Gedaan met laden. U bevindt zich op: Projectoproep ‘Stimulering van innovaties voor (semi) publieke laadoplossingen ter bevordering van zero-emissie zwaar vrachtvervoer’

Projectoproep ‘Stimulering van innovaties voor (semi) publieke laadoplossingen ter bevordering van zero-emissie zwaar vrachtvervoer’

Ook in 2024 lanceert de Vlaamse overheid een oproep voor CPT-projecten, die gesubsidieerd worden ter uitvoering van het beleidskader ‘Clean Power for Transport’. De projectvoorstellen dient u per mail in, ten laatste op 30 april 2024. De oproep richt zich op (semi)publieke laadoplossingen voor vrachtwagens.

Welke (piloot)projecten komen in aanmerking?

 • Stap 1

  Het gaat om innovatieve vaste, mobiele of gedeelde laadoplossingen voor zware elektrische vrachtwagens. Onder zware vrachtwagens vallen alle voertuigen die als hoofddoel hebben om goederen te vervoeren of diensten te leveren met een MTM hoger dan 4,25 ton.

  Alle sectoren komen in aanmerking om gebruik te maken van deze oproep.

  1. De palen worden van groene stroom voorzien.
  2. Bij het plaatsen en de uitbating van de oplaadpunten wordt rekening gehouden met de intentieverklaring ‘do not significantly harm’(PDF bestand opent in nieuw venster).
  3. Er is een principiële goedkeuring voor het plaatsen en uitbaten van de laadinfrastructuur van de beheerder of de concessiehouder van het domein nodig.
  4. De laadinfrastructuur wordt hoofdzakelijk aangewend voor het opladen van batterij-elektrische vrachtwagens van meer dan 4,25 ton.

  Enkele voorbeelden zijn batterij ‘swap’ systemen, stationaire batterijsystemen mobiel inzetten, boven ‘docks’ laadsystemen aan los- en laadkades, operationeel delen van laadinfrastructuur voor zwaar vrachtvervoer tussen bedrijven …

 • Stap 2

  Het gaat om private en (semi)publieke laadsystemen voor zware elektrische vrachtwagens die al dan niet gevoed worden door lokaal opgewekte hernieuwbare energie. Ze wordt hoofdzakelijk toegepast op eigen bedrijfsterreinen die bij voorkeur publiek toegankelijk zijn. Onder vrachtwagens vallen alle voertuigen die als hoofddoel hebben om goederen te vervoeren of diensten te leveren met een MTM hoger dan 4,25 ton.

  Alle sectoren komen in aanmerking om gebruik te maken van deze oproep.

  De laadinfrastructuur bevindt zich op een terrein waarbij er al dan niet een privaatrechtelijke rechtspersoon is, die een zakelijk recht heeft op een deel van het openbaar domein. Voor locaties die eigendom zijn van Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is toelating nodig van de concessionaris. Deze stemt voorafgaand aan het indienen de plannen af met AWV.

  1. Alle gebruikers van elektrische voertuigen kunnen er via een ad-hoc oplaadmogelijkheid laden, zonder dat een contract moet worden gesloten met de betrokken elektriciteitsleverancier of exploitant.
  2. De principes van interoperabiliteit met betrekking tot de uitbating en marktconforme prijzen worden gerespecteerd.
  3. De palen worden van groene stroom voorzien.
  4. De statische en dynamische informatie over de oplaadpunten wordt gedeeld door middel van beheersystemen die een digitale gegevensuitwisseling mogelijk maken.
  5. Bij het plaatsen en de uitbating van de oplaadpunten wordt rekening gehouden met de intentieverklaring ‘do not significantly harm’(PDF bestand opent in nieuw venster).
  6. Er is een principiële goedkeuring voor het plaatsen en uitbaten van de laadinfrastructuur van de beheerder of de concessiehouder van het domein.
  7. De laadinfrastructuur wordt voornamelijk aangewend voor het opladen van batterij-elektrische vrachtwagens van meer dan 4,25 ton.

  Enkele voorbeelden zijn de ontwikkeling van een (semi) publieke parking met zonnepanelen en batterijopslag gekoppeld aan laadinfrastructuur of de ontwikkeling van gedeelte laadinfrastructuur gekoppeld aan lokale opwekking van energie …

 • Stap 3

  De ontwikkeling van ontbrekende koppelingen tussen bestaande reservatie-, laad-, energiemanagement- en planningsystemen genieten de voorkeur.

  Softwareontwikkelingen (platformen) die volledig vanaf ‘scratch’ dienen ontwikkeld te worden komen niet in aanmerking.

