Gedaan met laden. U bevindt zich op: Projectoproep voor publiek toegankelijke laadinfrastructuur

Projectoproep voor publiek toegankelijke laadinfrastructuur

Binnen het beleidskader ‘Clean Power for Transport’, lanceert de Vlaamse overheid een oproep voor projecten rond ‘publieke laadinfrastructuur op privaat domein’.

Tot 10 november 2023 kon u een projectvoorstel indienen via het aanvraagformulier.

Welk soort projecten komen in aanmerking?

De subsidie richt zich op projecten voor de uitrol van publieke laadinfrastructuur voor normaal en hoog vermogen voor elektrische personen- en bestelwagens. Dit op privaat domein of in parkeergebouwen die behoren tot het openbare domein.

Enkel projecten die gerealiseerd worden in het Vlaamse Gewest na de sluiting van de oproep komen in aanmerking.

Enkel de kosten die gemaakt zijn na het bericht van kennisgeving van de selectie komen in aanmerking voor de berekening van de projectsubsidies.

Gemaakte kosten en gedane betalingen van vóór de kennisgeving van de selectie kunnen op geen enkele manier in rekening worden gebracht. Voorbereidende stappen, zoals het aanvragen van een vergunning of toestemming, kunnen wel al gezet worden.

De projecten hebben een maximale looptijd van 2 jaar, te rekenen vanaf de kennisgeving van de selectie van het project.

Wat zijn de voorwaarden?

 1. De oplaadpunten zijn 24 uur op 7 dagen publiek toegankelijk.
 2. Alle gebruikers van elektrische voertuigen kunnen er via een ad-hocoplaadmogelijkheid laden, zonder dat een contract moet worden gesloten met de betrokken elektriciteitsleverancier of exploitant, door middel van minstens één van de volgende elektronische betaalmiddelen:
  1. betaalkaartlezers;
  2. apparatuur voor contactloos betalen die ten minste in staat is betaalkaarten te lezen;
  3. apparatuur met een internetverbinding en mogelijkheid tot een veilige betalingstransactie, die bijvoorbeeld een specifieke QR-code genereert.
 3. De principes van interoperabiliteit met betrekking tot de uitbating en marktconforme prijzen worden gerespecteerd.
 4. De palen worden van groene stroom voorzien.
 5. De statische en dynamische informatie over de oplaadpunten wordt gedeeld door middel van beheersystemen die een digitale gegevensuitwisseling mogelijk maken.

Projecten die andere subsidies ontvangen of waarvoor een aanvraag tot subsidie in behandeling is, komen niet in aanmerking.

Alleen projecten die conform zijn met de bepalingen uit artikel 4 en 5 uit het ministerieel besluit komen in aanmerking voor steun.

Subsidiebedrag

De maximale subsidie per project bedraagt 300.000 euro. Daarmee kunnen investeringen worden vergoed voor de plaatsing en slimme aansluiting van laadinfrastructuur. Dit gebeurt aan 10% van de kosten met een maximum van 500 euro per gerealiseerde charge point equivalent (CPE). Indien de laadinfrastructuur operationeel is op 31 mei 2024 wordt de vergoeding verhoogd tot 20% met een maximum van 1.000 euro per CPE.

Op parkings in of aan gebouwen of plaatsen zonder publieke functie kunnen per locatie maximaal 20 laadpunten of laadpunten op 20% van de parkeerplaatsen voor een subsidie worden aangemeld.

Hoe worden de CPE’s bepaald?

 • Een laadpaal met een beperkt vermogen (3-11 kW) komt overeen met 1 CPE. Bij een laadpaal met een hoger vermogen (22kW) zijn dat 2 CPE, bij een AC-snellaadpunt (43 kW) zijn dat 4 CPE, bij een DC-snellaadpunt (50 kW tot minder dan 150 kW) zijn dat 5 CPE en bij een ultrasnellaadpunt (150 kW en meer) zijn dat 10 CPE. Een laadpaal van 300 kW telt voor 20 CPE.
 • Indien er bij snelladers meerdere laadpunten aan één laadpaal zijn, telt het aantal CPE per punt, maar enkel voor die punten waaraan gelijktijdig kan worden geladen en waar daar ook parkeerruimte voor voorzien is. Daarbij wordt ook het piekvermogen van de laadpaal in overweging genomen (bv. een ultrasnellader van 300 kW met twee laadpunten van 150 kW telt voor 20 CPE).

Laadpalen die minder dan 24 uur op 7 dagen toegankelijk zijn komen niet in aanmerking voor steun.

Termijnen

Als u een projectvoorstel wil indienen, moet u rekening houden met deze termijnen:

 1. U dient uw project ten laatste op 10 november 2023 in.
 2. Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (Vlaamse overheid) beoordeelt de projecten en doet een voorstel m.b.t. de selectie van projecten die ondersteund kunnen worden.
 3. De minister beslist over de projecten die in aanmerking komen voor een subsidie.
 4. De geselecteerde projecten worden bekendgemaakt (naar verwachting eind 2023).
 5. De projecten worden afgerond maximaal 24 maanden na de kennisgeving. De projectuitvoerder voorziet in een eindrapport.

Enkel projecten die gerealiseerd worden in het Vlaamse Gewest na de sluiting van de oproep komen in aanmerking.

Enkel de kosten die gemaakt zijn na het bericht van kennisgeving van de selectie komen in aanmerking voor de berekening van de projectsubsidies.

Beoordeling

Bij de beoordeling van de projecten die voldoen aan de voorwaarden vermeld in het ministerieel besluit zal voorrang gegeven worden aan laadinfrastructuur in of aan gebouwen of plaatsen met een publieke functie.

Daarna worden de projecten beoordeeld op basis van de kostprijs. Een vergelijking van de kostprijs zal worden gemaakt op basis van de kostenefficiëntie, waarbij een rangschikking wordt gemaakt op basis van de verhouding tussen het aantal te realiseren charge point equivalenten en de opgegeven kost die daar tegenover staat.

Uw projectaanvraag indienen

Alle aanvragen worden ingediend via het webformulier(opent in nieuw venster). Het is belangrijk om het formulier volledig en correct in te dienen en alle gevraagde informatie aan te leveren.

Opgepast: indien u een aanvraag doet voor een bedrijf let dan op dat u de aanvraag niet uitvoert met uw eigen burgerprofiel maar via het gebruiksrecht van het bedrijf waarvoor u de aanvraag doet.

 • Stap 1

  Informatie over uw project

  Aanvragen die omwille van onduidelijke en onvolledige informatie niet beoordeeld kunnen worden, komen niet in aanmerking voor steun.
  • Een beschrijving van de doelstelling, de context, het voorwerp en de locatie van het project;
  • Informatie over de laadinfrastructuur en de wijze van exploitatie;
  • Een plan van aanpak met een duidelijke timing;
  • Gegevens over de aanvrager en zijn activiteiten, en over de projectpartners;
  • Een inschatting van de totale projectkosten en de gevraagde subsidie;
  • Een verklaring dat het project voldoet aan de vermelde voorwaarden.
 • Stap 2

  Voeg de juiste bijlagen toe

  Uw aanvraag wordt pas als volledig beschouwd als u het aanvraagformulier samen met alle gevraagde bijlagen hebt ingediend.

  De totale grootte van alle bijlagen samen kan niet meer dan 30 MB bedragen.

  Bij het formulier moet u de volgende bijlagen voorzien:

Bezig met laden...

Ministrieel besluit

Bekijk het ministrieel besluit(PDF bestand opent in nieuw venster) dat aan de basis ligt van deze oproep.

Vragen