Ozon

Op de website van de VMM vindt u een kaart met de actuele ozonconcentraties in Vlaanderen. Op de website van IRCEL staat een ozonkaart voor heel België. Als er te veel ozon in de lucht is, wordt er gewaarschuwd.

Fijn stof

Als de kritische waarden voor fijn stof worden overschreden, wordt er een waarschuwing uitgestuurd (bijv. smogalarm). Indien nodig geeft de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) een stookadvies.

Metingen en rapporten

  • Jaarlijks blikt de Vlaamse Milieumaatschappij terug op de luchtkwaliteit van het vorige jaar. De luchtverontreiniging die we elke dag uitstoten kent heel wat verschillende bronnen. Lees hier het verslag van de luchtkwaliteit in 2017 met een overzicht van de uitstoot van de belangrijkste luchtverontreinigende stoffen en broeikasgassen.
  • De VMM kan niet in alle Vlaamse gemeenten of steden luchtkwaliteitsmetingen uitvoeren. Daarom worden de gegevens van het meetnet ingevoerd in computermodellen, die toelaten om de luchtkwaliteit in te schatten op plaatsen waar niet gemeten wordt. Op de website van de VMM vindt u alle meetresultaten en kaarten. De luchtkwaliteit wordt soms ook beïnvloed door lokale factoren, die niet altijd zichtbaar zijn op de kaarten van de VMM.
  • Curieuzeneuzen was een groot onderzoek naar luchtkwaliteit in Vlaanderen, dat in 2018 tot stand kwam door medewerking van burgers.

De VMM doet geen metingen voor particulieren.

  • Vermoedt u dat er een lokaal probleem is met de luchtkwaliteit? Neem dan contact op met de milieudienst van uw gemeente.
    Wie toch zelf een analyse wil laten uitvoeren, kan daarvoor een beroep doen op een van de erkende privélaboratoria. Zo'n analyse is echter wel duur.
  • Hebt u vragen over de invloed van de luchtkwaliteit op uw gezondheid? Neem contact op met de milieu-, gezondheids- of huisvestingsambtenaar van de gemeente of met uw huisarts.

Brussels Gewest

Luchtvervuiling stopt uiteraard niet aan gewestgrenzen. In Brussel gebruikt men meerdere alarmdrempels. Bij elke drempel horen specifieke maatregelen.

  • Laatst gewijzigd op 13 mei 2019