Gedaan met laden. U bevindt zich op: Open systeem Geconventioneerde verhuur voor lokale besturen

Open systeem

Woonmaatschappijen en private initiatiefnemers kunnen woonprojecten zelf realiseren op hun eigen gronden. Als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen, kunnen ze aanspraak maken op een tussenkomst, wanneer ze de woningen sociaal en geconventioneerd verhuren.

Private initiatiefnemer

Het woonproject gerealiseerd door de private initiatiefnemer moet minstens uit drie woningen bestaan die in het Vlaamse Gewest liggen. Als het project kleiner is dan vijf woningen, moeten de woningen in dezelfde gemeente worden gerealiseerd. Het woonproject bestaat in principe uit minstens een derde sociale huurwoningen, minstens een derde geconventioneerde huurwoningen en het overige gedeelte woningen mag de private initiatiefnemer vrij invullen.

Het project gerealiseerd door de private initiatiefnemer bestaat uit een:

 • nieuwbouw van woningen
 • herbouw van woningen
 • gedeeltelijke herbouw van woningen
 • ingrijpende energetische renovatie
 • grondige renovatie van bestaande woningen

Sociaal te verhuren woningen

De private initiatiefnemer verhuurt de huurwoningen uit het sociale segment (via een typehoofdhuurovereenkomst) aan de woonmaatschappij in dat werkingsgebied. Dit is voor een periode van maximaal 27 jaar. De woonmaatschappij onderverhuurt de woning aan de sociale doelgroep volgens de sociale huurreglementering.

De woonmaatschappij en de private initiatiefnemer onderhandelen over de te betalen huurprijs. De onderhandelde prijs mag niet hoger zijn dan de markthuurprijs (berekend op basis van de webapplicatie) verminderd met een korting die minimaal 62,5% van de subsidie bedraagt.

De woonmaatschappij kan weigeren om de sociale woningen in te huren. Dan moet de private initiatiefnemer het bewijs voorleggen dat hij de woningen aangeboden heeft aan de woonmaatschappij en dat de woonmaatschappij gemotiveerd weigerde om deze in te huren.

Om te voldoen aan de subsidievoorwaarden, kan de private initiatiefnemer dan een woonproject realiseren zonder een sociaal segment, maar het woonproject moet dan uit minstens twee derde geconventioneerde huurwoningen bestaan.

Voor de door de private initiatiefnemer gerealiseerde sociale huurwoningen die de woonmaatschappij inhuurt, zal hij een maandelijkse subsidie kunnen krijgen per sociale huurwoning. De subsidie bedraagt 40% van de markthuurprijs van de sociale huurwoning.

De subsidie wordt voor de woning opgeschorst als:

 • de woning niet voldoet aan de minimale woningkwaliteitsvereisten
 • de sociale huurwoning wordt niet (meer) verhuurd aan de woonmaatschappij
 • de huurprijsdrempel van de sociale huurwoning overschreden wordt.

Als de subsidie vijf opeenvolgende jaren is opgeschort, wordt de subsidie voor die woning stopgezet.

Na 27 jaar houdt de subsidietermijn op en kan de private initiatiefnemer vrij beschikken over de woningen.

Geconventioneerd te verhuren woningen

Het woonproject moet uit minstens een derde geconventioneerde huurwoningen (het geconventioneerd segment) bestaan. De verhuring van een geconventioneerde woning gebeurt via een typehuurovereenkomst.

De private initiatiefnemer verhuurt de geconventioneerde huurwoning ofwel rechtstreeks aan een geconventioneerde huurder ofwel aan een woonmaatschappij of aan een geconventioneerde verhuurorganisatie voor een periode van maximaal 27 jaar die de woning dan zal onderverhuren aan een geconventioneerde huurder. De huurprijs van de geconventioneerde huurwoning mag niet hoger zijn dan de markthuurprijs verminderd met een korting die minimaal de helft bedraagt van de subsidie.. De markthuurprijs verminderd met de korting, mag ook niet hoger zijn dan €900 (of €1000 in bepaalde steden), zie de webpagina ‘Hoe verloopt geconventioneerd verhuren’, artikel ‘huurprijs’.

Voor de geconventioneerde woningen krijgt de private initiatiefnemer een subsidie als hij de woning verhuurt aan de voorwaarden voor geconventioneerde verhuur. De subsidie bedraagt 30% van de markthuurprijs van de geconventioneerde huurwoning,

Voor de geconventioneerde huurwoningen die de private initiatiefnemer rechtstreeks verhuurt aan de doelgroep, wordt de markthuurprijs voor de berekening van de subsidie vastgesteld op het ogenblik van de eerste oproep tot kandidaatstelling.

Voor de geconventioneerde huurwoningen die de private initiatiefnemer verhuurt aan een woonmaatschappij of een geconventioneerde verhuurorganisatie, wordt de markthuurprijs voor de berekening van de subsidie vastgesteld op het ogenblik van het sluiten van de eerste hoofdhuurovereenkomst met de woonmaatschappij of de geconventioneerde verhuurorganisatie.

De subsidie voor de woning wordt opgeschort zodra:

 • de woning niet meer aan de woonmaatschappij, de geconventioneerde verhuurorganisatie of aan de doelgroep wordt verhuurd volgens de gestelde voorwaarden.
 • de woning niet voldoet aan de minimale woningkwaliteitsnormen.
 • de woning drie opeenvolgende maanden niet wordt verhuurd als hoofdverblijfplaats.

Als de subsidie vijf opeenvolgende jaren is opgeschort, wordt de subsidie voor die woning stopgezet.

Vrij te verhuren woningen

De private initiatiefnemer kan in het woonproject maximaal een derde van de woningen in het vrije segment opnemen. Dit is dus geen sociale of geconventioneerde verhuring. De private initiatiefnemer mag deze woningen privaat verhuren of verkopen. Voor woningen in het vrije segment zijn geen stimulerende maatregelen voorzien.

Woonmaatschappij

De regels over het minimale aandeel sociale en geconventioneerde woningen binnen eenzelfde project die gelden voor de private initiatiefnemer, gelden niet voor de woonmaatschappij:

 • De woonmaatschappij kan geen private huur- of koopwoningen realiseren (vrije segment).
 • De woonmaatschappij is niet verplicht om in het woonproject een sociaal segment (sociale huur- én sociale koopwoningen) te voorzien.
 • Het specifieke woonproject van een woonmaatschappij kan volledig uit geconventioneerde woningen bestaan.

De woonmaatschappij mag maar voor maximaal 20% van haar jaarlijkse investeringsvolume geconventioneerde huurwoningen realiseren. Dit kan zowel via nieuwbouw, (gedeeltelijke) herbouw, grondige renovatie, ingrijpende energetische renovatie als een combinatie van deze verrichtingen. Hiervoor sluit de woonmaatschappij een marktconforme lening af bij de VMSW. Daarnaast kan de woonmaatschappij ook een subsidie krijgen voor de aanleg of de aanpassing van wooninfrastructuur (SSI).

Per gerealiseerde geconventioneerde huurwoning krijgt de woonmaatschappij een subsidie. De subsidie bedraagt 30% van de markthuurprijs van de woning zoals die via de webapplicatie werd bepaald. De markthuurprijs voor de berekening van de subsidie wordt vastgesteld op het ogenblik van de eerste oproep tot kandidaatstelling.

De woonmaatschappij verhuurt de door haar gerealiseerde geconventioneerde huurwoningen. De verhuring van een geconventioneerde woning gebeurt via een typehuurovereenkomst.