Gedaan met laden. U bevindt zich op: Klachten over milieuhinder

Klachten over milieuhinder

Probeer altijd eerst in dialoog te gaan met diegene die de hinder veroorzaakt. Als de dialoog niets oplevert, neem dan contact op met de milieudienst van uw gemeente.

Er zijn verschillende vormen van milieuhinder:

Probeer altijd eerst in dialoog te gaan met diegene die de hinder veroorzaakt. Maak duidelijk wat u stoort, wanneer het stoort en waarom het stoort. Licht het probleem toe op een niet-aanvallende manier. Als u dat doet op een moment dat de hinder zich niet voordoet, kunt u het probleem meestal rustiger uitleggen.

Als de dialoog niets oplevert, neem dan contact op met de milieudienst van uw gemeente. De gemeente kan hulp inroepen van een bemiddelaar. Bemiddeling is meestal gratis en gebeurt door de milieuambtenaar van de gemeente of door iemand die door de gemeente is aangesteld. De bemiddelaar kan luisteren naar beide invalshoeken en helpt een oplossing zoeken. Vaak is het niet duidelijk welke normen of reglementen van toepassing zijn. De bemiddelaar kan dan, als dat nodig is, de normen, de milieuwetgeving, het gemeentelijke bouwreglement of het politiereglement toelichten. De bemiddelaar kan dan aansturen op duidelijke afspraken tussen beide partijen.

Buiten de kantooruren kunt u voor dringende kwesties ook contact opnemen met de lokale politiezone van uw gemeente(opent in nieuw venster). Zij hebben de bevoegdheid om ter plaatse de hinder vast te stellen en om op te treden bij overtredingen. Dat kan door aanmaningen of door een proces-verbaal. Ook zij kennen de plaatselijke toestand en de specifieke wetgeving.

Als de bemiddeling geen effect heeft, kunt u overwegen om een brief te schrijven naar de vrederechter van uw regio(opent in nieuw venster).

Milieuhinder die door bedrijven wordt veroorzaakt

  • Ook hier wordt aangeraden om eerst in dialoog proberen te treden met een aanspreekpunt van het bedrijf.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaat oplevert, kunt u zich richten tot de gemeente waarin het bedrijf gelegen is.
  • Hebt u vragen over de omgevingsvergunning (voorheen ‘milieuvergunning’) van een bedrijf, neem dan contact op met milieudienst van de gemeente waarin het bedrijf gevestigd is.
  • Op de website van het Departement Omgeving vindt u meer informatie over hinder die veroorzaakt wordt door een omgevingsvergunningsplichtige inrichting(opent in nieuw venster).
    • Bedrijven klasse II en III: de gemeente is bevoegd voor de naleving van de milieureglementering die van toepassing is op de ‘hinderlijke inrichtingen klasse II en III’ (de minst hinderlijke inrichtingen en activiteiten). Als de gemeente weigert op te treden tegen zware milieuhinder die wordt veroorzaakt door een inrichting van klasse II of III, dan zal de Afdeling Handhaving(opent in nieuw venster) optreden in de plaats van de gemeente.
    • Bedrijven klasse I of IIA: (meest hinderlijke inrichting): de gemeente zal u doorverwijzen naar de Afdeling Handhaving(opent in nieuw venster).

Geluidshinder van (autosnel)wegen

Geluidshinder van (autosnel)wegen in Vlaanderen kan gemeld worden via het Meldpunt Wegen.

Mest

Voor hinder die veroorzaakt wordt door het uitrijden van mest als dat niet mag of op een manier die niet toegelaten is, kunt u contact opnemen met de Mestbank(opent in nieuw venster) van de Vlaamse Landmaatschappij.

Historische bodemverontreiniging

Voor vragen over historische bodemverontreiniging kunt u terecht bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM).

Een dreigende vissterfte of een incident (lozing) op een waterloop?

Meld het onmiddellijk aan de gemeentelijke milieudienst of de politie. Deze diensten kunnen op het terrein de situatie inschatten en snel ingrijpen.

Wetgeving

De wetgeving in verband met milieuhinder is terug te vinden in het VLAREM (Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning)(opent in nieuw venster).