Gedaan met laden. U bevindt zich op: Aanpassingen geconventioneerde verhuur/budgethuur: besluiten Geconventioneerde verhuur voor lokale besturen

Aanpassingen geconventioneerde verhuur/budgethuur: besluiten

Op 8 maart 2024 bekrachtigde de Vlaamse Regering een decreet waarin onder meer wijzigingen staan voor geconventioneerde verhuur (of budgethuren). De Vlaamse Regering legde nu de verdere contouren vast in twee besluiten van de Vlaamse Regering die ze op 3 mei 2024 definitief goedkeurde.

Opgelet: de bepalingen uit deze besluiten gelden nog niet allemaal. De bepalingen voor de bijzondere doelgroepen en het gemeentelijk reglement traden in werking op 13 mei 2024, de voorrangsregel voor lokale binding treedt op 15 september 2024 in werking. De overige bepalingen treden in werking 10 dagen na publicatie van de besluiten in het Belgisch Staatsblad. 

Tot voor kort gold enkel een algemeen Vlaams toewijzingskader voor geconventioneerde verhuur: wie een geldig attest heeft, kan een geconventioneerde huurwoning toegewezen krijgen. Dit Vlaams toewijzingskader krijgt twee aanpassingen. Daarnaast wordt een lokaal toewijzingskader mogelijk. We gaan op deze aanpassingen dieper in.

Bijzondere doelgroepen (sinds 13 mei 2024)

Bepaalde verhuurders kunnen geconventioneerde huurwoningen reserveren voor een bijzondere doelgroep. Deze verhuurders zijn woonmaatschappijen, lokale besturen, vzw’s, instellingen van openbaar nut, sociale ondernemingen en autonome gemeentebedrijven.

De bijzondere doelgroepen zijn afgestemd op de categorieën binnen de sociale huurreglementering. De categorieën zijn:

 • de kandidaat vanaf 65 jaar
 • de kandidaat die als jongere met begeleiding zelfstandig woont of gaat wonen
 • de kandidaat met een fysieke of mentale beperking of handicap
 • de kandidaat in beschut wonen of een tewerkstellingsprogramma
 • de kandidaat met een geestelijke gezondheidsproblematiek
 • de kandidaat die dak- en thuisloos is of dat dreigt te worden

De verhuurder zal een specifieke oproep tot kandidaatstelling voor zo een bijzondere doelgroep moeten lanceren in het Woningportaal. Daarbij moet u verantwoorden waarom deze specifieke oproep nodig is. U geeft aan wat de specifieke problemen van deze doelgroep zijn om een aangepaste en betaalbare woning te vinden, de cijfergegevens over de doelgroep (als die beschikbaar zijn) en de (eventuele) flankerende maatregelen die lokale besturen en - welzijnsactoren voor deze doelgroep nemen.

Wie kandideert voor deze oproep, moet bevestigen dat ze deel uitmaken van de bijzondere doelgroep waarvoor het project bestemd is en wordt erop gewezen dat de verhuurder de kandidatuur kan weigeren als-ie geen deel uitmaakt van de bijzondere doelgroep. Wonen in Vlaanderen zal de kandidaturen nog altijd willekeurig rangschikken, maar er wordt voorrang gegeven aan de kandidaten die bevestigd hebben dat ze tot de bijzondere doelgroep behoren. De verhuurder krijgt wel een bijkomende weigeringsgrond en mag een kandidaat weigeren als die niet behoort tot de bijzondere doelgroep.

Lees meer informatie op de webpagina’s geconventioneerde verhuur voor lokale besturen (bij geconventioneerde verhuurorganisatie).

Gemeentelijk reglement (sinds 13 mei 2024)

Gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS’en) kunnen een lokaal toewijzingskader kunnen opstellen voor geconventioneerde huurwoningen (of dus budgethuurwoningen). Dit gebeurt via een gemeentelijk reglement dat geldt voor de geconventioneerde huurwoningen op het grondgebied van de gemeente of het IGS.

Het agentschap Wonen in Vlaanderen zal nog een leidraad op de website publiceren voor gemeenten en IGS’en te ondersteunen bij het opmaken van een gemeentelijk reglement. We houden u hiervan op de hoogte.

De gemeente of het IGS kan via een gemeentelijk reglement bepalen:

 • welke verhuurders onder dit reglement vallen (andere verhuurders blijven verplicht te verhuren volgens het Vlaams oproep-, rangschikkings- en toewijzingskader)
 • welke wijken onder dit reglement vallen (andere wijken blijven vallen onder het Vlaams oproep-, rangschikkings-, en toewijzingskader)
 • hoe personen zich kandidaatstellen
 • hoe de toewijzing van geconventioneerde huurwoningen verloopt

U legt het ontwerpreglement, samen met het administratief dossier (dit zijn adviezen, opmerkingen van relevante actoren, …) voor aan de minister van Wonen. U doet dit via een beveiligde zending op het adres van het agentschap Wonen in Vlaanderen: agentschap Wonen in Vlaanderen, afdeling Woonbeleid, Herman Teirlinckgebouw, Koning Albert-II-laan 15 bus 253, 1210 Brussel en digitaal via gemeentelijkreglement.wonen@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

Een gemeente of een IGS met een gemeentelijk reglement kan ook eigen typehuurovereenkomsten opstellen voor de verhuring en onderverhuring van geconventioneerde huurwoningen. Deze typehuurovereenkomst valt dan onder toepassing van titel II van het Vlaams Woninghuurdecreet van 9 november 2018.