  De te ontwikkelen software dient minimaal te voldoen aan volgende vereisten :

  1. De software is compatibel met verschillende soorten laad-, planning- en energiebeheersystemen die worden gebruikt binnen de industrie. De software is in staat om te integreren met verschillende protocollen, formaten en technologieën.
  2. De software is in staat zijn om te schalen naarmate de behoeften. De software kan omgaan met een groeiend aantal laadstations en planningstaken zonder aan prestaties in te boeten.
  3. De software is betrouwbaar. Deze is robuust en is in staat om fouten te detecteren en te herstellen.
  4. De software voldoet aan de hoogste normen voor gegevensbescherming, authenticatie en autorisatie om ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot het systeem, en om de integriteit van de gegevens te waarborgen.
  5. De software is flexibel en in staat om te gaan met veranderende eisen en omgevingen;
  6. De software is in staat om gegevens snel te verwerken en real time-informatie te leveren aan de belanghebbenden.
  7. De software is intuïtief en gemakkelijk te gebruiken door technische en niet-technische gebruikers. Ze omvat een duidelijke gebruikersinterface, uitgebreide documentatie en ondersteuning.
  8. De software biedt functies voor de monitoring van laadactiviteiten en planningsprestaties, en kan ook rapporten genereren om inzicht te bieden in het gebruik en de efficiëntie van het system.
  9. De software voldoet aan de relevante wet- en regelgeving over laadsystemen, energievoorziening en gegevensbescherming.

  Enkele voorbeelden zijn de ontwikkeling van een softwarekoppeling tussen het batterij-opslagsysteem en het transportplanningsysteem of tussen het energiemanagementsysteem en het transportplanningsysteem, … .

Subsidiebedrag

Maximale subsidie van 250.000 euro

De maximale subsidie voor volgend type projecten bedraagt 250.000 euro. Daarmee kunnen investeringen worden vergoed voor de plaatsing en slimme aansluiting van laadinfrastructuur:

 • Innovatieve vaste, mobiele of gedeelde laadoplossingen voor zware elektrische vrachtwagens.
  Volgende uitgaven worden aan maximaal 40% vergoed: projectwerking, onderbouwing en investeringen voor de laadinfrastructuur zelf, meer bepaald de ontwikkeling, plaatsing, aansluiting, slimme aansturing, balancering van de laadsystemen en/of te ontwikkelen software.
 • Op zichzelf staande private en (semi)publieke laadsystemen voor zware elektrische vrachtwagens, al dan niet binnen een energiemanagementsysteem dat gevoed wordt door hernieuwbare energie die ter plekke wordt geproduceerd binnen ‘Clean Energy Hub’.
  Volgende uitgaven worden aan maximaal 20% vergoed: investeringen voor de laadinfrastructuur zelf, meer bepaald de plaatsing, aansluiting, slimme aansturing, balancering van de laadsystemen.

Maximale subsidie van 25.000 euro

De maximale subsidie voor volgend type projecten bedraagt 25.000 euro. Daarmee kunnen investeringen worden vergoed voor de slimme aansturing en koppeling van laadinfrastructuur met elektrische vrachtwagens:

 • Softwareontwikkelingen die noodzakelijk zijn voor de integratie van reservatie-, laad- en planningsystemen en voor de energieaansturing die gekoppeld is aan de integratie van laadsystemen voor zware elektrische vrachtwagens.
  Volgende uitgaven worden vergoed: ontwikkeling van API’s, koppelingen tussen bestaande softwareplatformen, integratie tussen bestaande applicaties en softwareplatformen of ontwikkeling van een nieuwe mobiele software applicatie die bovenstaande zaken integreert.

Termijnen

De projectoproep volgt deze procedure:

 1. Projecten worden ingediend ten laatste op 30 april 2024.
 2. Het Departement MOW beoordeelt de projecten en doet een voorstel m.b.t. de selectie van projecten die ondersteund kunnen worden.
 3. De minister beslist over de te subsidiëren projecten.
 4. De geselecteerde projecten worden in een kennisgeving bekendgemaakt (naar verwachting begin juni 2024).
 5. De projecten vangen ten laatste 3 maanden na de kennisgeving aan (een afwijking is mogelijk mits afdoende motivatie).
 6. De projecten worden afgerond maximaal 24 maanden na de kennisgeving. De projectuitvoerder voorziet in een eindrapport.

Enkel projecten die gerealiseerd worden in het Vlaamse Gewest na de sluiting van de oproep (30 april 2024) komen in aanmerking voor de projectsubsidies.

Enkel de kosten die gemaakt zijn na het bericht van kennisgeving van de selectie komen in aanmerking voor de berekening van de projectsubsidies. De factuurdatum geldt daarbij als ‘datum van gemaakte kost’. De projecten hebben een maximale looptijd van 2 jaar, te rekenen vanaf de kennisgeving van de selectie van het project.

