Gedaan met laden. U bevindt zich op: Adaptieve waterlandschappen Bouwstenen voor klimaatadaptatie

Adaptieve waterlandschappen

Wat zijn adaptieve waterlandschappen

Adaptieve waterlandschappen worden ontworpen als meervoudige ruimte waarin naast de waterinfrastructuur ook een publiek gebruik wordt geïntegreerd. De dubbele functie van enerzijds recreatieve ruimte en anderzijds een zorgvuldig hydraulisch uitgedokterd landschap (bijvoorbeeld een gecontroleerd overstromingsgebied) is een intelligente oplossing om problemen van wateroverlast aan te pakken en tegelijkertijd creatieve publieke ruimte te realiseren die allerlei programma’s kan opnemen. Overstromingsmaatregelen vormen een onderlegger waarop publieke recreatieve programma-elementen worden geplaatst.

Hernaturalisatie van de Aire, Genève (CH)

De rivier de Aire werd in het verleden vervangen door een rechtgetrokken kanaal. De oude loop van de rivier was daardoor voor een groot deel verloren gegaan. Cruciaal aan het voorstel was de keuze om te werken met beide structuren: zowel het kanaal als de oude meanders krijgen een plek in het project. Het voorgestelde project voor de Aire zet tegelijk in op een nieuwe ruimte voor de rivier (een biologisch continuüm van meer dan 2 km) en op een nieuwe ‘rurale’ publieke ruimte door middel van het getransformeerde kanaal en de promenade. De waterloop vormt het uitgangspunt voor een tweeledige doelstelling. Enerzijds moet die ruimte bieden voor landbouwproductie, voor stedelijke ontwikkeling en voor recreatieve doeleinden, anderzijds moet die tegemoetkomen aan een noodzakelijk herstel van uitgestrekte en continue natuurlijke milieus. Het project gaat letterlijk om ‘herstel’ van het gebied: landschappelijke elementen – sloten, hagen, struwelen, moerassen – worden hersteld; vandaag zijn ze nagenoeg volledig verdwenen, maar ze zijn nog leesbaar op kaarten en historische documenten.

Waterplein, Averbode (BE)

Het waterplein werd in 2012 aangelegd op het binnenplein van de abdij van Averbode. De 800 m² grote ‘waterspiegel’ reflecteert de omliggende historische gevels en beïnvloedt het microklimaat op een positieve manier. Zo zorgt de gedeeltelijke verdamping in de zomer ervoor dat de stenen oppervlakken van het plein minder warmte opnemen, en dat het er aangenaam toeven is op warme dagen. De waterspiegel wordt voor 100% door het hemelwater van dit plein gevoed, dankzij een geïntegreerd systeem van opvangroosters van 1 cm breed aan weerszijden en op het diepste punt van de spiegelvijver, die in verbinding staan met grote ondergrondse watertanks, en een installatie die het water constant rondpompt. (Omgeving)