Lees meer informatie op de webpagina’s geconventioneerde verhuur voor lokale besturen (bij auteur van gemeentelijk reglement en typehuurovereenkomsten).

Lokale binding (vanaf 15 september 2024)

Een lokaal bestuur kan vanaf 15 september 2024 een voorrang voor lokale binding activeren op het grondgebied van de gemeente. Dit is de voorrang die een kandidaat heeft als hij in de periode van tien jaar voor de rangschikking minstens vijf jaar ononderbroken inwoner is of geweest is van de gemeente waar de toe te wijzen woning ligt.

De voorrangsregel geldt voor de verhuring van geconventioneerde huurwoningen die worden aangeboden via een oproep tot kandidaatstelling op het Woningportaal, na het verstrijken van veertien werkdagen na ontvangst van de beslissing van de gemeente om de voorrang langdurige woonbinding toe te passen.

Als de voorrangsregel geldt, zal dit zichtbaar zijn bij iedere oproep tot kandidaatstelling. Wonen in Vlaanderen controleert of iedere kandidaat voldoet aan de voorrangsregel. Nadien worden de kandidaten met voorrang willekeurig gerangschikt. Ook de kandidaten zonder voorrang worden willekeurig gerangschikt.

De verhuurder wijst de geconventioneerde huurwoningen eerst toe aan de willekeurig gerangschikte kandidaten met lokale binding. De voorrangsregel geldt enkel als een oproep tot kandidaatstelling is gepubliceerd op het Woningportaal. Als de verhuurder de woning vrij toewijst, geldt de voorrangsregel dus niet.

Huurprijsberekening (nog niet in werking)

De berekening van de huurprijs van een geconventioneerde huurwoning wordt aangepast:

 • Als een verhuurder een geconventioneerde huurwoning verhuurt na het plaatsen van een oproep tot kandidaatstelling, wordt de markthuurprijs berekend op het ogenblik van de plaatsing van die oproep tot kandidaatstelling. Dan verbindt de verhuurder zich ertoe om de geconventioneerde huurwoning te verhuren aan de huurprijs opgenomen in de oproep tot kandidaatstelling.
 • Als een verhuurder een geconventioneerde huurwoning toewijst zonder zich te baseren op een oproep tot kandidaatstelling, moet deze verhuurder de huurprijs registreren in het Woningportaal. De markthuurprijs wordt berekend op het ogenblik van de registratie van de huurprijs in het Woningportaal. Dan verbindt de verhuurder zich ertoe om de geconventioneerde huurwoning te verhuren aan de via het Woningportaal overgemaakte huurprijs.

Omgevingsvergunning (nog niet in werking)

Een van de subsidievoorwaarden is het voorleggen van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen. Op het moment van de subsidieaanvraag mag deze omgevingsvergunning maximaal 6 (i.p.v. 5) jaar zijn. Verder wordt bepaald dat indien het project nog gerealiseerd moet worden deze voorwaarde enkel gecontroleerd wordt op moment van de principiële subsidieaanvraag.

Beroep (nog niet in werking)

Als een woonmaatschappij of een private initiatiefnemer niet akkoord is met de principiële of definitieve subsidiebeslissing van de minister zal die de beroep kunnen instellen bij de administrateur-generaal van het agentschap Wonen in Vlaanderen.

Het beroep gebeurt met een beveiligde zending bij de administrateur-generaal binnen een termijn van dertig dagen vanaf de datum van de subsidiebeslissing. Wonen in Vlaanderen bezorgt de woonmaatschappij of de private initiatiefnemer een ontvangstbevestiging. De administrateur-generaal moet binnen dertig dagen na de dag van ontvangst van het beroep beslissen. Beslist de administrateur-generaal niet binnen die termijn? Dan wordt het beroep geacht te zijn ingewilligd.

Als een woonmaatschappij of een private initiatiefnemer niet akkoord is met de beslissing tot opschorting of stopzetting van de subsidie van het agentschap, zal die beroep kunnen instellen bij de administrateur-generaal van het agentschap Wonen in Vlaanderen.

Het beroep gebeurt met een beveiligde zending bij de administrateur-generaal binnen een termijn van dertig dagen vanaf de datum van de beslissing tot opschorting of stopzetting van de subsidie. Wonen in Vlaanderen bezorgt de woonmaatschappij of de private initiatiefnemer een ontvangstbevestiging. De administrateur-generaal moet binnen dertig dagen na de dag van ontvangst van het beroep beslissen. Beslist de administrateur-generaal niet binnen die termijn? Dan wordt het beroep geacht te zijn ingewilligd.

Meer informatie?

Meer informatie over geconventioneerde verhuur leest u op de webpagina’s van geconventioneerde verhuur. Via deze overzichtspagina kunt u naar uw luik over geconventioneerde verhuur klikken. Deze wijzigingen vindt u daar nog niet allemaal: we passen aan zodra deze regelgeving in werking is getreden.

Met vragen kunt u terecht bij de helpdesk via geconventioneerdehuur@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)

Deze informatie gaat om het besluit tot wijziging van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, wat betreft de subsidiëring en toewijzing van geconventioneerde huurwoningen en het besluit tot wijziging van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, wat betreft de voorrangsregel voor lokale binding bij toewijzing van geconventioneerde huurwoningen, de subsidieberekening voor het onderzoek naar buitenlands onroerend bezit, de toewijzingsregels voor sociale huurwoningen en de bijlagen 29 tot en met 32.