Beoordeling

Beoordeling van de projecten

De projecten die voldoen aan de voorwaarden vermeld in het ministerieel besluit worden beoordeeld op basis van:

 • de inhoudelijke kwaliteit van het voorgestelde project;
 • de bijdrage aan de doelstellingen uit het beleidskader over de conformiteit met Europese AFIR-regelgeving;
 • de haalbaarheid en resultaatgerichtheid;
 • het innovatiepotentieel of oplossend vermogen.

Deelname aan onderzoek

De indieners van steunaanvragen stemmen ermee in om ten laatste in 2026 deel te nemen aan een onderzoek naar het gebruik van de laadinfrastructuur, onder meer met het oog op het delen van best practices. Ze stellen daartoe de noodzakelijke data, waaronder gebruiksdata, ter beschikking. Commercieel gevoelige informatie zal hierbij vertrouwelijk worden behandeld.

Projectaanvraag indienen

 • Stap 1

  Projectaanvraag indienen

  Alle aanvragen worden per mail ingediend. Het is belangrijk om het formulier volledig en correct in te dienen en alle gevraagde informatie aan te leveren. Aanvragen die omwille van onduidelijke en onvolledige informatie niet beoordeeld kunnen worden, komen niet in aanmerking voor steun. Aanvragen worden pas als volledig beschouwd als het aanvraagformulier samen mét alle gevraagde bijlagen ingediend zijn.

  U ondertekent het formulier digitaal met een geavanceerde handtekening. Dat kan bijvoorbeeld met ‘Adobe Sign’. Vervolgens stuurt u het ondertekende aanvraagformulier(Word bestand opent in nieuw venster) samen met alle bijlagen in één mail naar: cpt.subsidieaanvraag@mow.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie) (opent in uw e-mail applicatie).

  Bekijk goed onder welke categorie uw project valt zodat u weet welke informatie en bijlagen opgevraagd worden.

 • Stap 2

  Algemene info over het project

  De start- en opleverdatum van het project en een eventuele motivatie om het project later te starten dan 3 maand na de kennisgeving van de goedkeuring.

  Let er op dat je een realistische einddatum voor oplevering opgeeft. De opleverdatum geldt ook als indienmoment van het eindrapport.

 • Stap 3

  Specifieke info over het project

  Specifieke info over het project wordt ingevuld op het aanvraagformulier(Word bestand opent in nieuw venster). Het gaat om:

  • Een beschrijving van de activiteiten waarvoor de laadinfrastructuur zal worden aangewend.
  • Een beschrijving van het wagenpark dat gebruik zal maken van de infrastructuur;
  • Een beschrijving van de afstemming van de laadcycli op de logistieke activiteiten;
  • Een beschrijving van de externe gebruikers die u voor ogen hebt, en een overzicht van de momenten (per uur per dag) ze toegang hebben tot de laadinfrastructuur.
 • Stap 4

  Bijlagen

  Aansluitend aan het formulier worden volgende bijlagen voorzien:

  • Het ingevulde Excelsjabloon(Excel bestand opent in nieuw venster) met het overzicht van de locatiegegevens van de laadpunten en de bijhorende vermogens.
  • Ondertekende verklaring ‘Do Not Significantly Harm’(PDF bestand opent in nieuw venster)
  • Een projectbegroting omvat offertes en een overzicht van de geraamde uitgaven en inkomsten per jaar. De projectbegroting moet sluitend zijn.
  • Technische fiches van alle relevante componenten van de projectaanvraag.
  • Ondertekende goedkeuringen door eigenaars van betrokken terreinen. Indien van toepassing de ondertekende goedkeuring door de beheerder (bijvoorbeeld AWV, gemeente, …) en /of concessionaris van het terrein.
  • Onder deze bijlage voegt u de huidige statuten (indien mogelijk, in een gecoördineerde versie) van uw vereniging en de verschillende projectpartners bij.
  • Tenzij de verschillende partnerorganisaties dit formulier mee ondertekenen, voegt u onder deze bijlage hun engagementsverklaringen toe. Deze engagementsverklaringen omvatten een duidelijke taakverdeling tussen de verschillende partners.
  • Deze beknopte bijlage toont aan dat de indieners de nodige kennis in huis hebben om het project uit te voeren en/of geeft informatie over gelijkaardige projecten die de huidige aanvraag vooraf gingen.
  • Een volmacht van de ondertekenaar om de organisatie te vertegenwoordigen.
  • Indien van toepassing kunt u nog toevoegen (niet limitatief):
   • een ‘letter of intent’ van een klant
   • een aankoopbewijs van elektrische vrachtwagens
   • een samenwerkingsovereenkomst tussen de projectindiener en een partner, etc.

Ministrieel besluit

De subsidies zijn er ter uitvoering van het beleidskader ‘Clean Power for Transport’. Bekijk het ministerieel besluit(PDF bestand opent in nieuw venster) dat aan de basis ligt van deze oproep.