneming

Engagementen van de leeronderneming

Door het ondertekenen van een overeenkomst met een lerende neemt een leeronderneming bepaalde engagementen op zich.

De onderneming:

 1. verbindt zich ertoe de lerende competenties van de werkplekcomponent aan te leren, overeenkomstig de regelgeving die op de invulling van de opleiding in kwestie van toepassing is.
 2. verbindt zich ertoe de professionalisering van de mentor te bevorderen.
 3. betaalt een leervergoeding aan de lerende, conform artikel 17.
 4. zorgt ervoor dat de lerende de lessen kan volgen die noodzakelijk zijn voor zijn opleiding, en dat de lerende aan de activiteiten kan deelnemen die gelijkgesteld zijn met lessen.
 5. waakt over het verloop van het opleidingstraject, volgt de vorderingen van de lerende op en is betrokken bij de evaluatie van de lerende.
 6. geeft aan de trajectbegeleider alle nodige informatie over het verloop van de opleiding en de vorderingen van de lerende.
 7. verbindt zich ertoe de geldende wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na te leven.
 8. waakt erover dat de mentor die op grond van zijn opdracht toegang heeft tot persoonsgegevens van lerenden, die gegevens alleen gebruikt in het kader van de correcte uitvoering van de overeenkomst. De onderneming waakt erover dat de mentor tijdens de duur van de overeenkomst en na de beëindiging ervan geen enkele vertrouwelijke informatie over de lerende op welke wijze dan ook bekendmaakt aan derden.
 9. zorgt er als een voorzichtig en redelijk persoon voor dat de opleiding op de werkplek plaatsvindt in omstandigheden die voldoen aan de vereisten van de wetgeving over welzijn op het werk.
 10. stelt aan de lerende de nodige hulp, gereedschappen, grondstoffen, werkkledij, collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking en staat in voor het onderhoud ervan zonder dat dat beschouwd mag worden als een voordeel in natura.
 11. besteedt de nodige aandacht aan het onthaal, de opvang en de integratie van de lerende op de werkplek.
 12. zorgt te allen tijde voor een aanspreekpunt voor de lerende.
 13. laat de lerende geen taken verrichten die niets te maken hebben met het opleidingsplan, die gevaarlijk of schadelijk kunnen zijn of die krachtens wettelijke of reglementaire bepalingen verboden zijn.
 14. meldt elke wijziging van de beroepsactiviteit of de uitbatingszetel, die gevolgen heeft voor de opleiding van de lerende, binnen tien dagen aan de trajectbegeleider.
 15. legt de problemen die rijzen tijdens de uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk voor aan de trajectbegeleider.